Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentraleve Prishta 1, Prishta 2

HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 10:24:34

Tax Registration Number: L39607401C
Administrator: Alket Dyrmishi
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e e hidrocentraleve "Prishtë" dhe "Rahovic" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas kontratës së Konçesionit e formës BOT (Ndërtimi, operimi, transferimi) me nr. 10324 Rep., dhe nr. 3318 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HP "Prishta 1 & 2 ENERGY"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/09/2013
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. D E S T A X H E I është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.03.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51718006P, me adresë në Tiranë, Kashar, Rruga "Sokrat Miho" pallati i shoqërisë "Hapësira X" dyqani nr.4, me administrator Ali Dyrmishi. Ortaket e shoqerise jane Ali Dyrmishi me 50% te kapitalit dhe Merita Kotorri me 50% te kapitalit .Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

II. ALBA KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.01.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61812013R, me adresë në Tiranë, Rruga Frederik Shiroka, Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, me administratorë Atnand Koni. Ortak i vetem i shoqerise Xhavit Ismaili.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 17.04.2024.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I.Më datë 09.05.2019, me anë të shkresës Nr.1379/5 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, u urdhërua vendosja e masës së sigurimit tatimor ndaj palës debitore "HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk, për moslikujdimin e detyrimeve tatimore në masën 103.076 (njëqind e tre mijë e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë, dhe të mos lejojë tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

III.Me date 27.09.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 5731 Prot, për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Jugor, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L39607401C, me perfaqësues ligjor Alket Dyrmishi. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve te pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Date of signing: 06.09.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 329.256.843 lekë (pa TVSH)
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HP "Prishta 1 & 2 ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 06.09.2013, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “DESTAXHEI” sh.p.k dhe “ALBKONSTRUKSION” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Prishte 1 dhe Prishte 2”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Prishte 1 dhe Prishte 2” do të ndërtohen në përroin e Prishtës dhe Rahovicës, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Prishte 1” me fuqi të instaluar 800 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 3.621.066 kWh.

hidrocentrali “Prishte 2” me fuqi të instaluar 1.200 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 5.458.500 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidrocentral

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 26.05.2022
Preventiv permbledhes
Regjistri i Pronareve Perfitues, terhequr date 26.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Te dhenat e Regjistrit te Pronarit Perfitues deri me date 17.04.2024
Financial Documents: Akti i Themelimit
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Public Procurement Notices:
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani