Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë

Gjoka Konstruksion - ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-09 14:43:39

Tax Registration Number: L01815004G
Administrator: Elvis Gjoka
Scope: Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të datës 04.05.2010 (Nr. 2217 Rep. Nr. 1070 Kol.). Shoqëria ka si objekt kryerjen e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentraleve "Lënie", "Shalës", "Strelce" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/06/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 52 000 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. GJOKA KONSTRUKSION, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01.04.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91815014U, me adresë në Tiranë, Njësia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numër Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator dhe ortak te vetem Rrok Gjoka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

II. ELDRIS – 05, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.10.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82203008P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Torre Drini, Kati i dytë, Zyra Nr. 25, me administrator dhe ortak te vetem Vladimir Lleshaj. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper, jane:

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi 100% te kapitalit te shoqerise meme GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.06.2010

Vladimir Lleshaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ELDRIS - 05. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.09.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 21.09.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 7652 Rep., Nr. 1794 Kol., ndërmjet kredidhënësit: Banka Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit: Gjoka Konstruksion sh.a, në cilësinë e ortakut të vetëm të shoqërisë “Gjoka Konstruksion - Energji” sh.p.k (kredimarrësi). Objekt i kësaj marrëveshje është garantimi nga ana e barrëdhënësit, në formën e barrës siguruese të kuotave që zotëron shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a në masën 100%. Dhënia e kësaj barre siguruese është miratuar me Vendimin e Asamblesë së Ortakut të Vetëm të shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a. Banka pranon barrën siguruese mbi 100% të kuotave që zotëron barrëdhënësi në kapitalin e shoqërisë “Gjoka Konstruksion - Energji” si garanci për kredinë e lëvruar barrëdhënësve dhe marrëveshjes përkatëse të nënshkruar.

Shoqëria “Gjoka Konstruksion - Energji” shpk ka paraqitur kërkesën pranë Bankës Kombëtare Tregtare, për aplikim shtesë kredie në shumën 280.000.000 (dyqind e tetëdhjetë milion) lekë, me qëllim investimin në ndërtimin e hidrocentraleve Lenie, Shalë dhe Strelce, pjesë e të njëjtit konçesion.
Changes
Date of signing: 04.05.2010
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 354.282.240 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Lenie", "Shalës", "Strelce", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Lenie”, “Shalës”, dhe “Strelce” do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Strelce, Korçë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Lenie” me fuqi të instaluar 210 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 950.000 kWh.
Hidrocentrali “Shalës” me fuqi të instaluar 700 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 3.290.000 kWh.
Hidrocentrali “Strelce” me fuqi të instaluar 1.260 kW dhe prodhim mesatar vjetor i energjisë 5.878.000 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga Dora D'Istria, Nr. 2

Address:
Korçë, Gore, SHALES, Ndërtim i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelce, Korçë

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (04.05.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.05.2022
Marreveshje siguruese 21.09.2012
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 26.06.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.05.2022
Financial Documents: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (24.09.2013)
Kontrate shitje kuotash (15.10.2014)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 057 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -4 204 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 49 703 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 8 565 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 575 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 17 299 844,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 293 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -389 670,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:36 022 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:45 656 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:92 691 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:38 233 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:64 027 807,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:62 685 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 18 827 664,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Other Concessions


Worked By : A.Lala