Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Kukur, i përbërë nga HEC-et “Kukur 3” dhe “Kukur 4”

KUKUR HIDRO ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:47:01

Tax Registration Number: L72024013M
Administrator: Arbër Abazi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Kukur 3. 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KUKUR HIDRO ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ALKO IMPEX CONSTRUCTION , shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91628013D, themeluar me 16.04.2009, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2 dhe me perfaqesues ligjore Ada Fyshku dhe Arbër Abazi . (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 23.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.08.2023, terhequr nga QKB date 23.08.2023, Pronar perfitues i KUKUR HIDRO ENERGY eshte :

Arbër Abazi, shtetas shqiptar, lindur me 1986, pronar përfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë ALKO IMPEX CONSTRUCTION , e cila eshte shoqëri meme per KUKUR HIDRO ENERGY me 100% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.05.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 10.07.2017
Date of Acceptance: 28.07.2017
Date of signing: 17.10.2017
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 304.603.895 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: KUKUR HYDRO ENERGY shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur ndërmjet ALKO-IMPEX General Construcion sh.p.k dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, datë 17.10.2017, për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Kukur” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentrali “Kukur”, i cili përbëhet nga HEC “Kukur 3” dhe HEC “Kukur 4”, do të shfrytëzojë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit të Kishevicës, Gribës dhe Zanit.

Më datë 08.06.2017 është bërë shpallja e njoftimit për dhënien me konçesion Hidrocentralit Kukur. Më datë 10.07.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “Doko” sh.p.k. – e cila u skualifikua pasi nuk ka dorëzuar ofertën dhe sigurimin e ofertës si dhe nuk ka dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar nga shtojca nr. 9 te Dokumentave te Koncesionit.

b) Shoqëria “Alko – Impex General Construction” degë e shoqërisë së huaj

Më datë 28.07.2017 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar shpalljen e fituesit të konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur nga shoqëria “Alko – Impex General Construction” degë e shoqërisë së huaj, për marrjen me konçesion të Hidrocentralit të Kukurit, është pranuar.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati 53

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare (17.10.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Statuti I shoqerise (22.08.2017)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES i ortakut ALKO-IMPEX General Construcion, date 02.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.08.2023
Kontrate e shitjes se kuotave date 28.04.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices: Njoftimi i Kontratës për Dhënien me Koncesion të Hidrocentralit "Kukur"
Dokumentat standarte te koncesionit per hidrocentralin Kukur (Njoftimi prokurimi)
Njoftimi i fituesit për Dhënien me koncesion te hidrocentralit “Kukur”
Formulari i sigurimit te kontrates koncesionare
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -3 013 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 137 603,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 110 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -842 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -952 026,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani