Skip to content
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi i portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës

SHOQËRIA KONÇESIONARE PORTI MBM (Multi Buoy Mooring)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-22 08:52:49

NIPT: L51621501S
Administrator: Ahmet Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Port detar per shkarkimin e anijeve te hidrokarbureve. Germime dhe mirembajtje te basenit portual. Kordinimi i aktiviteteve tregtare brenda teritorit te portit. Ndertim, riparim ,restaurim,menaxhim ruajtje objektesh brenda portit. Shkarkim ,depozitirn e transport mallrash per llogari te subjekteve juridike dhe shteterore. Punime ndertimi si dhe ripanim te infrastruktures portuale. Sherbime te Ormexhimit. Administrim i Terminaleve. Administrim te Pontileve. Sherbimi i rimorkimit te tankerave. Furnizim me uje. Furnizim me ushqime dhe materiale teknike. Furnizim me karburant. Terheqje mbetjesh te ngurta dhe vajore nga anijet ankoruese. Sherbime agjensie detare ,doganore, spedicionere e ndermjetesimi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria konçesionare Porti MBM (Multi Buoy Mooring)
Forma ligjore: Shoqëri e thjeshtë koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17.03.2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.06.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 10200000 USD
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 5-të para përfundimit të afatit të kësaj kontrate, vlera e riinvestimit do të jetë 40% e vlerës së investimit në përputhje me ofertën e konçesionarit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara, duke përjashtuar TVSH- në.
Shënime: I. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Ligji "Për konçesionet dhe partneritetin publik/privat", jep me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të Marrëveshje së Konçesionit) të një Porti të llojit MBM (Multi Buoy Mooring), në Porto Romano, Durrës, që të pranojë përpunimin e mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësive mbi 20.000 ton brenda një kuadri bashkëpunimi reciprok dhe të ngushtë ndërmjet palëve dhe përcakton tërësinë e të drejtave e detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe Konçesionarit, si dhe përcakton tërësinë e shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin, mbikqyrjen dhe administrimin e kontratës së konçesionit. Konçesionari mund të përpunojë anije që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8 (tetë) metra.

II. Më datë 31.03.2020, u lidh kontrata shtesë e koncesionit ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si autoritet kontraktues dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring) shpk. Sipas kontratës shtesë objekti i koncesionit do të zgjerohet edhe me: “Koncesionari mund të ngarkojë, shkarkojë dhe përpunojë në këtë port, anije që transportojnë mallra të tjera”.

III. Më datë 30.04.2020, me anë të Ligjit Nr. 58/2020, Kuvendi i Shqipërisë miraton shtesën e kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar.

IV. Më datë 22.05.2020, Presidenti i Shqipërisë dekreton kthimin në Kuvend të ligjit nr. 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës ‘BOT’ (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare ‘Porti MBM (Multy Buoy Mooring)’, të ndryshuar”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

*Themeluesit e shoqerise koncesionare jane: ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK (99%) dhe SALILLARI (1%). ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK ka ortak kryesor KASTRATI GROUP me 65% te kapitalit. Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare eshte KASTRATI GROUP.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porto Romano

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 30.06.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.11.2020
Kontrate dhurimi kuote 19.02.2019
Kontrate shitje kuotash 21.02.2019
Aneksi 1
Ligj Nr. 58/2020 date 30.04.2020 per miratimin e shteses se kontrates se koncesionit
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT"
DEKRET PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 58/2020, date 22.05.2020
Kontrate shtese koncesioni 31.03.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te shoqerise Shoqeria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring )
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 254 523 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 305 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 989 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 103 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -357 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:371 114 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 438 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 056 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 187 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala