Skip to content

KEVIN CONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 09:26:55
JSON

Tax Registration Number: K71401004W
Administrators: Lavdrim Gjici
Scope: Veprimtari ne fushen e ndertimit privat dhe public, germime dheu, prodhime materiale inerte-gure, prodhim elemente betoni e beton arme te zakonshme, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Rikonstruksione, ndertim banesa me skela mbi 8 kate, ndertim rruge, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore, punime hekurudhore, ndertim ura dhe vepra arti deri dhe mbi 10m, ndertim ujesjellesash kanalazime, kanale e impinate vaditje, pastrim te siperfaqeve urbane etj. Çertifikim dhe trajnim profesional te punonjesve ne fushen e ndertimit. Grumbullim, transportim i mbetjeve urbane. Grumbullim, transportim i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet. Importim, tregtim, instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, gazit, pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara, projektim, instalim dhe programimin e ketyre pajisjeve dhe sistemeve. Importim, tregtim, instalim, programim te pajisjeve te telekomunikacionit, radiokomunikacionit, radioalarmit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor, shkollor, profesional dhe universitar dhe çdo godine industriale, civile, ekonomike etj. Ofrimin e servisit per mirembajtje te sistemit te kamerave, sistemit te sinjal alarmeve, aparateve te 2 sinjaleve, sistemit te nderlidhjes, radio dore etj. Blerje, shitje dhe tregtim automjetesh te llojeve te ndryshme. Importim, eksportim, tregtim pakice - shumice, furnizim, blerje, te te gjitha llojeve te materialeve, elektrike, hidraulike, sanitare, ndertimore, bujqesore, elektronike, dekorative, pastrimi, gjelberimi, kosha pastrimi, kosha dekorativ, peme, peme frutore, bare natyral dhe artificial, vaj makinash, vaji industrial, vaj lubrifikant, vaj gatimi, vegla pune, stola parqesh, karrige zyrash, ulese per institucione shteterore, karrige, tavolina, banka shkolle, dritare alumini druri dhe hekuri, kompiutera, laptop, telefona, dhe çdo send tjeter te luajtshem te ligjshem per tu tregtuar ne Republiken e Shqiperise.
Other Trade Names: KEVIN CONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/12/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 88 692 102,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, TR 0482 T.
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr.5

Address:
Tirane, Kamez, Laknas, Numer Pasurie 37/2, Zone Kadastrale 2372, Volumi 3, faqe 107

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 19.04.2014
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 28.06.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.07.2010
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 22.10.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenime shpjeguese te PF 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 24 803 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 60 879 851,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 42 062 888,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 16 176 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 237 261,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 19 604 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 28 140 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 219 658,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 17 249 070,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 31 415 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 31 269 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:342 329 052,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 329 549 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 238 398 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:74 344 953,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:230 248 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:248 365 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:297 789 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:187 272 127,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 218 323 977,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 599 317 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 513 752 363,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli