Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh

ALBANIAN POWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 11:27:27

Tax Registration Number: K81918013H
Administrator: Željko Kokolj, Sait Vokshi
Scope: Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Martanesh. Administrimin dhe mirëmbajtjen e Hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Tregtimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ALBANIAN POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 17/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Slloveni, Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. SIGERS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërsië, me numër identifikimi biznesi NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi dhe ortake: Muharrem Plloçi (70%), Kleton Kurti (15%) dhe Ikbale Kurti (15%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

II. Hidrowind Albania, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L01822001R, me adresë në Tiranë, Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Sky Tower, Kati 10, Zyra 103, me administratorë Dusan Zakersnik dhe Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: Zeljko Kokolj (18%), Janko Zakersnik (36%), Dusan Zakersnik (46%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 06.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Muharrem Plloçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 70% te kapitalit te SIGERS-zoteruese e 45% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.07.2008.

Dusan Zakersnik, shtetas slloven, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 46% te kapitalit te Hydrowind Albania-zoteruese e 55% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.11.2011.

Janko Zakersnik, shtetas slloven, i datelindjes 1948, pronar perfitues pasi zoteron 36% te kapitalit te Hydrowind Albania-zoteruese e 55% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.11.2011.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 07.12.2016, me anë të urdhërit Nr.1251/3Regj, Nr. 4264 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “KREON” shpk , u urdhërua vendosja e masës se sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërisë “Albanian Power”shpk, me qëllim shlyerjen e detyrimit të kësaj të fundit ndaj shoqërisë “DAST” sh.a.
Changes
Date of signing: 09.05.2008
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 857.861.985 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit është 73.37% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Me anë të kontratës së konçesionit, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali Martanesh do të ndërtohet në rrjedhën e sipërme të lumit Radiniçë, duke shfrytëzuar 3 degët e tij, Licone, Thekër e Lenë, në Rrethin Bulqizë, me këto karateristika: Fuqi e Instaluar: 8.800 kW dhe Prodhim i energjisë elektrike: 45.555.821 kWh/vit.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Sky Tower, kati 10

Address:
Dibër, Martanesh, LENE, Hec-Martanesh, Likonë-Thekër Lenë, Hidrocentral me Zonë Kadastrale 1454, me Nr. Pasurie 642

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2022
Urdher per venie sekuestro 07.12.2016
Preventivi permbledhes i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 06.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Financial Documents: Akti i Themelimit
Kontrate Dhurimi Kuotash (04.06.2010)
Kontrate Shitje Kuotash (18.11.2011)
Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 51 565 631,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 44 181 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 61 784 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 100 881 611,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 22 940 721,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 619 381,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 51 736 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 58 994 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 76 636 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 861 479,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -95 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:138 503 127,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:119 852 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:127 494 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:173 527 488,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:88 289 337,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:160 988 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:177 977 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 185 883 882,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 244 485 473,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 201 472 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 288 371 977,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 54 008 584,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani