Skip to content
Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë

Integrated Technology Waste Treatment Fier
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 09:26:54

Tax Registration Number: L62205045F
Administrator: Arjan Baci
Scope: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni si dhe çdo veprimtari tjetër tregtare e cila ka lidhje dhe ushtrohet në ndihmë të objektit të kontratës konçesionare apo projektit në tërësi. Përveç veprimtarisë tregtare që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë, shoqërisë nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç rasteve kur kjo shoqëri merr miratimin e shkruar nga Autoriteti Kontraktues. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Other Trade Names: Integrated Technology Waste Treatment Fier
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/10/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: “Integrated Technology Services” shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02/11/2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me NIPT L02302032C, me adresë në Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Tirane godina "Torre Drin", nr. 31/1, me administrator Farudin Arapi, dhe ortak te vetem Klodian Zoto (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.02.2023)

NDËRTIM MONTIMI PATOS, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30/10/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar pranë regjistrit themeltar me NIPT J63229454K, me seli në Fier, Rruga Nacionale Fier-Patos, Km.7, Lagjia “Zona Industriale Transport”, Ndërtesë private nr. 123, me administrator dhe ortak te vetem Ellton Kollozi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 25.02.2023, Pronare perfitues te shoqerise Integrated Technology Waste Treatment Fier jane:

1) Klodian Zoto, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te Integrated Technology Services (shoqeria meme e Integrated Technology Waste Treatment Fier). Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.10.2016.

2) Ellton Kollozi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te shoqerine meme NDERTIM MONTIMI PATOS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.11.2016
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Më datë 15.11.2016, është lidhur një marrëveshje siguruese ndërmjet barrëdhënësve, shoqërisë Ndërtim Montimi Patos sh.a, shoqërisë Integrated Technology Services sh.p.k dhe barrëmarrësit Bankës Credins sh.a. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kredinë afatgjatë të akorduar nga Banka Credins për shoqërinë.

II. Sipas kësaj marrëveshje, shoqëria Ndërtim Montimi Patos sh.a dhe shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k lënë si kolateral:
i. 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k si dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre.
ii. Kontratën e konçesionit nr. 5553/5 prot, datë 24.10.2016, lidhur midis shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k dhe Ministrisë së Mjedisit me vlerë kontrate 3.763.851.097 lekë (pa Tvsh)/4.516.621.316 lekë me Tvsh.
iii. Kontratën për blerjen e Impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milionë euro (pa TVSH) lidhur midis shoqërise Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k dhe shoqërisë shitëse “Energy Recuperator” s.p.a në datë 10.11.2016 me nr. 16-E-005.

III. Me date 20.07.2020, me ane te urdhrit Nr. 379 Regj, Nr. 538 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 6482 Prot date 21.07.2020 lëshuar nga Përmbarues gjyqësor “Gazmo B Guri” , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqëria “ Integrated Technology Waste Treatment Fier” shpk me Nipt L62205045F me administrator z. Loran Dusha. Objekti i sekuestros eshte shlyerja e detyrimit ndaj shoqerise “Environmental Managament Consultants” shpk.

IV. Me date 14.08.2020, me ane te Urdhërave Nr.1452 Regj., Nr.1452/5 Prot., 1449 Regj., Nr.1449/5 Prot., 1450 Regj., Nr.1450/5 Prot., 1447 Regj., Nr.1447/5 Prot., 1451 Regj., Nr.1451/5 Prot., 1448 Regj., Nr.1448/5 Prot., datë 13.08.2020, protokolluar nga QKB me Nr.7291 Prot., Nr.7288 Prot., Nr.7289 Prot., Nr.7286 Prot., Nr.7290 Prot., Nr.7287 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “JUS” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit subjekti “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L62205045F, për shumën e detyrimeve 2.482.569,4 (dy milion e katerqind e tetedhjete e dy mije e peseqind e gjashtedhjete e nente presje kater) leke.

V. Me date 26.02.2021, me ane te Urdherave Nr. 1450Prot., Nr. 1450/21Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 2428Prot., datë 09.03.2021, Nr. 1452Prot., Nr. 1452/21Regj., date 26.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr. 2429Prot., datë 09.03.2021, Nr. 1448Prot., Nr. 1448/21Regj., date 26.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr. 2426Prot., datë 09.03.2021, Nr. 1447Prot., Nr. 1447/21Regj., date 26.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr. 2427Prot., datë 09.03.2021, Nr. 1449Prot., Nr. 1449/21Regj., date 26.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr. 2431Prot., datë 09.03.2021, Nr. 1451Prot., Nr. 1451/21Regj., date 26.02.2021, protokolluar nga QKB me Nr. 2430Prot., datë 09.03.2021 lëshuar nga permbarues Mario Hasanlliu , shoqeria JUS shpk, u urdherua QKB për heqjen e sekuestros së vendosur me urdherat Nr.1452 Regj., Nr.1452/5 Prot., 1449 Regj., Nr.1449/5 Prot., 1450 Regj., Nr.1450/5 Prot., 1447 Regj., Nr.1447/5 Prot., 1451 Regj., Nr.1451/5 Prot., 1448 Regj., Nr.1448/5 Prot., datë 13.08.2020 në emër të “Integrated Technology Waste Treatment Fier” me NUIS NIPTL62205045F.

VI.Me date 29.03.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 701/2 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8245 Prot., date 29.03.2022, leshuar Drejtoria e Pergjithshme e Policies se Shtetit, Departamenti i Policise Kriminale me te cilen dergohet urdhri i ekzekutimit te vendimit te gjykates. Depozitimi i Urdhrit per ekzekutimin e vendimit Nr.134, date 28.03.2022, te Prokurorise se Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, ku eshte vendosur: Ekzekutimi i vendimit penal Nr.134, date 28.03.2022 te leshuar nga Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë. Depozitim i vendimit Nr.134, date 28.03.2022, leshuar nga Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku eshte vendosur: Pranimi i kerkeses se Prokurorise se Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar. Caktimin e mases se sigurimit pasuror “sekuesto preventive” per personin juridik “Integrated Technology Waste Treatment Fier” shpk me NUIS (NIPT) - L62205045F, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Per Administrimin e pasurive sipas pikes 2 te dispozitivit te ketij vendimi ngarkohet Z. Bedri Buzi, Z. Arjan Baci dhe Z. Faraudin Arapi, te cilet jane administratore te Agjencise per Administrimin e Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane Ministrise se Financave Tirane.

VII.Me date 02.04.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 998 Prot.,e Agjencisë se Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara Tiranë dhe vendimit nr.134, date 28.03.2022 te Gjyaktes se Posaçme te Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku eshte vendosur : Caktimi i mases se sigurimit pasuror “sekuestro preventive” per personin juridik “Integrated Technology Waste Treatment Fier” SHPK, me NUIS (NIPT) - L62205045F, se bashku me gjithe pasurite e paluajtshme dhe te luajtshme ne pronesi te saj .

VIII.Sipas urdhrit nr. 379 Prot, Nr.60 Prot, datë 23.01.2023, protokolluar nga QKB me Nr.1904 Prot datë 25.01.2023, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor “Gazmend B Guri” u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative urdhëruar në aktivet, kuotat e pales debitore, Shoqëria “ Integrated Technology Waste Treatment Fier” SHPK me NIPT L62205045F, vendosur me shkresën Nr. 379 Regj, Nr. 538 Prot datë 20.07.2020. Heqja e sekuestros eshte bere pas shlyerjes se detyrimit ndaj shoqerise “Environmental Managament Consultants” shpk.

IX. Me datë 18.04.2023, në bazë të urdherit nr.556 prot per vendosje sekuestro mbi aktivet e debitorit shoqeria "Integrated Technnology Waste Fier", lëshuar nga Zyra Permbarimore Private Real Bailiff Service, u urdhërua: "Vendosja e Sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria "Integrated Technology Waste Treatment Fier" me NIPT L62205045F, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen çdo veprimi që do sillte ndryshime në regjistrin tregtar".

X. Me date 01.08.2023, eshte depozituar kërkesa Nr. 2554 Prot. ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, protokolluar nga QKB me Nr. 15576 Prot., datë 01.08.2023, dhe dokumentacionit shoqërues (Urdhri Nr. 385, datë 06.06.2023, Nr. 1893 Prot., datë 06.06.2023, i Kryeadministratorit të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, shkresa Nr. 54/2 Prot./ D.P. i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, datë 29.03.2022 dhe Vendimi Nr. 134, datë 28.03.2022, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), për emërimin e Arjan Baci si administrator të pasurive të sekuestruara, duke zëvendësuar administratorin e mëparshëm.
Changes
Date of participation: 05.09.2016
Date of Acceptance: 15.09.2016
Date of signing: 24.10.2016 - Kontrate koncesioni
15.02.2017 - Aneksi IX Ndryshimi i kontrates se koncesionit te formes "BOT"
03.12.2019 - Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" për ndërtimin dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë
11.09.2020 - Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" për ndërtimin dhe administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë (per shtyrjen e afatit me 8 muaj)
Contract Duration: 6
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Mjedis
Value of Investment: 27.359.534 Euro
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare prej 3% të të ardhurave vjetore nga aktiviteti ekonomik.
Shënime: I. Shoqëria Integrated Technology Waste Treatment Fier është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e marrvëshjes konçesionare midis Ministrisë së Mjedisit dhe ortakëve Integrated Technology Services dhe Energy 2 s.r.l, më datë 24.10.2016.

Objekti i kontratës:

a. Dhënia me koncesion e Ndërtimit dhe Administrimit të Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Autoriteti Kontraktues, nëpërmjet kësaj kontrate dhe në përputhje me kushtet e saj, i jep Koncesionarit të drejtën për
b. Financimin, Projektimin, Ndërtimin dhe Vënien në Punë të Impiantit;
c. Administrimin; Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta Urbane jo te Rrezikshme;
d. Mirëmbajtjes se landfill-it;
e. Grumbullimit dhe përdorimit të mbetjeve për prodhimin e energjisë elektrike dhe
f. Transferimi ne fund te periudhës koncesionare të impiantit të incenerimit nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Rregullimi i marrëdhënieve: mes Autoritetit Kontraktuese dhe koncensionarit lidhet me:

g. marrjen në dorëzim të terreneve mbi të cilat do të ngrihet impianti dhe transferimin në përfundim të koncesionit, tek Autoriteti Kontraktues;
h. kryerjen e punimeve për përgatitjen dhe vënien në siguri të zonës së kantierit për fazat e mëtejshme të realizimit të veprës;
i. realizimin e gjithë punimeve të nevojshme për depozitimin e mbetjeve jo te rrezikshme të ardhura nga të gjithë bashkitë që bëjnë pjesë në Qarkun e Fierit;
j. operimin e impiantit për 6 (gjashtë) vjet;

Vendndodhja e objektit të kontratës: Zona ku do të kryhet ndërtimi përfaqëson fundin e shpatit të fshatit Portëz. Ajo është me reliev të rrafshët me diferencë të vogël kuotash. Lartësia e vendit është variabël nga 55m në 75m mbi nivelin e detit. Kordinatat gjeografike janë: 40°41’55” Veri 19°34’09’’ Lindje.

II. Me date 15.02.2017, u nenshkrua ndryshimi i kontrates se koncesionit te formes "BOT", per ndertimin dhe administrimin e impiantit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimin e energjise. Sipas kesaj marreveshje, do te ndryshohet Aneksi VII, ku përcaktohet Plani dhe Koordinatat e sheshit ku do te realizohej ndërtimi dhe administrimi I impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimit të energjisë.

II. Me date 11.09.2020, u nenshkrua marreveshja referuar kontrates se koncesionit te formes "BOT" per ndertimin dhe administrimin e impiantit te trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimit te energjise. Sipas kesaj marrreveshje u miratua zbatimi i grafikut te punimeve ne te cilin percaktohen afatet e reja per ndertimin e impjantit te trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier dhe prodhimit te Energjise. Afati i punimeve do te shtyhet me 8 muaj, deri ne 31 mars 2021
Contracting Authority: Ministria Infrastruktures dhe Energjise (Me pare Ministria e Mjedisit)
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15

Address:
Fier, Mbrostar, Ura Mbrostar, Nr. Pasurie 1, Zona Kadastrale nr. 2636.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti themelimit te shoqerise Integrated Technology Waste Treatment Fier
Kontrate shitje kuotash 31.10.2016
Kontratë Konçesionare 24.10.2016
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Marreveshje siguruese (15.11.2016)
DSK per Impjantin e trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Fier
Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" per impjantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë 03.12.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 13.08.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative 20.07.2020
Aneksi IX Ndryshimi i kontrates se koncesionit per Landfilldi e Qarkut Fier
Marrëveshje referuar kontratës së koncesionit të formës "BOT" (per shtyrjen e afatit me 8 muaj), date 11.09.2020
Urdher per heqje sekuestro date 26.02.2021
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 25.02.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 23.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 18.04.2023
Njoftim për shtyp i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK datë 19.12.2022 për gjykimin e çështjes penale nr.187 të vitit 2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Financial Documents: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Public Procurement Notices: Njoftimi Draft Kontrata
Formulari I publikimit te njoftimit te kontrates se nenshkruar - Buletini 14 Nentor 2016
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -100 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -7 265 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:407 046 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:955 646 596,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:104 551 420,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2019

Other Concessions


Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani