Skip to content

ALKO IMPEX CONSTRUCTION (Ish KLEDOR ALBANIA-09) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-18 08:17:39
JSON

Tax Registration Number: K91628013D
Administrators: Arbër Abazi, Ada Fyshku
Scope: Thyerja e gurit, dhenja e formes dhe finicioni. Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve te tjera dytesore, daljet e aeroporteve e fusha sporti. Ndertimi i objekteve me stacione pompimi, ujesjellesa e kanalizime. Ndertimi dhe ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave te artit, prishja dhe zberthimi i objekteve, punime ne terren. Vendosja e dyshemeve, montimi i cative te ndertimeve, punime zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve, importeksport i mallrave te ndryshme, etj. Shfrytezim dhe perpunim mineralesh te ndryshme, hapje dhe shfrytezim karriere lumore dhe malore, prodhim inertesh. Ndertime civile dhe industriale etj. Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Zhvillimi dhe ndertimi ne sektorin e energjise, projektim, ndertim, financim, shfrytezim i veprave te ndryshme ne fushen e prodhim te energjise elektrike nepermjet veprave te ndryshme si hec, impianteve fotovoltaike, turbinave eolike etj, dhe te çdo lloj ndertimi ne sektorin e energjetikes. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit te ndryshem; Punime elektrike; Punime hidroteknike, punime gjeodezike, punime vegjeologjike, punime dhe vleresime te ndikimit ne mjedis. Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. Pastrimin e ambjenteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Sherbime lavanderie dhe dezinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjeseve motorrike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme. Mirembajtje rutime dimerore rrugesh. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Grumbullim dhe transportim i ujerave dhe llumrave nga pastrimi i gropave septike. Shfrytezim me karriere i gurit gelqeror dhe perpunimi i gurit ne impiantin e perpunimit.Sherbim Hotelerie dhe aktivitetet te tjera ndihmese te tij. Sherbim Hotelerie dhe aktivitete te tjera ndihmese te tij. Sherbim hotelerie dhe aktivitete te tjera ndihemese te tij.
Other Trade Names: ALKO IMPEX CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.04.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 27.11.2012, me vendim te perfaqesuesit te shoqerise Z. Tabir Hysa, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 24.10.2016, me ane te Urdhrit Nr.1943/8 0849-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8793 Prot, date 25.10.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff Service " sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me Nipt K91628013D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 02.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 1943/11-0849-16 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 9253 Prot, date: 03.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e shoqerise “ ALKO IMPEC Construction”shpk, me Nuis K91628013D.

IV. Me date 14.08.2018, me vendim te ortakut te vetem, u ndryshua statusi i shoqerise duke kaluar nga pasiv ne aktiv.

V.Me date 18.10.2022, eshte depozituar Urdhëri i Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1098 Prot., Nr.1765 Dosje, ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me NIPT- K91628013D.

VI.Me date 21.10.2022, eshte depozituar Vendimi për pushimin e ekzekutimit Nr. 1153 Prot, Nr. 1765 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB, me Nr.29527Prot., datë 31.10.2022, ku është urdhëruar: “Çbllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” me NUIS (NIPT) K91628013D, të bllokuara me anë të shkresës Nr.1108 Prot. datë 18.10.2022”.

Changes
Additions: Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
1.Fier, Mallakaster, Fratar, Dames, Zona Minerare te hapur Nr. 338/1, Dames, Qarku Fier
2.Tirane, Berxulle, zona kadastrale 1167. nr pasurie 1032/1,Berxulle
3.Elbasan, Cerrik, Mirëmbajtje me performancë Cërrik - Shalës - Belsh - Vlashuk, Belsh - Fierzë - Kosovë e vogël, Grekan -Dëshiran - Vlashuk, Shtërmen - RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Rrasë (67.7 km)
4.Fier, MALLAKASTER, Ballsh, MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA K/PATOS - BALLSH + RRUGA BALLSH - FRATAR + RRUGA BALLSH - ARANITAS + RRUGA KR/RRUGA NACIONALE - BYLIS + RRUGA METOHASIM-KAFARAJ 61,4 KM"
5.Fier, Ballsh, Mirëmbatje me performance Loti 12
6.Shkoder, Lagjja Skënderbeg, Rruga Çerçiz Topulli, Kati 2
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2

Address:
1.Elbasan, Mirëmbajtje me performancë Shirgjan - Kaçivel - Drizë, Mjekës - Uzinë, Elbasan - Gjinar, Gramsh - Kodovjat - Mollë Grabovë, Drizë - Poroçan (84 km)
2.Elbasan, Cerrik, Mirëmbatje me performance Loti 7
3.Elbasan, Sherbimi i pastrimit te Qytetit te Elbasanit
4.Tirane, Kavaje, Zona kadastrale nr.8551, pasuria me numer 12/5
5.Shkoder, Rruga Palok Nika Nr. pasurise 12/53 ZK. 8593 VOL 5
6.Tirane, Loti 2 Kontrata B Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore te Rajonit Qendrore dhe Verilindore
7.Vlore, Himare, Sherbimi i pastrimit te territorit te Bashkise Himare
8.Vlore, Sarande, Sherbimi i pastrimit te Bashkise Sarande
9.Tirane, Mirëmbajtje me performancë K/Sauk - Sanatorium, Sauk - Km 29 - rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, Km22 - Qytezë Krrabë - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Vishaj (84.6 km)
10.Korçe, Bilisht, Devoll, Sherbimi i pastrimit te Bashkise Devoll
11.Elbasan, Librazhd, Sherbimi i pastrimit dhe menaxhimit te mbetjeve ne Bashkine Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.03.2021
Akti i themelimi
Kontrate per shitje kuotash 09.12.2013
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 27.11.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 18.10.2022
Vendim per pushimin e ekzekutimit date 21.10.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 45 127 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 25 052 523,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 9 133 238,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 203 212,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 141 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 226 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 358 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -2 084 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:832 658 577,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:609 323 162,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:233 442 212,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:354 871 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:27 525 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 314 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 508 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 338 152,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani