Skip to content

Doko (Ish SH.SH.M.N DOKO) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-31 14:57:27
JSON

Tax Registration Number: J62903324K
Administrators: Fatbardh Doko
Scope: Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Linjat Elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart. Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Nenstacionet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart. Projektim, furnizim, ndertim, testim per Hidrocentrale dhe cdo lloj impianti qe sherben per prodhimin e energjise elektrike. Veprimtari ne fushen e ndertimit si: Projektim e zbatim, Germime dheu, murature betoni, sistemime terrenesh, Prodhim materiale ndertimi, Ndertime civile industriale etj, Ndertim rruge, vepra arti, ura, kanalizime, hekurudha etj, Ndertime detare, hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, Punime restaurimi, e punime karpentiere druri metalike, punime montimi ne impiantet e prodhimit te shperndarjes se energjise, Impiante teknologjike te vecanta, Punime sherbimi, Punime topogjezike, Instalim te paisjeve fundore te telekomunikacionit, Punime ne shfrytezim minerar dhe shpime ne thellesi me marrje kampioni per studim gjeologjik, Tregti te materialeve te ndertimit , energjise etj, Si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures dhe ne interes te shoqerise. Ndertim dhe ofrim i rrjeteve publike dhe private te telekomunikacionit. Perdorimi civil i lendeve plasese. Transport nderkombetar i udhetareve. Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve (kapaciteti: Te gjitha instalimet).
Other Trade Names: Doko
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/01/1996
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 603 722 075,00
Shares: 1
Child Company: I. ELENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04.09.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73308201B, me adrese ne Elbasan, Katund i ri, prane Doko shpk, me administratore Anila Doko. DOKO shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)

II. Joint Venture Mitas Energy and Metal Construction Inc - DOKO, nje shoqeri e thjeshte, e themeluar me date 17/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12506202V, me adrese ne Elbasan, Bradashesh, Prane Kombinatit Siderugjik, me administratore Fatjon Doko dhe Kayra Kurt. DOKO shpk zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Me date 12.09.2013, u lidh Kontrata e Pengut Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr.4451 Kol, Nr.1698 Rep, midis Pengmarrësit/Kredidhënësit Raiffeisen Bank SH.a dhe Kredimarrësit shoqëria “Doko” shpk dhe Pengdhënësit Z.Fatbardh Doko dhe Z.Arben Doko me objekt: Pengdhënësit si një garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakthyeshme të Detyrimeve të Garantuara,me anë të këtij akti (i) në mënyrë të pakthyeshme japin peng Aksionet/Kuotat në favor të Kredidhënësit(ii) në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të Kredidhënësit,Raiffeisen Bank dhe (iii) çdo aksion/kuote e re e Shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen ne të ardhmen nga Pengdhënësit.

II. Me date 22.11.2013, u lidh kontrata e Pengut Nr,5556 Rep, Nr.2331 Kol, per ndryshimin e Kontrates se Pengut Nr.4451 Rep, Nr.1698 Kol, date 12.09.2013.

III. Me date 15.09.2014, u lidh Kontrata e Pengut “Mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri” Nr. 994 Rep., Nr. 2783 Kol, e lidhur midis shoqërisë “Doko” shpk (Kredimarrës), Fatbardh Doko dhe Arben Doko (Pengdhënësit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës/ Kredidhënës) me objekt krijimin e një pengu, ku me anën e të cilit, në mënyrë të pakthyeshme, japin peng Aksionet/ Kuotat, në favor të kredidhënësit, në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe cdo aksion/ kuote e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit.

IV. Me date 15.08.2017, u lidh Kontrata për Dhënie Lehtësuese Garantuese, Letër Garanci, Letër Kredi dhe/ose Linjë Kredie (Overdraft) Nr.731 Rep., Nr. 257 Kol, lidhur në datë.

V. Me date 20.10.2017, me ane te deklarates noteriale date Nr.667 Rep., Nr.308 Kol/2, me ane te se ciles eshte kryer mbyllja e kredive dhe e te gjithe detyrimeve qe palet kredimarrese (shoqeria “Doko” sh.p.k) kane pasur prane Raiffeisen Bank sh.a.

VI. Me date 16.11.2017, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1083 Prot., Nr.960 Dosje, datë ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria Doko sh.p.k me NIPT- J62903324K.

VII. Me date 20.11.2017, me ane te Vendimit “Per Pushimin e Ekzekutimit” të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1132 Prot., Nr.960 Dosje, u urdherua pushimi i ekzekutimit te Urdhrit te Ekzekutimit Nr.1503 Regj.Them. date 20.09.2017 te Gjykates Administrative se Shkalles se Pare Tirane, pasi detyrimi eshte shlyer teresisht. U zhbllokuan aksionet apo kredite e shoqerise “Doko” sh.p.k me NIPT- J62903324K dhe Z.Fatbardh Doko (ne cilesine e administratorit te shoqerise “Doko” sh.p.k.) te bllokuara me ane te shkreses Nr.1083 Prot., date 16.11.2017 te Permbaruesit Gjyqesor Altin Vako.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, BRADASHESH PRANE KOMBINATIT SIDERURGJIK

Address:
Tirane, Selite, zona kadastrale nr 3292 me nr pasurie 153/122 +3-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit date 14.02.2017
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes date 12.09.2013
Kontrate shit-blerje kuotash date 17.01.2000
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 29.06.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 03.07.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.08.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 55 824 195,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 55 831 169,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 52 678 335,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 88 148 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 98 969 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 141 250 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 80 170 644,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 68 844 346,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 355 020,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:589 322 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:525 017 364,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:715 469 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 057 256 491,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 039 545 881,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 765 334 366,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 011 857 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 730 468 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 485 834 430,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala