Skip to content

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-09 13:23:16
JSON

Tax Registration Number: K21505001Q
Administrators: Kujtim Shtufi; Leonard Shahu
Scope: Prodhim e perpunim betoni.Ndertim i linjave dhe fabrikave per prodhimin e materialeve te ndertimit, i inerteve , soletave te pararenduar, tullave, tjegullave, pllakave majolike, tregtim e transport i tyre.Prodhim e tregtim te materialeve hidrosanitre e hidraulike.Prodhim e tregtim te ilaçeve farmaceutike.Prodhime drusore, alumini, duralumini, plastike, metalor e jometalore.Transport i mallrave dhe pajisjeve brenda dhe jashte vendit, transport tokesore, detare e ajrore.Import, eksport i mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, materiale ndertimi, materiale druri te perpunuar e te paperpunuar, grumbullim e perpunim te bimeve mjekesore, tregtim mallrash te çdo lloji me shumice e pakice, transport nacional e nderkombetare te mallrave dhe pasagjereve, komisioner, agjent tregtare e doganore.Ne fushen e ndertimeve ne zbatim, perfshin aktivitetet si me poshte: Ndertimin e objekteve civile dhe industriale dhe ndertimi i veprave te ndryshme publike; Ndertimi i rrugeve, hekurudhave, porte, aeroporte, vepra energjitike, kanalizime dhe cdo vepre tjeter me karakter ndertimor.Punime rikonstruksioni te objekteve civile dhe industriale perfshi ato te karakterit publik; Hartimi i planeve studimore, studimeve pjesore, projekteve dhe zbatimi i tyre per qellime ndertimi dhe rehabilitimin e mjedisit ne zonat e ndotura; Vleresimi tekniko - ekonomik i veprave ndertimore.Projektimi e zbatimi i veprave te ndryshme industriale, ndertimi i impianteve te ndryshme dhe dhenia me qira e tyre. Si dhe çdo aktivitet tjeter i konsideruar fitimprures dhe ne interes te Shoqerise.
Other Trade Names: FERRO BETON & CONSTRUCTION CO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/02/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 200 000 000,00
Shares: 100
Child Company: DUSHKU S.A, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13.03.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71517036F, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati Nr.89, Shkalla A, Kati 9, Ap.33, me administrator Bers Hado. Ortaket e shoqerise jane Aida Dushku me 44.2% te kapitalit dhe shoqeria FERRO BETON & CONSTRUCTION CO me 55.8% te kapitalit. Statusi i Shoqerise Çregjistruar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.04.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 13.07.2012, me ane te urdhrit Nr.9851 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat qe zoteron debitori Mark Nikoll Luli ne shoqerine "FERRO BETON & CONSTRUCTION CO" sh.p.k, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 25.01.2013, me ane te urdhrit Nr. 988 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u hoq sekuestro mbi kuotat e debitorit, Mark Nikoll Luli, prane shoqerise "Ferro Beton & Construction CO" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K21505001Q e kerkuar nga ana jone me shkresen Nr. 9851 Prot. date 11 13.07.2012.

III. Me date 22.02.2013, me ane te urdhrit Nr.1992 Prot., Nr.Dosje 525, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori, Z. Mark Nikoll Luli ne shoqerine “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” sh.p.k si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

IV. Me date 02.07.2013, me ane te urdherit Nr. 7400 Prot, Nr. Dosje 525, leshuar nga Shoqeria Permbarimore“ E.P.S.A“, drejuar QKR, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat qe zoterojne ne cdo shoqeri, debitori Mark Luli, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, te kerkuara me shkresen Nr. 1992 Prot, date 22.02.2013 dhe shkresen me Nr. 9851 Prot, date: 13.07.2011.

V. Me date 20.04.2015, me ane te Urdhërit Nr.672 Prot., Nr.201 Regj, lëshuar nga Studio Permbarimore “Debit Collection” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi titujt e pronesise te debitorit, shoqerise FERRO BETON & CONSTRUCTION CO sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – K21505001Q.

VI. Me date 07.01.2016, me ane te Urdhrit Nr.21 Prot. Nr.201 Regj, lëshuar nga Studio Permbarimore “DEBIT COLLECTION” sh.p.k., u urdherua heqja e mases se sekuestros Konservative nga pala debitore, shoqëria FERRO BETON & CONSTRUCTION CO sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – K21505001Q. e vendosur me shkresën Nr.672 Prot., datë 29.04.2015.

VII. Me date 04.10.2019, u lidh Marrëveshja Siguruese Nr.4023 Rep. Nr.2290/3 Kol, e lidhur midis Raiffeisen Bank SHA (Barrëmarres/Kredidhënes) dhe shoqerisë “RTS” SHPK me Nuis L76812601U, (KREDIMARRES) dhe z.Ilir Shtufi (Barrëdhënës) me objekt vendosje e një Barrë Siguruese mbi 50% të kuotave që z.Ilir Shtufi zotëron te shoqëria “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” SHPK me nipt K21505001Q, me anë të cilit siguron pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë “RTS” SHPK, ndaj Barrëmarrësit.
Changes
Additions: I. Kujtim Shtufi- Z.Kujtim Shtufi eshte administrator me kompetenca te plota, pa kufizime per kohezgjatjen e administrimit qe ka filluar me date 10.05.2016 dhe perfundon me date 24.02.2024

II. Leonard Shahu-Z.Leonard Shahu eshte administrator i cili vepron se bashku apo vec e vec nga administratori Kujtim Shtufi me kompetenca te kufizuara. Z.Leonard Shahu perfaqeson shoqerine ne kryerjen e cdo veprimi duke perjashtuar veprimet bankare me vlere me te larte se 10.000 Euro apo ekuivalentin e kesaj shume ne monedha te tjera, brenda kohezgjatjes se administrimit qe ka filluar me date 07.07.2021 dhe perfundon me date 07.07.2026
Address:

Seat:
Tirane, Vore Km 20

Address:
1. Fier, Rruga Sheq Marinas, pasuria nr. 114/1, vol. 11, fq. 51, ZK. 3358

2. Durres, Ndertimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per 4 pallate Pikesore Lgj, 17, Rr Lura nr 1&3 dhe rr. Ahmet Dakli nr 15&23 dhe 1 Pallat Pikesor nr. 458 rr. Bajram Tushe, njesia administrative Durres, Bashkia Durres

3. Devoll, Bilisht, Rruga e fshatit Tren, Km.1, Parku Fotovoltaik

4. Kruje, Realizimin e projektit te zbatimit dhe ndertimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per 8 Pallate pikesore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative ne zonen Kruje

5. Tirane, Rruga "Albanopol", Njesia Strukturore TR/185

6. Tirane, Godine me Funksion Hotel "Nova Hotel Five Star", Zyra dhe Sherbime 5-13, 5-14, 13 dhe 14 Kate mbi Toke, me 3 Kate Nentoke, me vendndodhje ne Bashkine Tirane, ne Rrugen Dora d'Istria

7. Tirane, Rindertimi i niesive te banimit ne ndertesa (pallat) ne zonen e shpallur per zhvillim te detyruar, ne njesine administrative 6, Zona Kombinat, "Bashkia Tirane", Godina 5 (Seksioni B)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.01.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 03.06.2005
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit 14.05.2008
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit 06.06.2008
Kontrate shit-blerje kuotash 20.09.2006
Vendimi i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit 18.06.2009
Vendim i asamblese se shoqerise per zmadhimin e kapitalit, date 23.06.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 70 678 299,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 165 292 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 57 768 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 42 986 028,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 41 376 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 024 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 8 942 136,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 32 885 762,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 26 862 154,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 36 619 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 63 186 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 468 806 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 965 954 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 375 110 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 464 275 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 394 841 327,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 116 439 789,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:892 246 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 159 718 691,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 050 622 103,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 919 227 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 949 776 076,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli