Skip to content

ENERGY PROJECT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-13 14:45:29
JSON

Tax Registration Number: K81421038P
Administrators: Klodian Allajbeu
Scope: 1-Prodhim realizim impiante prodhimi energjie elektrike dhe nga burime të tjera. 2-Në fushën e projektimit të impianteve të energjisë elektrike, Konsulencës teknike në fushën e energjisë elektrike, importit dhe eksportit me shumicë e pakicë të të gjitha pajisjeve dhe lëndëve të para ndihmëse për realizimin e impianteve të energjisë elektrike. Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të të gjitha materialeve të ndërtimit. Aktivitet në fushën e ndërtimit.
Other Trade Names: ENERGY PROJECT
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 18.02.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 238 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Numri i ceshtjes: CN-905539-03-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr. 15861/2 Prot, datë 25.02.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së 6 Sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor, "Energy Project", me NUIS (NIPT) – K81421038P.
Changes
Address:

Seat:
KASHAR Autostrada Tirane - Durres Km. 1, Tregu Agro Ushqimore, Objekti B Ekz-3.6 (zyre). Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 52/8

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -9 856 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -14 071 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 918 716,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 95 746 575,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 161 269 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 23 237 112,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -371 128,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 53 276 282,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014