Skip to content

AG. TCC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-30 11:07:52
JSON

Tax Registration Number: L52227046H
Administrators: Blerinda Tasi
Scope: Aktivitet import-eksport, sipermarrje, investime ne hoteleriturizem, gastronomi si dhe çdo lloj sektori tjeter, veprimtari ne fushen e ndertimeve, rikonstruksioneve, restaurimeve, konsulence ne fusha te ndryshme, ndermjetesime ndermjet shoqerive shqiptare dhe te huaja, etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje çdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. Te bleje ne menyre direkte apo indirekte, kuota te shoqerive te tjera ne Shqiperi ose jashte vendit. Te kryeje çdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e saj. Çdo aktivitet tregtar, qe nuk bie ndesh me legjislacionin vendas, duke perfshire: prodhimtari si dhe linja te ndryshme teknologjike industriale, bujqesore, agrokulture, agroturizem, turizem ruraletj. Aktivitet ne fushen e Agro-biznesit duke perfshire por pa u kufizuar ne mbajtjen, trajtimin seleksionimin e lendes se pare, perzierjen, ruajtjen, ambalazhimin, paketimin dhe shperndarjen e produktit final sipas standarteve dhe mekanizmave cilesor konform legjislacionit ne fuqi. Import -Eksport i linja/makineri/pajisje per perpunimin, distilimin, prodhimin, paketimin, standardizimin dhe etiketimin e produkteve bujqesore, nen produkteve te tyre, per prodhimin e pijeve alkolike, veres, konjakut, gin, brandy etj, Prodhim dhe tregtim i pijeve alkolike, veres, konjakut, gin etj dhe nen produkteve te tyre si dhe pije joalkolike. Import-eksport te prodhimeve te veta dhe atyre qe mund te sigurohen nga bartesi si dhe lendesh te para e ndihmese dhe nenprodukteve qe rrjedhin nga perpunimi industrial i tyre. Si dhe çdo aktivitet tregtar, shitje me shumice apo pakice te mallrave dhe /ose sherbimeve.
Other Trade Names: AG. TCC
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/10/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 60 000 000,00
Shares: 1
Child Company: I. “MIDJ (ish “Melesin”)”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17/01/2023, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M37523001G, me adresë aktuale në Korce Leskovik Rruga Faik Konica, Nd. 5, Njesia Administrative Leskovik, Bashkia Kolonje, Kodi Postar 7402, dhe me administrator Leonard Konica. “AG. TCC” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.11.2023)

II. “UniPharma”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09/10/2017, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72217059N, me adresë aktuale në Tirane,Kashar, KASHAR Autostrada Tirane-Durres km 6, Pasuria nr 211/1/76, Zona Kadastrale 2119, kati perdhe i nderteses, dhe me administrator Gentian Kazazi. “AG. TCC” zotëron 50% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2024)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: Investitor strategjik

I. Sipas Vendimit Nr. 3/5 DATË 29 / 03 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit “Dreamades Luxury Suites”. Subjekti aplikues propozon zhvillimin e një investimi kompleks, të përbërë nga një Hotel me 5*, i nivelit të lartë, i konceptuar në disa kate me tarraca dhe do të ketë një kapacitet prej 106 suita. Projekti zë një sipërfaqe zhvillimi prej 10,592 m², në Zonën Kadastrale 1739 dhe 1481, në Gjilekë, Bashkia Himarë

a) Vlera e investimit të projektit “Dreamades Luxury Suites” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 5,556,192 (pesë milion e pesëqind e pesëdhjetepesë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” i jepet projektit të investimit “Dreamades Luxury Suites”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 120 persona.

d) Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonën përkatëse të plazhit përballë kompleksit, por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.

II. Sipas Vendimit NR. 3/9 DATË 15 / 07 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua nje ndryshim ne vendimin NR. 3/5 DATË 29 / 03 / 2021 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit “Dreamades Luxury Suites”. Subjekti investues do të krijojë një shoqëri të dedikuar (SVP). Aktualisht shoqëria investuese "AG.TCC" sh.p.k. ka lidhur një marrëveshje me shoqërinë "AGTCC HOTEL MANAGEMENT" sh.p.k., për operimin e strukturave turistike në projektin Dreamades Luxury Suits, ku përfshihet edhe operimi i stacioneve të plazhit në bregun përballë hotelit.

Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi miratimin e statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “Dreamades Luxury Suites”, me subjekt "AG.TCC" sh.p.k me NUIS L52227046H dhe "AGTCC HOTEL MANAGEMENT" sh.p.k., me NIUS M11825022K".

Në zbatim të nenit 29 të Ligj Nr.55/2015, i ndryshuar, subjektit "AGTCC HOTEL MANAGEMENT" sh.p.k. me NIUS M11825022K" i miratohet në parim masa mbështetëse e lejimit të përdorimit të brigjeve të detit si dhe zonën përkatëse të plazhit përballë kompleksit, sipas marrëveshjes së bashkëpunimit nr. rep. 695, nr. kol. 420 datë 30.06.2021, të nënshkruar me shoqërinë "AG.TCC" sh.p.k., por në asnjë rast për një afat më të gjatë se 30 (tridhjetë) vjet.
Changes
Address:

Seat:
Tirane Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Sami Frashëri", ndërtesa nr.3 (përballë shkollës 9-vjeçare "Edith Durham"

Address:
I. Vlore Himare Gjileke, Bashkia Himare, Fshati Gjilekë, Dhermi, Zona Kadastrale 1739
II. Korce Leskovik Rruga Faik Konica, Ndertesa nr. 5, Leskovik, Kolonje

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.06.2022
Akti i themelimit
VENDIM NR. 3/5 DATË 29 / 03 / 2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “DREAMADES LUXURY SUITES”, ME SUBJEKT "AG.TCC" SH.P.K.
VENDIM NR. 3/9 DATË 15 / 07 / 2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 3/5 DATË 29.03.2021 TË KIS "PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “DREAMADES LUXURY SUITES”, ME SUBJEKT "AG.TCC" SH.P.K ME NUIS L52227046H
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2023
Akt-Marrëveshje datë 24.06.2022
Vendim i Ortakut të Vetëm, Revokim Akt-Marrëveshje dhe transferim të Drejtash datë 14.06.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 8 836 754,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 851 433,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -4 074 951,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 551 981,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 877 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 110 674,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -892 331,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:16 196 253,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:18 917 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 001 360,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani