Skip to content

Hidrowind Albania Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-20 08:42:53
JSON

Tax Registration Number: L01822001R
Administrators: Dusan Zakersnik, Sait Vokshi
Scope: Prodhim i energjisë elektrike në ambientet e prodhimit të HE, Tregtim i energjisë elektrike, Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënie në punë, Administrim dhe mirëmbajtje të Hidrocentraleve. Ndërtim dhe zbatim i projekteve të ndërtimit. Inxhinieri civile, Instalime elektrike, Ndërtim i projekteve të inxhinierisë civile. Aktivitete shërbimi të tilla si transportim, magazinim dhe shërbime mbështetëse. Informacion dhe komunikim. Qiramarrja dhe operimi me pasuritë e paluajtshme në pronësi ose të marra me qira. Qiradhënie e pronësisë intelektuale dhe produkteve të ngjashme, me përjashtim të punimeve të së drejtës së autorit. Shërbime konsulencë administrimi. Qiradhënie financiare. Dhënie e kredive të tjera. Marrje dhe dhënie me qira e makinerive dhe pajisjeve që shërbejnë për ndërtimin dhe inxhinierinë civile. Aktivitet arkitekturore dhe inxhinierike dhe konsulenca përkatëse teknike. Shitje me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera. Si dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar fitimprurës dhe në interes të Shoqërisë.
Other Trade Names: Hidrowind Albania
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/06/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Slloveni
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Child Company: ALBANIAN POWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 17/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81918013H, me adrese ne Tirane, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit",Sky Tower,kati 10, me administrator Željko Kokolj, Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: SIGERS (45%) dhe HYDROWIND ALBANIA (55%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 06.04.2022)

NOVO SAPAC ENERGIE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02/10/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32402010B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, prane CMAA, me administrator Besim Mulaj. HYDROWIND ALBANIA zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 07.04.2022)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 20.10.2014, me ane te shkreses Nr. 76235 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me date 07.02.2018, me ane te shkreses Nr. 7206 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua heqja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, per tatimpaguesin "Hidrowind Albania" shpk me nipt L01822001R, pasi jane shlyer detyrimet dhe nuk ka shkaqe per ruajtjen e metejshme te barres siguruese.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Sky Tower, Kati 10, Zyra 103

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.04.2022
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 689 468,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 371 343,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 846 768,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 141 613,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 229 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -4 393 946,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 989 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:5 950 120,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:27 558 960,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 30 800 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 17 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 22 131,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala