Skip to content

TEA-D
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 09:43:41
JSON

Tax Registration Number: K32522629L
Administrators: Dintar Thanasi
Scope: Ndertim,Shitblerje me shumice e pakice,imp eksp te mall te ndryshem te te gjitha llojeve si dhe atyre ind. e ushq.,bojra vaji dhe hidromate,konfeksione,tekstile,elektroshtepiake,hidrosanitar e,prod bujq e blegt,trans. mallrash e pasagjeresh brenda e jashte vendit,treg makinash,makineri e paisje,pjese kembimi,sherbime hoteleri turizem e bar kafe,punime duralumini,operacione tregetare komisionarie e marketing,treg prona e pasuri te lujtsh e te palujtsh treg karburante e lubrifikante me pakice.Zhvillimin e veprimtarise minerare ne punime siperfaqesore me perdorimin e lendeve plasese.Import-eksport te paisjeve spitalore. Sherbimin e pastrimin dhe largimin te mbeturinave , sherbimin e mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra.Prodhimin ose tregtimin me shumice ose me pakice per materialet elektrike. Sherbim interneti. Tregtim i materialeve hidraulike. Tregtim me shumice dhe me pakice profile hekuri dhe tubo xingato. Tabela dekori dhe informacioni. Auditim energjie. Shitje me shumice dhe pakice e pajisjeve per thertore. Mirembajtje rrugesh. Prodhim ose tregtim me shumice ose pakice per materiale ndertimi.Punime ne linja elektrike TU, TM dhe nenstacione elektrike. Vepra kullimi e vaditje, Mbrojtje lumore, bonifikime, rehabilitim digash dhe rezervuaresh. Restaurime te objekteve te vecanta, ndertime depozita karburanti dhe konstruksione metalike. Ndertime vepra energjitik.
Other Trade Names: TEA-D
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/09/2003
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Legal Cases: I. Me date 23.03.2017, me ane te Urdhrit Nr. 609, leshuar nga zyra permbarimore Gjirokaster, u vendos sekuestro konservative mbi aksionet e shoqerise "TEA-D" Shpk, me NUIS (NIPT) K32522629L, deri ne nje urdher te dyte nga zyra e permbarimit.

II. Me date 11.04.2017, me ane te Urdhërit Nr.609, protokolluar nga QKB me Nr. 5479 Prot, date 13.04.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra e Permbarimit Gjirokaster, drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës se sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise "TEA-D" Shpk me NIPT K32522629L.

III. Me date 19.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.1056/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.6305 Prot. date 28.04.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA shpk, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqeria TEA-D sh.p.k me Nipt K32522629L.

IV. Me date 19.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.1060/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.6477 Prot., date 02.05.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia, u urdherua venia e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria "TEA-D" sh.p.k me Nipt-K32522629L.

V. Me date 15.05.2017, me ane te Urdhrit Nr.1303/3 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Justitia, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria "TEA-D" sh.p.k me Nipt K32522629L.

VI. Me date 15.05.2017, me ane te Urdhrit Nr. 1304/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Justitia, u hoq masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales, shoqeria TEA-D shpk me NUIS (NIPT) K32522629L.

VII. Me date 27.06.2017, me ane te urdhrit Nr.1578/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Justitia, u urdherua vendosja e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e pales debitore shoqeria “TEA-D” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K32522629L.

VIII. Me date 07.07.2017, me ane te urdherit Nr. 1661/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria TEA-D sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K32522629L.

IX. Me date 18.07.2017, me ane te Urdhërit Nr.1747/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria TEA-D sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K32522629L.

X. Me date 14.08.2017, me ane te Urdhërit Nr.1961/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 12538 Prot., date 24.08.2017 "Për Heqien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"JUSTITIA", drejtuar QKB, ku është urdhëruar heqja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales TEA-D me NIPT K325226291.

XI. Me date 17.10.2017, me ane te Urdhërit Nr.5119/3 Prot, protokolluar ne QKB me Nr.15103 Prot date 26.10.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdherua vendosja menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria TEA-D sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K32522629L.

XII. Me date 06.11.2017, me ane te Urdhërit Nr.5235/3 Prot, protokolluar ne QKB me Nr.15698 Prot date 07.11.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdherua heqja e menjehershme e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales shoqeria TEA-D sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - K32522629L.

XIII. Me date 11.09.2018, me ane te Urdhrit nr. 1392/8 Prot., nr. 0402-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 10465Prot., datë 14.09.2018, u urdherua QKB për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “TEA-D” Nipt K32522629L, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XIV. Me date 11.10.2018, me ane te urdherit Nr. 1392/18 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit TEA-D sh.k.p me NUIS (NIPT) – K32522629L dhe Dintar Thanasi, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksionet.
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Lagjja "18 Shtatori", pallati 11-katesh mbrapa "STAR", kati i trete, nr.pasurie 2416/n 13, zona kadastrale 8541

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 855 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 627 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 003 313,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 363 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 011 310,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 596 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 480 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 102 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 324 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:37 101 898,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 546 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:62 322 997,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:114 235 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:73 029 727,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:89 347 083,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 4 986 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 5 873 184,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 86 830 562,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja