Skip to content

2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 12:51:46
JSON

Tax Registration Number: L32005501M
Administrators: Aqif Konesha
Scope: Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, elektrike, elektronike, pajisje hidrosanitare, etj. Prodhim materialesh ndertimi , pjese dhe makineri qe lidhen me to, etj Prodhim dhe shitje mineral kromi , perpunim i tij, etj .Pjese kembimi , kancelari etj.Transport i brendshem dhe i jashtem per vete dhe per te trete, etj. Zyre konsulence dhe kontabiliteti.Prodhim dhe shitje te energjise.Tregtim te materialeve te pastrimit higjenik dhe kimik, detergjente , etj. Sherbimi e roje civile.Punime ne fushen e ndertimit dhe rikonstruksioneve .Sherbime ne fushen e Pastrimit dhe mirembajtjes se mbeturinave dhe te mbetjeve urbane, etj.Tregtimi i aparateve celular, kompjuterave , fotokopje, servera , softuera, scaner, aksesore qe lidhen me to , tregtim te kartave te telefonit dhe servis per celular dhe pajisje elektronike.Tregtim i mallrave ushqimor , blegtoral , bujqesor ,fruta perime etj.Montim çmontim te dekoreve festive,tregtim te fishekzjarreve,tregtim artikuj zbukurimi etj.Evadim te mbeturinave,kimikateve,lende te rrezikshme,etj.Tregtim prodhim i ujit etj. Punime ne Fushen e Ndertimit, Rruge, Shkolla, Ndertesa Civile, Pallate, Ujesjellsa, Gazesjellesa etj, Rikostruksione ne fushen e 2 ndertimit ne Rruge, Ndertesa Civile, Pallate, Ujesjellsa, Gazesjellsa etj. Prodhim Dizenjim Tregtimi i mobiljeve, shtrim parketi, arredim te ambjenteve te ndryshme etj. Tregtim te pjeseve te kembimit mekanike dhe elektronike per makinerite e renda si eskavatore, kamiona, vinça portual, elektrovinça, etj, punime mekanike dhe elektronike si riparim, rinovim, azhorinime te makinerive te renda eskavtore, kamiona, vinça portual, elektovinça, etj. Tregtim dhe vendosje te te gjithe llojet e gomave per automjete, makinerite e renda si vinça, takraf, etj. Tregtim te kavove çeliku speciale dhe aksesore qe lidhen me to, tregtim te te gjithe llojeve te pjeseve te kembimit. Mirmbajtje te impianteve elektrike, civile dhe industria, sistemet e trajtimit te ajrit te kondicionuar, mirembajtje te impianteve te ujit te pijshem, etj. Mirembajtje te infrastruktures civile, industriale, rruge, shesh, ndertesa, kalata, etj. Punime ne fushen e inxhinierise elektrike ne sistemin e shperndarjes TM dhe TU. Ndertim dhe implementim i sistemeve elektrike te paneleve fotovlatike.Mirembajtje rrugesh rutine dhe dimerore me perfomance, tregtimi i pajisjeve elektrike, teknologjike per perdorim industrial, tregtim montim motorrash skafi deti, tregtim te materialeve per mirmbajtjen e skafit, tregtim pajisje per mirembajtjen e skafeve dhe pajisje shpetimi ne det, diagnostifikim te motorrave te detit, te makinerive te renda vinça portual, eskavator, makineri industriale , etj. Tregtim, te kasaforta per sigurine e mjeteve monetare digitale etj, tregtim te aksesoreve per kulla ndricimi etj. Transport i mbetjeve jo te rrezikshme, transport inertesh, transport dherash, transport material te gërmuara me pare.
Other Trade Names: 2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/08/2013
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 114 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Diber, Bulqize, Fshati Vajkal, NR1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116

Address:
Tirane, Yrshek, Rruga Yrshek, me vendndodhje ZK 3865, numer pasurie 340/42

Website:
www.2afalbainagroup.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 21.07.2016
Kontrate dhurimi kuotash date 11.06.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.06.2016
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 04.08.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 777 266,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 363 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 043 973,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 180 755,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 227 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 782 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 245 070,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 141 547,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:138 864 470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:162 479 325,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:50 845 011,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:137 796 934,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:37 134 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:19 892 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 707 767,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 809 496,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja