Skip to content

Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 10:43:46
JSON

Tax Registration Number: M02219001K
Administrators: Elti Fusha
Scope: Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te koncesionit Shoqeria vetem per te permbushur objektin e mesiperm te Shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tjeter tregtare, veprimtari industriale e financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve dhe administratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.
-------------
Kategoria: Sektori i Arsimit
-------------
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/10/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 6
Parent Company / Owner: I.FUSHA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.02.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61922018S, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

II. ERZENI/SH, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.01.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J66902027T, me adrese ne Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591, me administrator Artor Lesha. Ortaket e shoqerise jane: Artor Lesha (50%), Erzen Lesha (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

III.ALBA KONSTRUKSION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.01.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61812013R, me adrese ne Tirane, Rruga Frederik Shiroka, Pallati iri ,Shkalla B, Kati 2, me administrator Atnand Koni dhe ortak te vetem Xhavit Ismaili (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023).

Ekstrakti Historik i Regjistrit të Pronarit Përfitues të Shoqërisë "Shoqeria Koncesionare Tirana 4 "është i papërditësuar.

Referuar Ligjit Nr.112 datë 28.07.2020 , “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues”, i ndryshuar , në nenin 5, pika ç, parashikohet se “në rastin e regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të pronarëve përfitues të subjekteve raportuese, regjistrimi bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve kalendarike nga data e ndodhjes së ndryshimit faktik.”

Në bazë të dispozitës ligjore të sipërcituar, subjekti në fjalë është në shkelje në lidhje me kryerjen e ndryshimeve të nevojshme në Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

Pronare përfitues për Shoqeria Koncesionare Tirana 4, sipas të dhënave të QKB, rezultojne:

Xhavit Ismaili, shtetas shqiptar, lindur me 1959 pronar përfitues per 40.3% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë ALBA KONSTRUKSION, e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 40.3% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.10.2021.

Shkelqim Fusha , shtetas shqiptar, lindur me 1964 pronar përfitues per 32.91% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë Fusha , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 32.91% te kuotave te shoqërisë.

Erzen Lesha , shtetas shqiptar , lindur me 1971, pronar përfitues per 13.39% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë ERZENI/SH , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 26.79% te kuotave te shoqërisë.

Artor Lesha , shtetas shqiptar , lindur me 1960, pronar përfitues per 13.39% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë ERZENI/SH , e cila eshte shoqëri meme per Shoqeria Koncesionare Tirana 4 me 26.79% te kuotave te shoqërisë.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 310 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -251 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -62 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:815 167 844,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:231 730 740,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani