Skip to content
Menaxhimi, operimi, mirembajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit

DURRES CONTAINER TERMINAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L12126504E
Administrator: Ada Kallçaku
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetit i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 date 13. 07. 2011"Për miratimin e Kontratës së Koncesionit". Për menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik të Terminalit të kontejnerëve në portin e Durrësit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Durrës Kurum Shipping"sh. a dhe "Global Ports Holding"sh. a, që do të thotë menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut të Terminalit të Kontejnerëve në Portin e Durrësit, duke përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve kontinerike dhe aktivitete të lidhura të tilla si depozitim i kontejnerësh, magazinim, lëvizje ekstra, transportim, spostim, marrjen dhe shpërndarjen dhe përfshirë marrjen e masave të burimeve të kërkuara për mjete, pajisje, sisteme, praktika, procedura, programe, organizim dhe burime njerëzore në përputhje me praktikat me të mira industriale siç janë të specifikuara në Termat e Referencës.
Emërtime të tjera Tregtare: DURRES CONTAINER TERMINAL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 21.09.2011
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 016 000 000,00
Numri i pjesëve: 10 160
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Nr. i anëtarëve të bordit: Lorenc Hastopalli,Dorian Molloholli, Eriton Shehu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-305917-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1810-15 Regj, Nr.33839 Prot., datë 18.09.2015, protokolluar nga QKR me Nr.8217 Prot., date 21.08.2015 , lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ZIG”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore, shoqëria “Durrës Container Terminal” sha, me NUIS (NIPT) L12126504E. Aktivet dhe kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Numri i ceshtjes: CN-343201-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 1810-15 Regj., Nr.34836 Prot., date 05 .10.2015, protokolluar nga QKR me Nr.8751 Prot., date 05.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ZIG”shpk, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 33839 Prot., date 18.09.2015, në aktivet e palës debitore, shoqëria “Durres Contanier Terminal” sha, me Nuis (Nipt) L12126504E.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 25.11.2010
Data e Pranimit: 28.10.2010
Data e Nënshkrimit: 22.06.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 32500000
Kosto Konçesionare: 2%(te xhiros vjetore para tatim fitimit duke perjashtuar TVSH-ne sipas deklarimit te pasqyrave financiare per cdo vit.
Kosto e Shërbimit: tarifat e sherbimit do te indeksohen cdo 5 vjet bazuar n normen e interesit te Inflacionit.
Shënime: Shoqeria DURRES CONTAINER TERMINAL eshte nje shoqeri aksionare e themeluar per zbatimin e kontrates koncesionare te nenshkruar me date 22.06.2011 midis Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqerive DURRES KURUM SHIPPING shpk 99% dhe Global Liman Isletmeleri shoqeri Turke 1%. Ne vitin 2012 eshte shtuar dhe aksioneri Mariner.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DURRES Porti detar, Durres

Adresa:
Durres Durres DURRES Lagjja 1, Rruga Egnatia, Pallati Fly, Kati 9

Telefoni:
692064901

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 22.06.2011
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise DURRES CONTAINER TERMINAL
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 365 782 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 413 183 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 144 432 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 45 126 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 031 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -728 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 065 613 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 068 185 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 936 006 810,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera