Skip to content

4 A-M ( shoqeria e perthithur “”Lissus-Al”“ sh.p.k)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-05 09:21:50
JSON

Tax Registration Number: K92005016L
Administrators: Ardit Metaliaj; Iljan Metaliaj (Drejtues Teknik)
Scope: Punime elektrike, tregëtim me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, import eksportin e tyre, prodhim dhe tregëtim betoni dhe inerte, tregëtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, elektroshtëpiake, konfeksione, kozmetike. Tregtim dhe shitje produktesh artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike. Tregëtim produktesh të gatshme me shumicë e pakicë, etj. Në fushën e ndërtimit. Në fushën e ndërtimit, projektimin dhe zbatimin duke përfshirë por pa u kufizuar i veprave urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, urave dhe veprave të artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike të impianteve të prodhimit dhe transmetimit të energjisë etj. Ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra të ndryshëm dhe/ose udhëtarë për të tretë dhe me qira. Transport i karburanteve. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rrugë etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të detergjentëve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesorëve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbërta. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Transport me mjete jashtë norme. Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Blerja, shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio. Mbledhja, depozitimi, shkatërrimi i mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura.Prodhim, shfrytezim, përpunim, tregtim, transport i gurit gëlqeror. Prodhime materiale ndertimi: prodhim materiale inerte, qeramike, tulla tjegulle, fajence, gres, prodhim elementesh te parafabrikuara,betoni, beton-arme. Punimet e montimit dhe teknologjike,montimi dhe instalimi i impianteve termike te ventilimit dhe kondicionimit te ajrit etj. Prodhim pllakash betoni per trotuare dhe rruge. Prodhim bordura betoni per trotuare dhe rruge. Aktivitet ne sektorin bujqesor dhe blegtoral. Prodhimin e energjise elektrike nga impiante fotovoltaike dhe agro-blegto-voltaike.
Other Trade Names: 4 A-M SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/08/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 430 254 000,00
Shares: 1
Child Company: GREEN PLUS ENERGY, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 21/10/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02223003A, me adresë në Tirane, Rruga Brigada 8, Pallati TeknoProjekt, Hyrja 2, Apartamenti 1, me administrator Gjergj Pano. 4 A-M shpk zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.11.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: Tiranë, Automjet me targë AA 782 MA (Tërheqës, marka SCANIA)
Tiranë, Automjet me targë AA 987 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
Tiranë, Automjet me targë AA 956 SO (Tërheqës, marka Daf)
Tiranë, Automjet me targë AA 840 PN (Tërheqës, marka Mercedes Benz)
Tiranë, Automjet me targë AA 029 MA (Tërheqës, marka Scania)
Tiranë, Autobus Mercedes Benz me targë AA 184 PX
Tiranë, Automjet me targë AA 479 NN (Tërheqës, marka Scania)
Tiranë, Automjet me targë AER 697, Gjysëm Rimorkio Moslein
Tiranë, Automjet me Targë AA 143 VA (Tërheqës, Marka Man)
Tiranë, Automjet me targë AA 062 KS, Tërheqës Volvo
Tiranë, Automjet me targë ADR 791, Gjysëm Rimorkio Goldhofer
Tiranë, Automjet me targë AA 985 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
Tiranë, Automjet me targë AA 984 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
Tiranë, Automjet me targë AA 253 UC (Tërheqës, marka VOLVO)
Tiranë, Automjet me Targë AA 605 SB (Kamion, Marka IVECO MAGIRUS)
Tiranë, Automjet me targë AA 967 PN (Tërheqës, marka Scania)
Tiranë, Automjet me targë AA 842 PN (Tërheqës, marka SCANIA)
Tiranë, Automjet me targë AA 566 ME, Kamion Mercedes Benz 4
Tirane, Automjeti me targe: AB 281 AZ "ATV, marka VOLVO
Tirane, Automjet me targe AA 949 MM,(ATV, marka DAIMLER CHRYSLER)
Tirane, Automjet me targe AB 864 HH,(Kamion, marka MERCEDES BENZ)
Tirane, Automjet me targe AA 664 MN,(ATV,marka MERCEDES BENZ
Tirane, Automjet me targe AB871HI,(Kamion, marka MERCEDES BENZ)
Tirane, Automjet me targe AA154NO, (ATV, marka MAN)
Tirane, Automjet me targe AAl 72FM, (ATV, marka TOYOTA)
Tirane, Automjet me targe AB865HI, (Kamion, marka MERCEDES BENZ)
Tirane, Automjet me targe AB850HH,(Kamion, marka MERCEDES BENZ)
Tirane, Automjet me targe AA470NZ,(ATV, marka MERCEDES BENZ)
Tirane Automjet me targe AB896HI,(Kamion marka MERCEDES BENZ)
Tirane Automjet me targe AB941EN,(Terheqes, marka MERCEDES BENZ)
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Legal Cases: I. Projekt Bashkimi me Perthithje
Me date 12/09/2022, me ane te Depozitimit te Projektmarreveshjeve per bashkimin me perthithje, date 04.08.2022 ndermjet shoqerise perthithese “”Lissus-Al” “ sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “4 A M”.sh.p.k.

II. Miratimi i Bashkimit me Perthithje
Me date 24/10/2022, me ane te Depozitimit te Akteve date 12.10.2022 për miratimin e bashkimit me përthithje, ndërmjet shoqërisë përthithur “”Lissus-Al” “ sh.p.k dhe shoqërisë përthithese “4 A-M”.sh.p.k.
Changes
Additions: Me date 09.03.2023, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise Iljan Metaliaj.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A 1, kati i i-rë

Address:
• Tiranë, Kamëz, FRUTIKULTURE, Ndërtim Shkolla 9 vjeçare, Lagjja Frutikulturë Kamëz.
• Tiranë, Vorë, Muçaj, Godina me Funksion Industrial, Magazinë, Shërbime dhe Zyra, Fshati Muçaj, Bashkia Vorë, Zona Kadastrale Nr. 2726 me Nr. Pasurie 321/19 dhe Nr. Pasurie 321 / 18, pranë Terminalit të Doganave
• Tiranë, Kashar, Mëzez "Strukturë industriale 2, 4 dhe 5 kate, me 2 kate parkim nëntokë dhe mur rrethues", në Superstradën Tiranë-Durrës
• Tiranë, Vorë, Shargë, Zonë Kadastrale Nr. 3319, Nr. Pasurie 327/1, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/2, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/3
• Tirane, Bashkia Tirane, Q /F: Ferraj, Zona Minerare Nr. 121/8, Objekti "Ferraj
• Lezhe, Objekti te ura e Matit, fshati Pllan, Njësia Administrative Zejmen, Lezhë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.11.2023
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 11.07.2018
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 24.07.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2013
Vendimi per shtimin e kapitalit 21.09.2015
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 11.06.2014
Vendimi per shtimin e kapitalit 24.10.2017
Vendimi per shtimin e kapitalit 09.08.2016
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 15.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 28.07.2021
Projekt Marreveshje Bashkimi ndermjet shoqerise perthithese “”Lissus-Al” “ sh.p.k dhe shoqerise se perthithur “4 A-M”.sh.p.k.
Marreveshje Bashkimi date 12.10.2022
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 24.10.2022
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 02.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 63 517 461,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 70 688 675,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 49 705 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 47 078 532,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 77 118 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 627 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 33 962 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 30 131 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 656 166,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 140 277,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 039 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 5 407 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 9 006 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 583 350,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:4 216 793 182,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 350 247 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 060 279 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 060 700 053,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 057 333 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 997 245 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 030 885 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 039 132 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 730 689 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 691 863 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 338 797 389,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 180 140 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 148 126 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 25 798 178,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ L.Kanani