Skip to content

BLERIMI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-13 14:07:05
JSON

Tax Registration Number: J62903384G
Administrators: Behexhet Uruçi
Scope: Ndertime civile dhe industriale, turistike, projektime, prodhim materiale ndertimi, import-eksport, tregti me shumice dhe pakice dhe transporte te ndryshme. Transport mallrash e udhetaresh, punime duroalumini, druri, hekuri, tregtim me pakice te karburantit, pjese kembimi per automjete, krijimi i agjensive turistike, udhetimi dhe reklame. Zhvillim te aktivitetit tregtar ne hoteleri, turizem, bar-restorant. Hapje qendrash argetimi, lojra per femije. Punime te germimit ne toke. Rikostruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale , veshje fasade. Rruge , autostrada, mbikalime , hekurudha , tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore , ura e vepra arti. Diga dhe tynele hidroteknike. Ujesjellesa ,gazsjellesa,vajsjelllesa, vepra kullimi dhe vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore ,sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi impjanteve per 2 prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat e trasmatoreve, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe trasportuse(ashensor, shkalle levizese,trasportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xham dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertim parafabrikat beton arme, strukture metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit. Impiante te brendeshme , elektrike, telefoni, radiotelevizioni TV etj. Pastrimi i ujrave detare ,liqenor dhe lumor. Ndertim i impiantit te ujit te pishem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse shpime per uje. Studim , projektim, ndertim dhe zbatim te veprave ndertimore te te gjithe llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Investime ne ndertimet civile, pallate dhe ne ndertimet turistike. Magazinim dhe tregtim me shumic dhe pakic te te gjithe mallrave industriale, ushqimor, ndertimor dhe bujqesore, materiale ndertimi dhe mobilimi te jashtem dhe te brendshem dhe hidrosanitare. Prodhim konstruksione , panele te gatshem dhe gjysem te gatshem ndertimor, prodhim te materialeve te ndertimit drurit dhe metalike. Pika servisi per automjetet. Magazinim dhe rikuperim i mbetjeve jo te rrezikshme (mbetjeve inerte) dhe prodhim i produkteve prej betoni. Grumbullim, transportim, ruajtje dhe riciklim i mbetjeve jo te rrezikshme.
Other Trade Names: BLERIMI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.12.1994
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Elbasan, Shirgjan MJEKES Kamion EL 2084 C
Elbasan, Shirgjan MJEKES Kamion EL 2085 C
Elbasan, Shirgjan MJEKES Autobus AA 596 VS
Elbasan, Shirgjan MJEKES Kamion EL 0361 C
Elbasan, Shirgjan MJEKES Rimorkiator AHR 491
Elbasan, Shirgjan MJEKES Kamionçine AA 209 SA
Elbasan, Shirgjan MJEKES Kamionçine AA 208 SA
Elbasan, Kamion AB 849 AJ.
Elbasan, Kamion AA 578 OD
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes.Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t,prane lumit Shkumbin

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.04.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per likuidim kuotash me ane te shitblerjes 20.09.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 31.01.2019
Kontrate shitje 04.11.2001
Kontrate shitje 01.04.1999
Kontrate shiblerje kuotash kapitali 16.01.2015
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 13.09.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.11.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 12.08.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 01.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 754 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 9 143 895,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 18 864 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 690 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 29 917 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 14 030 334,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 15 719 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 31 556 227,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:192 017 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:133 690 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:225 783 731,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:191 739 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:266 585 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 135 569 959,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 198 746 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 210 798 516,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala