Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 599, datë 13.10.2021, i pronës se paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, Bashkia Vlorë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

BRUNES. Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-15 13:11:47
JSON

Tax Registration Number: K37125203H
Administrators: Geront Çela
Scope: Tregtimin me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka per shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve te ndertimit, punime duralumini e punime pllaka gipsi etj. Shitblerje me shumice e pakice, eksport import te mallrave te ndryshem industrial, ushqmor, bar bufe, konfeksione, tekstile, paisje elektroshtepiake, artikuj mobilerie dhe mobilime zyrash, artikuj kancelarie, karta telefonike.Ekspozimi i mallrave dhe vino teka. Bar-restorant. Prodhim dhe tregtim te botimeve periodike (revistave etj) ne funksion te veprimtarise per dekorime ambjentesh, degustime etj. Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme. Ndermjetesim per blerje, shitje e dhenie me qira te pasurive te paluajtshme. Invstime ne ndertim per objektet e veta, investime ne fushen e turizmit (hoteleri, porte, bar restorante etj. Menaxhimi i hoteleve, porteve, bar restorante, qendra tregtare, dhenie me qera. Zhvillim te aktivitetit tregtar dhe komercial ne supermarkete, hotele, dyqane, bar-restorant, piceri. Hapje e qendrave dhe komplekseve sportive, salla lojrash, qendra kurative, aktiviteti turistik etj. Sherbim transport nderkombetar dhe kombetar per vete dhe per pale te trete . Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve dhe tonazheve , dhenia me qera e tyre , mirembajtje , pjese kembimi etj. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te treta porositese.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptare ne fuqi. Punime ndertimi si muratura, suvatime, nivelime, shtrim pllakash, instalim dhe shrim parketi, instalime elektrike, hidroizolime dhe hidraulike, parket, karpentieri, punime te ndryshme ndertimi dhe nenkontraktore etj. Rikonstruksione per objektet e veta dhe per te trete per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike per çfarëdolloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme. Furnizimi me karburant i makinave.Montim dhe c'montim te mobiljeve, ekspozitoreve, mjeteve te palestres si dhe cdo produkt qe tregton shoqeria, per llogari te klienteve dhe te treteve.
Other Trade Names: BRUNES.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/07/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 200 000 000,00
Shares: 2
Child Company: Shoqeria Koncesionare Marina Vlore, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12027029I, me adrese ne Tirane, Farke LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, me administratore Ervin Baçaj. BRUNES. shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.03.2022)

MARINA RESIDENCES VLORË, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/08/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12103049U, me adrese ne Tirane, Farke LUNDER Në Lobby Home, Rruga Nacionale, Tirane - Elbasan, me administratore Ervin Baçaj. BRUNES. shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 15.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Durres, Xhafzotaj, Kamion Volvo me targe AA 817 XJ
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km.7, Kamion Iveco Magirus i Bardhe, me vinç i montuar, me targa AA072UM
Durres, Xhafzotaj, Gjysëm Rimorkio tipi Acerbi Targa DR 2741 E
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, Kamion Reault i Kuq, me vinç i montuar, me targa AA491TZ
Tirane, Kashar, Furgon Marka Mercedes Benz me Targë AA 021 EK
Durres, Xhafzotaj, Terheqes, DAF, TE8, CF 85, me targe AA 351 SX
Durres, Xhafzotaj, Kamion Mercedes Benz me targe AA 048 YL
Durres, Xhafzotaj, Kamion Volvo, J4C, FM12, me targe AA 371 OV
Vlore, Orikum, Renault Mascott i bardhe me targe AA634UA
Tirane, Automjet tip CITROEN JUMPER me targe AA 684 ZA dhe Nr Shasie VF7YDTMFC12M25557
Durres, Xhafzotaj, Kamion Man, TGA 26.430 me targe AA 475 RE
Tirane, Kashar, Autostrada TR- DR, km 7, Citroen ATP, 7YDT, me targe AA 041 ST
Durres, Xhafzotaj, Furgon Mercedes Benz , Targa AA 728 KB
Tirane, Automjet me targa AB 398 BR me Nr.Shasie WBD9702571L184296
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 13.10.2021, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 599, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” sh.p.k., me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, per pasurisë shtetërore përkatësisht: nr. pasurie 28/55 truall me sipërfaqe 173 m2 , nr. pasurie 28/17 truall me sipërfaqe 177 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 177, nr. pasurie 28/36/2 me sipërfaqe truall 1405 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1405 m2 , nr. pasurie 28/57 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 43 m2 , nr. pasurie 28/58 me sipërfaqe truall 1382 m2 , nr. pasurie 28/59 me sipërfaqe truall 581 m2 , nga ku 3 sipërfaqe ndërtimore 581 m2 , nr. pasurie 28/60 me sipërfaqe truall 55 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 55 m2 , nr. pasurie 28/61 me sipërfaqe truall 35 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 35 m2 , nr. pasurie 28/67/2/1 truall me sipërfaqe 241 m2 , nr. pasurie 28/68 truall me sipërfaqe 33 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 33 m2 , nr. pasurie 28/69 me sipërfaqe truall 80 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 80 m2 , nr. pasurie 28/70 me sipërfaqe truall 43 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 42.65 m2 , nr. pasurie 28/73/4 truall me sipërfaqe 1284 m2 , nr pasurie 28/73/6 truall me sipërfaqe 26736 m2 , nr. pasurie 28/73/8 truall me sipërfaqe 5174.5 m2 , nr. pasurie 28/73/9 truall me sipërfaqe 3038.5 m2 , nr. pasurie 28/74/2 me sipërfaqe truall 353.2 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 353.2 m2 , nr. pasurie 28/105 truall me sipërfaqe 1875 m2 , nr. pasurie 28/106/2 truall me sipërfaqe 11317.3 m2 , nr. pasurie 28/106/3 truall me sipërfaqe 401 m2 , nr. pasurie 28/66 me sipërfaqe truall 560 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 560 m2 , nr. pasurie 28/72 truall me sipërfaqe 465 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 465 m2 , nr. pasurie 28/65/2 truall me sipërfaqe 589 m2 , nr. pasurie 28/65/3 truall me sipërfaqe 1461 m2 , e përcaktuar si sipërfaqe totale truall 57.502.5 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 3829.85 m2 , Z.K. nr. 8602 Bashkia Vlorë.
Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar në nenin 1, që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 9,811,904,094 (nëntë miliard e tetëqind e njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katër mijë, e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës.
Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 20 (njëzet) vjet dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.
Changes
Additions: Me date 29.03.2021, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise ka njoftuar se bashkimi i perkohshem i shoqërive “Marina di Valona” sh.p.k. / NUIS M01324008A, “Marina Projects” ltd / me numër regjistrimi në Angli 04182366, “Brunes” sh.p.k. / NUIS K37125203H dhe “Ndregjoni” sh.p.k. / NUIS K37125203H, eshte shpallur fitues per marrjen me koncesion/partneritet publik privat për projektimin, financimin, ndërtimin, operimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e një porti turistik në qytetin e Vlorës “Marina Vlorë”
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Ndertesa me Nr.Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24

Address:
Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
Lezhe, Autostrada Lezhe-Tirane Km 6,Fusha e Riles,Komuna Shenkoll-Lezhe
Vlore, Sarande, Lagjja 1, Godine 1 kateshe, Zone Kadastale 8641, Nr.4, prane Nenstacionit Elektrik
Tirane, Kashar, Autostrada Tr-Dr-Km7, Rruga Dytesore, Godine 4-kateshe Z.kadastrale 2105, Nr.Pasurie 187/21, si Ekspozite e Zyra
Lezhe, Shenkoll, Autostrade Lezhe-Tirane, Km.7, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale 3181, Nr.Pasurie 30/59, Rrile
Vlore, Orikum, Perballe Portit te Jahteve Orikum, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale Nr.3140, Nr.Pasurie 518/17
Vlore, Orikum RADHIME Rruga Nacionale Vlore-Orikum,Perballe Portit te Jahteve
Tirane, Kashar, Autostrade Tirane-Durres, Km.7, Rruga dytesore, Godine 4 kateshe, Nr.Pasurie 187/23, ZK.2105
Durres, Xhafzotaj, Godine 2 kateshe 4 (showllrom+ magazine) perballe Komunes Xhafzotaj, kati 1, Zona Kadastrale 2574, Nr.Pasurie 163/42, Stacioni Zooteknik Xhafzotaj
Vlore, Sarande, Lagjia Nr. 1, afer Nenstacionit Elektrik.
Tirane, Kashar, Autostrade Tirane-Durres, Rruga dytesore, Km.7, Godine 1 kateshe, Zone Kadastrale 2105, Nr.Pasurie 187/24
Fier, "Sheq i Vogel", Zona Kadastrale 8531, pasuria Nr. 13/190
Vlore, Orikum, perballe Portit te Jahteve Orikum, Godine 1 Kateshe, Zone Kadastrale Nr.3140, Nr.Pasurie 518/17
Shkoder, Berdice, Berdice e Siperme, Zona Kadastrale 1159, Nr Pasurie 16/46
Durres, XHAFZOTAJ
Vlore, Pike shitje tek Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia perbri shkolles Rilindja, njesia Administrative nr.5.
Vlore, Lagjja Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia Vlore, Godine 2 kateshe, Kati 1, Nr.Pasurie 42/89-ND, Zone Kadastrale 8605
Durres, Xhafzotaj, Autostrada Dr-Tr, Km.5, Zk.2574, Nr.Pasurie 154/165

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 03.03.2017
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit 25.12.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 08.12.2013
VKM Nr. 599, datë 13.10.2021, per dhenien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Bashkimit të Shoqërive (JV), “Marina di Valona” sh.p.k., me NUIS M01324008A, “Brunes” shpk, me NUIS K37125203H, “Ndregjoni” sh.p.k., me NUIS K31329048I, dhe “Marina Projects” LTD
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 371 136 092,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 198 470 310,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 275 047 784,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 362 338 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 195 071 820,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 129 910 838,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 126 619 143,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 135 931 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 134 699 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 678 957 511,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 166 235 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 985 529 701,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 138 250 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 800 808 930,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:682 129 605,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 537 186 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 866 896 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 585 757 187,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala