Skip to content

EUROMED
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-24 10:24:43
JSON

Tax Registration Number: K71718012P
Administrators: Armand Alliu
Scope: Import-eksport të pajisjeve dhe materialeve elektromjeksore, laboratorike, spitalore, të ndryshme, shitjen e tyre me shumicë dhe pakicë, mirëmbajtjen dhe servisin e tyre. Të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të konsideruara të dobishme dhe të nevojshme për realizimin e objektit social si dhe të atyre qëllimeve që qoftë dhe indirekt janë lidhur me të, përfshirë dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashme, ose në një fare mënyrë janë lidhur direkt apo indirekt me këtë objekt social dhe dezinfektim, deratizim, dezinsektim ambjentesh. Ndërtime dhe shërbime dhe konsulence në fushën e ndërtimit. Ndërtime dhe rikonstruksione të godinave civile dhe industriale një dhe shumë katëshe. Ndërtime dhe rikonstruksione të objekteve turistike. Ndërtime dhe rikonstruksione rruge ura autostrada. Ndërtime dhe rikonstruksione porte dhe aeroporte. Ndërtime dhe rikonstruksione ujësjellesa dhe kanalizime. Shërbime konsulence në ndërtim, projekte studimore në fushën e ndërtimit. Projektim ndërtesash një dhe shumë katëshe. Supervizion i punimeve të ndërtimit. Kolaudim i punimeve të ndërtimit. Vlerësimi i pasurive të paluajteshme. Ekspertize në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajteshme. Projekte energjitike, shërbime dhe konsulencë në fushën energjitike. Projektim dhe ndërtim të objekteve energjitike si hidrocentrale, termocentrale, central eolike, central fotovoltaike, central nga biomasa etj. ESCO energy service kompany. Auditues energjie, audit energjie në banesat publike, private biznese të ndryshme etj. Shërbime dhe konsulencë në fushën e energjive të rinovueshme. Shërbime dhe konsulencë në fushën e eficencës së energjisë. Shërbime dhe konsulencë e performancës energjitike të ndërtesave. Shërbime dhe konsulencë në fushën e mjedisit. Shërbime dhe konsulence në fushën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis. Shërbime dhe konsulencë në Vlerësimin e Impaktit Social (social impact). Import, export materialesh të ndryshme. Import, export materiale të ndryshme ndërtimi, elektrike, elektronike, ushqimore, karburante, lënde të parë, minerale etj. Shërbim, konsulencë dhe vlerësim të aktiviteteve të industrisë ushqimore, kulinarise, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore, blegtorale e industriale, aktivitete të hotelerisë dhe turizmit. Menaxhim dhe organizim eventesh, skena, foni, dekore të ndryshme, ndriçime skenike dhe publike, publicitete, spote televizive. Organizime mbi trashëgimitë kulturore, artistike, teatrale, spektakle brenda dhe jashtë vendit. Import -export medikamente veterinare, pesticide plehra kimike blektorale, fara bujqesore, makineri, pajisje, prodhime e mallra te tjere industrial-bujqesor. Prodhim perpunim ambalazhim magazinim te produkteve bujqesore, blektorale farera bujqesore, pesticide, plehra kimik import-export te mallrave te ndryshem ushqimor, tregetimi i tyre me shumice dhe pakice, farmaci bujqesore tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem bujqesor, Sherbim Pest Control dhe DDD - Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim, per kujdesin dhe mbrojtjen e flores dhe faunes, kafsheve, shpendeve, gjitareve zvarranikeve, peshqve dhe mjedisit ne teresi.
Other Trade Names: EUROMED
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.05.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 35 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Fiat Doblo TR 8327 P
2) Tiranë, Automjet tip Hyundai me targe TR9288F
3) Tiranë, Mercedesbenz me shasi nr.WDB9066331S437598, me targe AA 480 SO
4) Tiranë, Automjet tip Mazda me targe AA214UD
5) Tiranë, Renault ngjyre e bardhe me targe TR 7109 J
6) Tirane, Tipi i automjetit Volkswagen Kaddy ngjyre e bardhe, Nr. shasie WV1ZZZ2KZAX056432, Targa AB 849 AF
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Legal Cases: I. Më datë 11.02.2015, me anë të shkresës Nr. 12538 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “EUROMED” sh.p.k., me NIPT K71718012P.

II. Më datë 11.03.2015, me anë të shkresës Nr. 18516 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua lirimi nga barra e titujve të pronësisë për subjektin “EUROMED”, me NUIS- K71718012P, vendosur me shkresën Nr.12538 Prot, datë 11.2.2015.

III. Më datë 15.06.2017, u lidh kontrata Nr.1376 Rep, Nr.344 Kol “Pranim detyrimi mjetesh monetare dhe pengu” me objekt: Qëllimi i kësaj kontrate eshte sanksionimi i nje marrëveshje ndërmjet Z.Hervin Fora, ne vijim i quajtur Kreditor dhe Z.Engjëll Hoxha, në vijim të quajtur Debitor, që pranon ekzistencën e një detyrimi monetar me detyrimin për ta kthyer këtë detyrim tek kreditori sipas kushteve të kësaj kontrate.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri

Address:
Tiranë, SH.HAKA ISH KOMB. POLIGRAFIK

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate pranim detyrimi mjetesh monetare dhe pengu 15.06.2017
Kontrate shitje kuotash 15.06.2017
Kontrate dhurimi kuotash 13.10.2008
Vendimi per shtimin e kapitalit 03.12.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 72 882 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 60 015 788,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 59 458 814,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 53 438 024,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 26 111 098,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 621 391,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 898 544,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 603 082,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:416 256 118,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:370 430 257,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:380 562 801,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:283 827 416,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:332 522 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 201 313 427,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 166 037 454,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 136 847 658,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala