Skip to content

COMPANY RIVIERA 2008
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 07:13:39
JSON

Tax Registration Number: K81716011V
Administrators: Agim Kola, Shkëlqim Dezhgiu (Do te jete administrator vetem per Auditimin Mjedisor dhe Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis)
Scope: Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash. Hotel, Bar, Restorant, Agjesi Udhetimi, shitje biletash etj. Punime ne rruge, autostrada, ura, punime nentokesore dhe vepra arti, punime ndertimi kanalizime te ujrave te zeza dhe te bardha, punime ndertimi ujesjellesa, ndertime porte, Kalata dhe te gjithe Infrastrukturen qe ka lidhje me keto punime, punime ne vepra arti, diga , tunele, punime ndertimi ne vepra kullimi dhe vaditje, punime ndertimi per mbrojtje lumore, sisteme hidraulike, bonifikime, ndertim argjinatura, punime te inxhinierise mjedisore, punime per prishjen e ndertimeve, comtim impiantesh. Punime per impiantet hidrosanitare, punime per impiantet ngritese dhe transportuese, punime rifinnitura te ndryshme, me material druri, plastik, metalik, xhami apo rifinitura te tjera teknike, punime suvatimi, bojatisje etj, punime te sinjalistikes ndricuese dhe jo ndricuese, punime ndertimore per barrierat rrugore. Prodhimi ne menyre industriale i elementeve parafabrikat me beton normal, te armuar dhe te paranderurur, transporti dhe montimi i tyre ne veper. Punime strukturore special, ne terrene jo rezistente dhe te deformueshme, ndertim me pilota, mure mbatjes etj. punime per shtresa dhe mbistruktura speciale, punime ne impiante teknologjike, termike, punime ne impiante te linjave telefonike dhe telekomunikacionit, punime topogjeodezike, punime per mbrojtjen ndaj zhurmave dhe ndikimit ne infrastrukture, punime gjeologjike. Prodhimi i energjise' elektrike nga burime te rinovueshme, nepermjet energjise diellore, sistemet fotovoltaike. Riciklim i gomave te perdorura dhe materialeve plastike nepermjet impiantit te pirolizes. Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve kryesisht: Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Grumbullim, paketim, tregtim, ruajtje, eksport, import fruta perimesh. Transporti i dherave, inerteve dhe mbetjeve te perziera nga ndertimi dhe prishjet. Magazine dhe dhoma frigoriferike per grumbullimin, seleksionimin, ruajtjen dhe eksportin e fruta perimeve.
Other Trade Names: COMPANY RIVIERA 2008
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/05/2008
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 30 000 000,00
Shares: 4
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: 1. Lezhe, Mamurras, Gjysëm rimorkiator Zorzi me Targë AAR 568

2. Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo AA 876 DC

3. Lezhe, Mamurras, Mjet Man me targe AB108AY

4. Lezhe, Mamurras, Kamionçine Mercedes Benz AA 426 CZ

5. Lezhe, Mamurras, Kamion Benz me targe AA 346 LE

6. Lezhe, Mamurras, Kamioncina Ford me targe AB719AE

7. Lezhe, Mamurras, Autobus Mercedes Benz me Targë AA 954 PY

8. Lezhe, Mamurras, Mjet Man me targe AB106AY

9. Lezhe, Mamurras, Kamioncina Iveco Fiat me targe AA748XE

10. Lezhe, Mamurras, Gjysemrimorkio Cometto AAR 941

11. Lezhe, Mamurras, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 513 XM

12. Lezhe, Mamurras, Mjet Fiat me Targë AEMT76

13. Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo me Targë AA 451 MF

14. Lezhe, Mamurras, Mjet JCB me Targë AEMT75

15. Lezhe, Mamurras, Mjet Man me targe AB107AY

16. Lezhe, Mamurras, MAMURRAS Furgon Frigorifer me targe AB 675 FA

17. Lezhe, Mamurras, Kamion Mercedes Benz me Targë AA 357 CN

18. Lezhe, Mamurras, Mjet Astra me targe AB1344CE

19. Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo AA 962 DC

20. Lezhe, Mamurras, Mjet Renault me targe AB105CU

21. Lezhe, Mamurras, Kamion Tërheqës Renault me Targë AA 014 LR

22. Lezhe, Mamurras, Mjet Caterpilar me Targë ABMT61

23. Lezhe, Mamurras, Furgon Frigorifer me targë AB 671 FA

24. Lezhe, Mamurras, Furgon Frigorifer me targë AB 731 FA

25. Lezhe, Mamurras, Gjysem rimorkiator Andover me Targë AAR 078

26. Lezhe, Mamurras, Kamioncina Citroen me targe AB086CU

27. Lezhe, Mamurras, Mjet Astra me targe AB642BK

28. Lezhe, Mamurras, Kamion Volvo me Targë AA 753 LO

29. Lezhe, Mamurras, Mjet Iveco Magirus me targe AA347LZ

30. Lezhe, Mamurras, Kamion me Vinç Mercedes Benz me Targë AA 041 JN

Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Me date 18.11.2014, me ane te Urdhrit Nr.1733 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V".

II. Me date 21.11.2014, me ane te Vendimit Nr.1756 Prot., Nr.371 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdherua lirimi nga sekuestro konservative e gjitha aksioneve te zoteruara nga debitori shoqerisa “Company Riviera 2008” Sh.p.k me Nipt: K81716011V, te bllokuara me ane te shkreses Nr.1733 Prot, me date 18.11.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

III. Me date 21.11.2014, u nenshkrua Akt-Marreveshja ndermjet "Company Riviera 2008" sh.p.k dhe Shoqerise permbarimore "Vako &Partners Bailiff Service", per pagimin me keste te detyrimit prej 400,000 (katerqind mije) leke per I.N.U.K dhe 31.200 leke, tarife e plote permbarimore.

IV. Me date 13.11.2018, me ane te Urdhrit Nr.1220 Prot, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V te bllokuara me ane te shkreses Nr.1733 Prot, date 18.11.2014.

V. Me date 20.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratuan linjat e reja te financimit deri ne vleren totale sipas listes se produkteve ekzistuese te listuar me poshte:

a) Kredi me Kufi (paradhenie bankare) 40.000.000 (dyzet milion) leke.
b) Kredi per investim ne vleren 40.500.000 (dyzet milion e peseqind mije) leke
c) Kredi per investim ne vleren 102.000.000 (njeqind e dy milion) leke.

VI. Me date 20.12.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7050 Rep, midis Pllumb Kola dhe Agim Kola (barredhenesit) dhe shoqerise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e detyrimeve ndaj “Raiffeisen Bank” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “COMPANY RIVIERA 2008 ” sh.p.k vendosin barre mbi 100 % te kuotave qe zoterojne ne shoqerine “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k.

VII. Me date 29.01.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 433 Rep., Nr. 101 Kol, midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres) dhe “COMPANY RIVIERA 2008”SHPK (Kredimarrës) dhe Pllumb Kola, Agim Kola, Liljana Kola (Barrdhenes).

VIII. Me date 05.02.2020, sipas Deklarates Noteriale Nr. 131 KOl., dhe Nr. 523 Rep., per revokimin e Marreveshjes Siguruese, date 29.01.2020 Nr. 433 Rep., Nr. 101 Kol. Lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres) dhe “COMPANY RIVIERA 2008”SHPK (Kredimarrës) dhe Pllumb Kola, Agim Kola, Liljana Kola (Barrdhenes). Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr. 133 Kol., Nr. 525 Rep, datë 05.02.2020, e lidhur midis Pllumb Kola dhe Agim Kola, Liljana Kola (barredhenesit) dhe shoqerise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e detyrimeve ndaj “Raiffeisen Bank” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “COMPANYRIVIERA 2008 ” sh.p.k vendosin barre mbi 100 % te kuotave qe zoterojne ne shoqerine “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k.

IX. Me date 10.12.2021, sipas Deklarates noteriale me Nr.6801 Rep., Nr.2267 Kol., lëshuar nga “Raiffeisen Bank” sh.a., ( Barrëmarrës), ku shpreh dakortësinë për heqjen dorë nga pengu i kuotave në pjesëmarrjen e shoqërisë “COMPANY RIVIERA 2008” SH.P.K.

X. Me date 13.02.2023, me ane te Urdhrit Nr.429 Regj ., Nr. 139 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat "Gazmor. B . Guri " sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V".

XI. Me date 15.02.2023, me ane te Urdhrit Nr.429 Regj ., Nr. 163 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat "Gazmor. B . Guri " sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria "Company Riviera 2008" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81716011V", urdheruar me shkresen Nr.429 Regj ., Nr. 139 Prot datë 13.02.2023.
Changes
Additions:
--------------------------------------------------------------------

***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).

Vlera e Investimit të Subjektit: 1,610,421.78 Euro
Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 50%
Vlera e Grantit nga Programi: 810,469.41 Euro

--------------------------------------------------------------------
Address:

Seat:
Tirane, Kamez, Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35

Address:
1. Tirane, Kamez, Rruga Nacionale Kamez - Fushe Kruje , Kthesa e Valiasit Nr.1 , ne zone kadastrale Nr. 2066 me nr. Pasurie 62/37 dhe nr. Pasurie 62/38.

2. Lezhe, Mamurras Fushe-Mamurras, Autostrada Tirane-Lezhe, Fushe Mamurras, Kurbin

3. Lezhe, Mamurras Fushe-Mamurras, Ruga Nacionale Fushe-Kruje-Laç, Fushe-Mamurras, Kurbin

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese 29.01.2020
Kontrate shitje kuotash 14.08.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.08.2012
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 18.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per linjat e kredise 20.12.2019
Kontrate dhurimi kuotash date 20.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Të dhënat e Investimit, Financimet Nga IPARD - Aksesuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR datë 17.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 31 116 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 41 683 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 67 610 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 34 586 375,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 43 761 645,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 57 212 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 52 178 343,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 13 892 184,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 889 375,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 110 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 937 560,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:533 822 507,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:978 951 871,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 475 437 367,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:338 043 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:308 158 809,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:379 084 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:321 718 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:252 895 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 155 503 562,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 104 949 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 40 364 105,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli