Skip to content
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi i portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-17 10:17:52

NIPT: L51621501S
Administrator: Mirgen Nikaj
Objekti i Veprimtarisë: Port detar për shkarkimin e anijeve të hidrokarbureve.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Forma ligjore: Shoqëri thjeshtë, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 17.03.2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.06.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 10200000 USD
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 5-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, vlera e riinvestimit do të jetë 40% e vlerës së investimit në përputhje me ofertën e konçesionarit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara, duke përjashtuar TVSH- në.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Ligji "Për konçesionet dhe partneritetin publik/privat", jep me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Marrëveshje së Konçesionit) të një Porti të llojit MBM (Multi Buoy Mooring), në Porto Romano, Durrës, që të pranojë përpunimin e mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësive mbi 20.000 ton brenda një kuadri bashkëpunimi reciprok dhe të ngushtë ndërmjet palëve dhe përcakton tërësinë e të drejtave e detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe Konçesionarit, si dhe përcakton tërësinë e shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin, mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Konçesionari mund të përpunojë anije që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8(tetë) metra.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano

Adresa Email:
studiodhimertika@yahoo.com

Telefoni:
0682044754

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 30.06.2015
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 11.11.2019
Kontrate dhurimi kuote 19.02.2019
Kontrate shitje kuotash 21.02.2019
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )
Bilanci 2016
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 305 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 989 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 103 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -357 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 438 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 056 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 187 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2017
2018

Konçesionare të tjera


HPP LUSA
Tiranë
ALEAT
Tiranë
TRAJA&MADHESH
Dibër
IDRO ENERGIA PULITA
Durrës
Punuar Nga : A.Lala