Skip to content

BCTV
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-06 15:03:33
JSON

Tax Registration Number: L31722006L
Administrators: Sergio Bragato
Scope: Objekti i vepnmtarise se shoqerise eshte ekskluzive per transmetimet radiotelevizive dhe ne funksjion te ketij objekti shoqeria gjate ushtrimit tc aktivitetit te saj kryen: tregtimi, reklamimi dhe marketing i drejteperdrejte per produktet e kerkuara nga kompanite per t'u reklamuar. Gjithashtu shoqeria gjate veprimtarise se saj kryen:Ndermjetesimin e kompanise me klientin, apo cdo subjekt qe kcrkon te reklamoje produktet e tij i drejtohet shoqerise per lidhjen e kontratave duke te percakruar platformen e marketingut te drejteperdrejte, ne' baze te studimit te shijeve te klientitReklamimin, promovimi, pergatitjen e informacionit te detajuar, transmerimit nepermjet frekuencave te televizionit per produktet e sjella nga autoritetet e kompanive tc cilat do te kontraktojne shoqerine.Venien ne dispozicion te numrave te kontaktit nepermjet telefonit, dyqaneve te qendrave tona si dhe on line nepermjet web-site te shoqerise tone te aksesueshme nga klientet pasi ato jane regjistruar si kliente te kompanise.Rcgjistrirnin e klienteve nepermjet aplikimit direkt ne cdo dyqan tonin, telefonatave si dhe faqes tone ne internet duke mbrojrur te dhenat e tyre si kliente konform legjislacionit ne ruqi.Shperndarjen e produkteve te porositura, realizimin e sherbimit sipas adreses se klientit pasi te kete porositur.Importin - Exportin te gjitha llojeve te mallrave e produkteve industriale, ushqimore, bujqesore."blektorale, makinerive, materialeve te ndertimit, paisje elektroshtcpiake, makinen e pajisje.Perfaqesimin tregtar dhe ndermjetesimin ne shitjen e produkteve te gjitha Ilojeve dhe format ;Perfaqesimin tregtar dhe ndermjetesimin ne shitjen e mobiljeve te zyres, pajisjeve te perdorimit shtepiak, elektroshtepaike dhe kancelarise; Perfaqesimin tregtar dhe ndermjetesimin nc shitjen e produkteve te ndryshme industriale dhe bujqesore;Import eksport dhe tregtimin e mallrave te ndryshme te konsumit te gjere, me shumice e pakice, si dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk bie ndesh me sa me siper dhe konsiderohet i Ieverdishem per shoqerine. Me vendim te ortakeve te shoqerise ajo mund te marre pjese ne vepritmari bashkepunuese (joint venture) me shoqeri te tjera vendase apo te huaja per realizimn e projekteve te vecanta ne fushen e sherbimeve mjekesore dhe ne fusha te tjera biznesi.
Other Trade Names: BCTV
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/05/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 1 058 550,00
Shares: 1
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Andon Zako Çajupi'', Pallati 20/4, Kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 20.08.2014
Kontrate Shitje Kuotash date 13.11.2015/ 18.11.2015
Kontrate Shitje Kuotash date 05.09.2017
Kontrate Shitje Kuotash date 18.06.2021
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 577 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 277 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -9 265 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 725 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 205 222,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 163 923,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 997 837,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -478 533,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:130 586 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:185 725 617,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:129 413 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:94 878 956,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:58 928 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:60 461 960,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 36 456 455,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 656 440,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja