Skip to content

PEPA GROUP Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 09:17:38
JSON

Tax Registration Number: L42215009L
Administrators: Violeta Pepaj
Scope: Ne veprimtarine tregtare per mallrat e import eksportit, te materialeve te industrise, bujqesise, te ndertimit, te sherbimit tregetar, etj. Ne prodhimin e industrise dhe te perpunimit te produkteve te industrise se kromit, te bakrit, te xehoreve dhe te mineraleve te tjera; ne prodhimin e drurit e te nenprodukteve te saj; ne industrine e prodhimi te material ndertimit, etj; Ne fushen e transportit te mallrave ,brenda dhe jashte vendit. Ne punimet e ndertimit dhe te rikonstruksioneve per te sektoret e energjise, te veprave industriale, te banesave dhe te objekteve social kulturore, te ndertimeve dhe te mirembajtjes se rrjetit rrugor, te veprave ujitese, dhe te sherbimeve te ndryshme te rrjeteve komunale, etj.Dhenie me qira te makinerive qe jane ne pronesi te Subjektit Pepa Group. Grumbullimi dhe transportim i mbetjeve inerte dhe mbetjeve te parrezikshme. Prodhim dhe shitje materiale ndertimi (beton) i te gjitha llojeve dhe 2 markave. Prodhimin dhe shitjen e materialit te ndertimit BETON i te gjitha llojeve dhe markave. Punime ndertimore per impiante te djegjes se biogazit ne landfille. Impiantin e prodhimit te betonit. Broker per shit-blerje pasurish te luajtshme dhe te paluajtshme. Agjenci imobiliare, ndertim, ndermejtesime dhe shkembime tregtare, konsulenca teknike, sherbime financiare etj. Projektim dhe zbatim te punimeve civile dhe rruge. Rikonstruksion i varrezave te Deshmoreve. Vleresim i pasurive te paluajtshme, truall, ndertese. Vleresim i tokave bujqesore frutore dhe jofrutore. Vleresim i linjave teknologjiike, makineri dhe pajisje. Sherbim Projektim per Projektet MNZ, Ekspert i mbrojtjes ndaj zjarrit sipas Çertifikates se drejtuesit Teknik. Sherbime larje me kosh per fasada. Veprimtari kerkim -zbuHmi te mineralit te kromit, Veprimtari shfrytezimi karrierash mineral metalik dhe jometalik.
Other Trade Names: PEPA GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/10/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 240 000 000,00
Shares: 4
Child Company: HEC ARSTI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.03.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61601028F, me adrese ne Shkoder Fierze Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39, me administrator Klaudio Prendi. PEPA GROUP shpk zoteron 33.3% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Assets: • Tirane, Kashar, Eskavator LIEBHERR, R934 CLC, Litronic
• Tirane, Kashar, Gjysem rimorkiator, Targa ADR043
• Tirane, Grejder HBM BG 160 TA
• Tirane, Furgon me Targe AA 636 NE
• Tirane, Kashar, Rrul vibrues Dynipoc , Seri CA 602 D
• Tirane, Rul me Gunga DYNAPAC
• Tirane, Kashar, Fadrome LIEBHERR, Tipi L556, 2 plus 2
• Tirane, Buldaizer Katerpilar D6MM
• Tirane, Kashar, Kompresor ajri nafte Atlas Coper
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Additions: Lulezim Pepa - përfaqësues i përgjithshëm i shoqërisë sipas Prokurës së Përgjithshme Nr. 4056 Rep., Nr. 1816 Kol date 30.03.2022
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km 0, zona kadastrale Nr. 2679; Nr. Pasurie 121/13

Address:
• Lezhe, Zona Kadastrale 1987, Numer Pasurie 7/31
• Tirane, Kashar, Zona Kadastrale Nr.2105, dhe Nr. Pasurie 1169/38
• Tirane, Njesia Administrative nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", "Godine banimi dhe sherbime 2,3,5,7, 8, 9,10 dhe 11 kat me 2 kat parkim nentoke
• Tirane, Rruga Ish-Fusha e Aviacionit, ( e "Dafinave " ), Njesia Administrative nr. 7, Tirane, Godine banimi dhe sherbimi 3, 4, 6 dhe 8 kate me 2 kate parkim nentoke.
• Tirane, Baldushk, Njesi Administrative Baldushk, Rruga Mustafa Koçaj, Zona Kadastrale nr 3758;
• Tirane, Zall Bastar, Lumi terkuze, Zona kadastrale 3884

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 28.05.2018
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 02.07.2015
Leshimi i Deshmise se Trashegimise Ligjore date 01.06.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 23.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 63 491 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -23 462 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 94 523 856,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 70 134 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 72 949 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 22 460 707,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 797 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:922 937 648,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:135 054 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:329 646 536,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:319 179 286,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:184 980 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:79 084 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 981 813,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala