Skip to content

TREMA ENGINEERING 2 Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-23 10:30:24
JSON

Tax Registration Number: K21401004R
Administrators: Enis Kariqi, Eduart Gjana
Scope: Ndërtim, Projektim të veprave të ndryshme. Projektim dhe zbatim ne restaurimin e monumenteve te trashegimnise kulturore, arkitektures. Menaxhimi i mbetjeve jo te rrezikshme.
Other Trade Names: TREMA ENGINEERING 2
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/08/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Initial Capital: 545 568 000,00
Shares: 545 568
Parent Company / Owner: STRATBAG AG, një shoqëri aksionare e inkorporuar dhe ekzistuese sipas legjislacionit të Republikës së Austrisë, e regjistruar në regjistrin tregtar Klagenfurt më 10.01.1930, nën numrin FN 61689 W, me seli të regjistruar aktiviteti në OrtenburgerstraBe 27, 9800 Spittal/Drau, Austri, me kapital akisonar të barabartë me 12.000.000 (dymbëdhjetë milion) euro (Sipas vendimit të Bordit Drejtues të Stratbag AG, datë 20.11.2015, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Oleg Deripaska, shtetas rus, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 25.9% te kapitalit te STRABAG AG- ortak i vetem i shoqerise TREMA ENGINEERING 2. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.08.2007.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2022, terhequr nga QKB date 25.01.2023, Pronaret perfitues te subjektit TREMA ENGINEERING 2 zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hans Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1944, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit te Strabag AG- ortak i vetem i shoqerise TREMA ENGINEERING 2. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Klemens Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit te Strabag AG- ortak i vetem i shoqerise TREMA ENGINEERING 2. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Child Company: SHUSHICA HYDROPOWER, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.05.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8, me administrator Ermira Pepaj. TREMA ENGINEERING 2 shpk zotëron 33% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.01.2023

TREMA-GJOKA JV, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 31.03.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K94023201B, me adresë në Durrës, Nikel, Rinas, Aeroporti Nënë Tereza, me administrator Ilir Trebicka. Shoqëria është e ç’regjistruar. Trema Engineering 2 shpk zotëronte 50% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.01.2023
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1.Tirane, Pick-Up Volkswagen Amaroc AA 964 HJ
2.Tirane, Pick-Up Volkswagen Amaroc AA 962 HJ Tirane
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Additions: Investitor strategjik

I. Sipas Vendimit NR 6/4, DATË 19/04/2018 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit me potencial strategjik “Ngritja e plantacionit me shegë, goji berry, avokado dhe finger lime në zonën e Karavastasë, Bashkia Divjakë”, me kusht që subjekti investues të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet 2 shoqërisë Agro Iliria Group shpk NUIS/NIPT L51320033L dhe shoqërisë Trema Engineering 2 shpk NUIS/NIPT K21401004R e tipit (joint - venture).
Projekti synon realizimin e plantacionit me shegë, goji berry, avokado dhe finger lime në një sipërfaqe prej përafërsisht 800 ha, në fshatin Karavasta, Njësia Administrative Remas, Bashkia Divjakë.

a) Vlera e investimit të projektit “Ngritja e plantacionit me shegë, goji berry, avokado dhe finger lime në zonën e Karavastasë, Bashkia Divjakë” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 6,627,000 (gjashtë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë) Euro

b) Statusi strategjik “Investim strategjik me procedurë të asistuar” i jepet projektit të investimit “Ngritja e plantacionit me shegë, goji berry, avokado dhe finger lime në zonën e Karavastasë, Bashkia Divjakë”, për një periudhë 3 (tre) vjeçare, përveç afatit të lejimit të përdorimit të truallit prej përafërsisht 800 ha, në ZK. Nr.2085.

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit dhe operimit, numri i personave të punësuar synohet të jetë 365 (treqind e gjashtëdhejtë e pesë) persona.

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonën përkatëse të plazhit përballë kompleksit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.

Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, OLD Tirana Building

Address:
1.Vlore, Himare ''Ndertimi i Linjes Kryesore te Ujesjellesit Himare'' me zone Kadastrale 2308, Nr pasurie 778, ''Rruga 28 Nentori'', Lepenice-Kuc
2.Durres, Shijak, Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te qytetit Shijak, Zona Kadastrale Nr.3369 me nr.pasurie 5/103, 5/169 dhe 5/171
3.Durres, Fushe Kruje, Fshati Hasan, Fushe Kruje
4.Tirane, Kamez, ''Rindertimi i Shkolles Hillary Clinton'', Kamez me zone Kadastrale 2066, Nr pasurie 141/61, ''Rruga Bulevardi Demokracia'', Kamez, Tirane
5."Ndertimi i Skeles se re Lindore Marina Vlore", Zona Kadastrale 8602, Lagjja "Pavarsia", Rruga "Hektor Shyti", Porti Vlore
6.Rikonstruksioni i Segmentit Rrugor Peshkëpi-Hyrja e Qytetit Selenices, Pishat zona kadastrale 2903, ngastra nr.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.03.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.10.2001
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 14.12.2007
Marreveshje per transferimin e kuotave 14.04.2008
Vendimi I bordit drejtues per miratimin e transferimit te kuotave 20.11.2015
Marreveshje e transferimit te kuotave 02.11.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 25.01.2023
VENDIM NR 6/4, DATË 19/04/2018 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “NGRITJA E PLANTACIONIT ME SHEGË, GOJI BERRY, AVOKADO DHE FINGER LIME NË ZONËN E KARAVASTASË BASHKIA DIVJAKË”, ME SUBJEKT APLIKUES AGRO ILIRIA GROUP SHPK
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 74 609 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 351 939 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 320 691 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 87 794 067,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 54 059 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 67 938 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 179 061 832,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 291 546 508,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 125 493 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 54 499 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -87 973 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -161 561 562,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -75 233 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 041 231 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 050 866 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 496 988 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 524 917 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:769 789 793,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 540 042 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:5 770 041 876,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 862 842 422,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 390 356 658,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 565 615 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 044 274 778,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 162 920 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 022 689 885,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani