Skip to content
Ndërtim, operim, transferim I Hidrocentralit Bushtrica 1, me vendodhje në qarkun Elbasan

ELENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-31 09:08:59

Tax Registration Number: L73308201B
Administrator: Anila Doko
Scope: Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Bushtrica 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek autoriteti kontraktues. Tregtimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: ELENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 04/09/2017
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Doko shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.01.1996 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903324K, me adresë në Elbasan, Bradashesh, pranë Kombinatit Sidekirurgjik, me administrator dhe ortak te vetem Fatbardh Doko (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 31.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 31.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Fatbardh Doko, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te DOKO shpk-shoqeri meme e ELENERGJI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 04.09.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 31.05.2017
Date of Acceptance: 14.06.2017
Date of signing: 14.09.2017
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 506.147.190 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kontratës së konçesionit, autoriteti kontraktues mund t’i kërkojë konçesionarit, kur është e nevojshme, të riinvestojë në makineritë e pajisjet e instaluara me qëllim dorëzimin e tyre në gjendje optimale pune në përfundim të periudhës së konçesionit dhe transferimit të veprës objekt konçesioni te ky i fundit.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: ELENERGJI sh.p.k është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të formës B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim) ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë Doko shpk, me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues konform kushteve dhe afateve të kontratës.

Hidrocentrali “Bushtrica 1” do të shfrytëzojë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit të Bushtricës. Hidrocentrali “Bushtrica 1” parashikohet të jetë i tipit me derivacion dhe do të ketë parametrat si në vijim: me fuqi të instaluar 4 220 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 19 401 517 kw/h. Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Bushtricës nga kuota 380 m m.n.d. deri në kuotën 498 m m.n.d.

Ankesat gjatë proçedurës konkurruese Në datën 27.06.2017 operatori ekonomik “2T” shpk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Shoqëria “2T” shpk është ankuar në KPP në lidhje me arsyen e skualifikimin të tij nga proçedura konkurruese “Proçedurë e Hapur”, me objekt: “Dhënie me konçesion të Hidrocentralit Bushtrica 1”, me nr. REF-09833-04-27-2017, zhvilluar në datën 31.05.2017, nga autoriteti kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë, pas skualifikimit me arsyen se operatori ekonomik “2T” shpk nuk e ka plotësuar dhe dorëzuar në mënyrë të rregullt shtojcën 1 “Formulari i Ofertës”.

Në datën 22.08.2017, operatori ekonomik “2T” shpk, ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik një kërkesë me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa e bërë në lidhje me proçedurën e mësipërme.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si pasojë mos shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues sjell si rrjedhojë përfundimin e proçedimit administrativ pa një vendim përfundimtar për çështjen.

Përsa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik, ka vendosur :

1. Të përfundojë proçedimin administrativ për proçedurën konkurruese “Proçedurë e Hapur”, me objekt: “Dhënie me konçesion të Hidrocentralit Bushtrica 1”, me nr. 7 REF-09833-04-27-2017, zhvilluar në datën 31.05.2017, nga autoriteti kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

2. Autoriteti kontraktues lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të proçedurës konkurruese.
Contracting Authority: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Address:

Seat:
Elbasan, Katund i ri , pranë Doko shpk

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare date 14.09.2017
Shtojcat e kontrates se hidrocentralit Bushtrica 1
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 31.03.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices: Njoftimi per Dhenien me Koncesion te Hidrocentralit Bushtrica 1
Dokumentat standarte te koncesionit per hidrocentralin Lunik (Njoftimi)
Njoftimi i fituesit
Vendim i KPP (Njoftimi)
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala