Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Suha e Sipërme"

"SUHA K"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-25 08:38:13

Tax Registration Number: L83921003U
Administrator: Qani Kajo (likuidator)
Scope: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, në funksion të Konçensionit/partneritetit publik privat për ndërtimin e hidrocentralit "Suha e Sipërme", për të cilën, ortakët e Shoqërisë, janë shpallur si Operatori fitues sipas shkresës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë Nr. 5321/5 Prot, datë 22.01.2018, "Njoftimi i Fituesit" dhe do të nënshkruajnë Kontratën Konçesionare; ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës Konçesionare, dhe aktivitete të tjera që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të Shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Other Trade Names: "SUHA K"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/03/2018
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. FAVINA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi Favina, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

II. “GENER 2”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndërtesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Bashkim Ulaj, Artila Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Subjekti Juridik “SUHA K” nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 13.11.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u filluan procedurat e likujdimit per shoqerine dhe u emerua Z. Qani Kajo si likuidator. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

II. Me date 29.01.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua raporti i likujdimit te shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga: "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Changes
Date of participation: 29.09.2017
Date of Acceptance: 29.01.2018
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 684.525.663 Lekë (Vlera e ofertës fituese pa TVSH)
Concessionary Cost: 0.02
Shënime: I. Më datë 28.08.2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur njoftimin e kontratës për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”. Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)

Vendndodhja e objektit të kontratës: Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për segmentin ujor të pellgut ujëmbledhës të lumit të Suhës nga kuota 520 m m.n.d. deri në kuotën 374 m m.n.d.

II. Më datë 29.09.2017, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse të ofruara:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k.

III. Më datë 29.01.2018, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë lajmëron se oferta e paraqitur më datë 29 Shtator 2017 nga Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. me adrese: Rruga “Ismail Qemali”, Lagjja nr. 7, Nr. 13, Korçë, për marrjen me konçesion të hidrocentralit “Suha e Sipërme”, është pranuar.

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k. dhe “Gener 2” sh.p.k. - Kualifikohet me 95 pikë, me këto karakteristika kryesore të ofertës:

Fuqia e instaluar e përcaktuar me prurjen llogaritëse 5.423 kW
Prodhimi i energjisë elektrike 21.089.286 kWh
Vlera e “Fee konçesionare” 2%
Koha e zbatimit të punimeve 24 muaj
Kosto për njësi e makinerive dhe pajisjeve për kW fuqi të instaluar 41.241 lekë/kW.
Contracting Authority: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Address:

Seat:
Korçë, Rruga 1 Maji, Nr. Pasurie 3/1149-N4, Zona Kadastrale 8561

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e aktit te likujdimit 29.01.2020
Te dhenat e Regjistrit te Pronareve Perfitues per subjektin "SUHA K", date 25.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Public Procurement Notices: Njoftimi i shpalljes se kontrates per hidrocentralin Suha e Siperme
DSK per hidrocentralin Suha e Siperme-Formulari
Formulari i njoftimit te fituesit 30.11.2017
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala