Skip to content
Marrëveshje minerare e shfrytëzimit, për ndërtimin dhe vënien në funksionim të fabrikës për prodhimin e çimentos në zonën Balldren, Lezhë dhe zhvillimin e infrastrukturës së lidhur me të, lidhja me rrugën nacionale dhe tunelin për lidhjen e fabrikës me portin e Shëngjinit.

OTTO - AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-24 10:48:07

NIPT: J92009003W
Administrator: Isuf Berberi
Objekti i Veprimtarisë: Të gjitha klasat dhe kategoritë e ndërtimit në zbatim dhe projektim: Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistem hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve. Punimet e inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri. Impiante ngritës dhe transportues.
Emërtime të tjera Tregtare: OTTO - AL
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 23.02.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 270 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
-
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.10.2009
Kohëzgjatja(vjet): 99
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Aktivitet minerar
Vlera e Investimit(Lekë): Faza e parë
Punimet përgatitore për hapjen e karierave të gëlqerorëve në Balldren dhe argjilave në Bushat do të kryhen gjatë një periudhe prej 3 vjetësh, me investime në vitin e parë prej rreth 150 000 euro, në vitin e dytë 150 000 euro dhe në vitin e tretë 200 000 euro.

Faza e dytë
Ndërtimi i fabrikës për prodhimin e çimentos do të bëhet paralelisht me fazën e parë dhe gjatë një periudhe totale prej 3.5 vitesh, me një investim total prej rreth 200 milionë eurosh, duke përfshirë edhe vlerën e pajisjeve dhe makinerive punuese në kariera.

Faza e tretë
Punimet për mirëmbajtjen dhe investimet për rrugët e brendshme të karierave të gëlqerorit dhe argjilave në Balldren dhe në Bushat do të bëhen gjatë periudhës së mbetur deri në fund të shfrytëzimit minerar, sipas nevojës.
Shënime: Shoqëria OTTO-AL është palë në kontratën e nënshkruar me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt shfrytëzimin e materialeve ndërtimore (gëlqeror në Balldren dhe argjila në Bushat), në përputhje me lejet minerare të shfrytëzimit me të cilat është pajisur shoqëria, zotëruese e lejes minerare nr.1005, datë 06.04.2007, gëlqerore, lejes minerare nr.1147, datë 4.2.2008, gëlqerore dhe lejes minerare nr.1004, datë 06.04.2006.

Shoqëria OTTO-AL, në bashkëpunim me grupin FASSA, ka krijuar shoqërinë FASSA&BERBERI sh.a, me vendimin nr.36657, datë 30.11.2006, shoqëri e cila me vendimin nr.1 të KRRTRSH-së, datë 17 janar 2008 ka marrë leje për ndërtimin e një fabrike çimentoje në Balldren.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative nr. 2, Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 6, Hyrja nr. 7, 1010

Adresa:
1) Tiranë, Rruga "Nikolla Zoraqi, Ndërtesa nr 19", Njësia Administrative nr.3
2) Lezhë, Fshati Balldre

Adresa Email:
ottoal@albaniaonline.net

Telefoni:
Telefon: 375193; Fax: +355 4379472

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (11.01.2019)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (30.12.2014)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (28.06.2018)
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise OTTO-AL
Bilanci 2010
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2008
Bilanci 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 401 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 717 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 819 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 287 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 731 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 751 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 304 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 300 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 24 670 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 108 776 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 370 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 50 852 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:176 232 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 299 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 173 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 51 115 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 44 370 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 116 155 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 143 437 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 134 634 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 178 820 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 317 787 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 91 029 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 74 826 535,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala