Skip to content

KOMBEAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-06 14:50:44
JSON

Tax Registration Number: K88103301J
Administrators: Astrit Nabolli, Mhill Ndreca
Scope: - Ndertime objektesh te ndryshme social kulturore, industriale,rrugore,impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. - Ndertim minierash,nxjerrje minerali dhe import- eksport i tyre. - Ndertim hidrocentralesh,prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike nga 2 20 deri 50 megavat. - Perdorimi i lendeve plasese. - Projektim, drejtim,zbatim,supervizion e koalidime te punimeve ne fusha te ndryshme. - Tregtim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, ushqimore, elektrike, konfeksione te ndryshme. - Tregtim karburante dhe vajrave lubrifikante me shumice dhe pakice, etj. - Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te konsideruara me perfitim dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore. - Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike ose fizike ose me cilendo tjeter shoqeri me te njejtin objekt veprimtarie brenda ose jashte vendit. - Importeksport, shitje me shumice dhe pakice i mallrave industriale si elektroshtepiake, produkte te ndryshme, elektrike dhe elektronike, aksesore te ndryshem, etj.Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. - Dhenie me qira te mjeteve te saj pa dhe me drejtues mjeti. - Kurse te formimit profesional per drejtues mjetesh dhe ne fusha te tjera te ndryshme.
Other Trade Names: KOMBEAS
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 23/05/2008
District: Kurbin
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 53 200 000,00
Shares: 53 200
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Board Members: Valentin Hidri, Flora Ndreca, Edison Kolaj
Assets: 1) Lezhe, Milot PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti APV Ebro me targa LA 3141 A.
2) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441,mjeti kamion Man me targa AA614CH
3) Lezhe, Milot, Autostrada Lac-Lezhe, Km 22, Kamion Transporti, Tipi Mercedes, me targe LA 8346 A
4) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti ATV Fiat me targa LA 9619 A.
5) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, makineri teknologjike J.C.B, 3CX ME TARGA LA 8501A.
6) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Man me targa AA186EM.
7) Lezhe, Milot, PROZHME, Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Mercedes Benz me targa LA 8346 A.
8) Lezhe, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod Lleshi, pike parkimi ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale3441, mjeti kamion Skania me targa AA613CH.
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: I. Me date 06.02.2017, me ane te Urdherit Nr.498/4 Prot, depozituar nga permbarues Z. Dionis Mekshaj protokolluar nga QKB me Nr.1972date 09.02.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise “ KOMBEAS"sh.a me NIPT-K88103301J.

II. Me date 11.02.2021, me ane te Kërkesës Nr.163 /4 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkoder, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “KOMBEAS” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K88103301J, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

III. Me date 21/09/2021, me ane te Urdhrit Nr. 1680Prot., Nr. 163Regj., datë 01.09.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff’s, protokolluar nga QKB me nr. 10570Prot., datë 02.09.2021, u urdherua QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit shoqëria “ KOMBEAS” SHPK me NIPT K88103301J dhe me administrator Astrit Nabolli.
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Kurbin, Milot, PROZHME Fshati Prozhme, Rruga Dod LLeshi, ne pasurine me nr.6/50, Zona Kadastrale 3441.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 02.11.2012
Akt-marreveshje 22.02.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 934 732,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 684 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 770 142,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 308 733,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 363 997,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 816 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 104 388,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 483 619,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:112 491 405,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:104 461 161,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:129 780 645,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:145 635 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:168 199 858,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 116 926 736,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 108 056 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 192 883 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala/ A.Baja