Skip to content

ALBTELECOM (Perthithur nga “ONE ALBANIA”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-17 08:26:38
JSON

NIPT: J61824053N
Administrator: Ervin Shpori
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimet e komunikimeve elektronike, te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per komunikimet elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e licensave qe jepen per shoqerine nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ku perfshihen por pa u kufizuar, sherbime te tilla si : sherbimi publik i telefonise tokesore fikse, sherbimi publik e telefonise tokesore te levizshme, transmetimi i te dhenave etj; kryerja e veprimeve financiare dhe tregtare qe lidhen ne menyre te drejtperdrejt apo terthorazi me aktivitetin e saj, duke perfshire ketu edhe zgjerimin e aktivitetit, krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te reja brenda dhe jashte vendit. Te marre persiper transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes ose hipotekor i cili mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem nga administratori, ne menyre qe te permbushet objekti i aktivitetit te shoqerise, me kusht qe keto aktivitete te mos tejkalojne percaktimet e sipercituara; te kryeje aktivitete botuese dhe reklamuese; te nenshkruaje obligacione apo garanci te cdo lloji, perfshire ketu edhe garanci te pagimit te kambialit; te zoteroje drejtperdrejt ose terthorazi, interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane qellime te ngjashme me ato te shoqerise, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Kryerja e aktiviteteve financiare jo-bankare, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente, te cilat perfshijne por nuk kufizohen vetem tek arketimi dhe transferimi i parave. Kryerja e aktivitetit import-eksport ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Kryerjen e aktivitetit te transmetimeve dhe ritransmetimeve audio dhe audiovizive nepermjet sistemeve te telekomunikacionit per transmetimet dhe ritransmetimet audio dhe audiovizive te cdo lloji si dhe shitjen e produkteve apo sherbimeve audio dhe video ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritet rregullatore kempetente. Ofrimi i formimit profesional per punonjesit dhe bashkepunetoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Kryerja e te gjitha veprimeve ne lidhje me regjistrimin dhe shitjen e domaineve. Furnizimi, tregtimi dhe shperndarja e pajisjeve te telekomunikacionit, te zerit, figures, te mjeteve transmetuese te te dhenave dhe te kasave fiskale, si dhe te produkteve dhe aksesoreve te komunikimit per dhe ne lidhje me sherbimet e telekomunikacionit dhe sherbimet audiovizive. Ofrim i sherbimeve te asistences teknike dhe mirembajtjes se telekomunikacionit, te zerit, figures, te mjeteve transmetuese te te dhenave dhe te kasave fiskale. Ofrimi i shërbimeve IT të menaxhuara, duke pefshire por pa u kufizuar te ofrimi i shërbimeve "Cloud", mirembajtje dhe zhvillim faqe interneti, ofrimi i shërbimeve ne fushen e kamerave të survejimit, ofrimi i sherbimeve te aksesit pa kabell - WiFi, ofrimi i shërbimit të monitorimit GPS. Dhënie me qira dhe shitje paisjesh monitorimi GPS dhe cdo aksesor te tyre. Prodhimi dhe shfrytezimi i aplikacioneve dhe/ose programeve softuer (software) ne funksion te sherbimeve te komunikimeve elektronike apo veprimtarive te zhvilluara ne perputhje me aktivitetin e Shoqerise,per nevoja te veta apo per qellime tregtimi te te tretet.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTELECOM
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Hungari, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 250 000 000,00
Numri i pjesëve: 18 250 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “4iG Albánia Korlátolt Felelössegü Társaság”, nje shoqeri aksionere, e themeluar sipas ligjeve te Hungarise, regjistruar ne regjistrin tregtar te Gjykates se Regjistrimit te Shoqerive te Budapestit – Gjykata Rajonale e Kryeqytetit me numerin e regjistrimit te shoqerise 01-09-397556, adrese e se ciles eshte H-1037 Budapest, Montevideo ucta 8, Hungari, perfaqesuar nga Z. Peter Krisztian Feleke. (Sipas Marreveshjes se Transferimit te Aksioneve, date 08.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.05.2022, terhequr nga QKB date 17.10.2023, Pronaret perfitues te subjektit “ALBTELECOM”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Gellert Zoltan Jaszai, shtetas Hungarez, i datelindjes 1974. Data e percaktimit si pronar perfitues 08.04.2022.

Armin Theodor Papperger, shtetas Gjerman, i datelindjes 1963. Data e percaktimit si pronar perfitues 08.04.2022.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: EAGLE MOBILE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 24/10/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT K41406043S, me adrese ne Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Kilometri 7. Kashar, me administrator Orhan Coskun. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga regjistri tregtar. ALBTELECOM sha zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 17.10.2023)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fakete Peter Krisztian, Blenessy Laszlo, Irida Peci, Thurzo Csaba Ferenc, Linczenyi Aladin Adam (Kryetar)
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Automjet i markes Dacia, ma targe AA 127 UO
II. Tirane Automjet Volkswagen Targe AB213GO
III. Tirane Automjet i markes Dacia, ma targe AA 921 UA
IV. Tirane Automjet tip Kamione, i markes RENAULT, Modeli Premium 420 me targe 07MGP44
V. Tirane Automjet i markes Dacia, ma targe AA 769 TS
VI. Korçe Automjet Citroen Nemo, Targa AA 413 TI
VII. Tirane Automjet i markes Dacia, ma targe AA 771 TS
VIII. Tirane Automjet i markës Dacia, me targë AA 206 TU
IX. Automejte me Targe AB814GA
X. Tirane Autornjet Mercedes Benz, Targe AB453GN
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje (CT Telecom Sh.a):Në datë 13.01.2011:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 17.10.2008 është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 17.07.2008, midis shoqërisë përthithëse Albtelecom Sh.a dhe Shoqërisë së Përthithur CT Telecom Sh.a me Nipt-K72121015P. Pas bashkimit, shoqëria CT Telecom Sh.a do të rezultojë me statusin “Ç’regjistruar”.

Bashkimi me përthithje (Eagle Mobile Sh.a):Në datë 14.04.2011:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 31.03.2011, është miratuar nisja e procedurave të Bashkimit me Përthithje të shoqërisë Eagle Mobile Sh.a nga shoqëria Albtelecom Sh.a, pasi të dyja shoqëritë janë pjesë e grupit CALIK dhe Shoqëria Eagle Mobile Sh.a zotërohet 100% nga Shoqëria Albtelecom Sh.a. Në datë 30.08.2012, është depozituar Projekt Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje datë 29.08.2012 dhe në datë 31.01.2013 është depozituar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 25.01.2013. (Dokumentacioni bashkëngjitur-Vendimi i këshillit, projekt marrëveshja, marrëveshja e bashkimit dhe statuti i shoqërisë Albtelecom Sh.a pas bashkimit).

Në datë 20.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.77 Prot, datë 15.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR Group" Sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria :"ALBTELECOM" Sh.a me NIPT J61824053N”. Pala kreditore:Shoqëria “Easy Call” Sh.p.k. Objekti:Kontratë Nr.11374 datë 10.12.2014. Kjo masë është hequr në datë 04.02.2016, në bazë të Nr.167Prot. datë 28.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit "TDR GROUP" sh.p.k.

Në datë 01.02.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. Urdhrit Nr. 145 –Prot, Nr.1069/1 -Dosje, datë 25.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP “ sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e palës debitore, shoqëria " ALBTELECOM" sh.a, me Nipt-J61824053N”. Kjo masë është hequr në datë 11.02.2016, në bazë të Urdhrit Nr.181–Prot, Nr.1069/1-Dosje, datë 29.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP” sh.p.k.

Themelimi i Shoqërisë ATI Sh.p.k-Në datë 11.01.2018:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.15.12.2017, është miratuar krijimi i shoqërisë së re ATI Sh.p.k për të bërë të mundur zgjerimin e aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria ATI SH.p.k, do të ketë selinë në Prishtinë në Republikën e Kosovës, dh me ortakë shoqërinë Albtelecom dhe me kapital themeltar 1000Eur.Marrëveshje Barre Siguruese:
Në datë 13.12.2013:Është depozituar Marrëveshja e Sigurisë e datës 04.11.2013, lidhur midis Shoqërisë CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (CETEL TELECOM) dhe Credit Europe Bank N.V. Me date 28.05.2019, me ane te urdherit Nr. 750/90085-19 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit ALBTELECOM sh.a me NUIS (NIPT) – J61824053N si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Me date 23.07.2019, me ane te urdhrit Nr.750/17-0085-19, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore KODRA BAILIFF SERVICE, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e "Albtelecom" sh.a me NIPT J61824053N.

Me date 26.09.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr.6627/1 Prot, me pale: Barrëdhënës: shoqëria tregtare “Cetel Telekom Iletisim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi” dhe “Albtelecom” SHA me Nipt J61824053N përfaqësuar nga Z.Ahmed Calik dhe Z. Tahsin Yilmaz, barrëmarrës “ Banka Kombëtare Tregtare” SHA, Nipt J62001011Q, me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të Barrëdhënësit, si garanci për huanë e akorduar nga “Banka Kombëtare Tregtare” SHA.

Me date 04.03.2022, u lidh Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqërisë Nr. 372 Kol., Nr.1019 Rep., lidhur ndermjet barrëmarrësit Banka Kombetare Tregtare Sha dhe barrëdhënësit shoqëria “ 4IG” dhe “ALBTELECOM” sha. Me anë të marrëveshjes per shitjes aksioneve dt.08.12.2021 ALBTELECOM” sha i shet shoqerise “4IG” aksionet që shoqëria “CETEL” në masën 80.27 % zoteron në kapitalin e kredimarësit/ shoqëria “ALBTELECOM” sha. Palët kanë dhënë miratimin e transferimit të aksioneve me kusht mbajtjen e barrës siguruese sipas marrëveshjeve ekzistuese dhe nënshkrimin e kësaj marreveshje për barrë siguruese mbi aksionet.

Me date 22.09.2022, u lidh Marreveshja Sigurese Nr. 3685 Rep. Nr. 1595 Kol., midis shoqerise "4iG Albánia Korlátolt Felelössegü Társaság" SHPK (Barredhenes) dhe "Banka Kombetare Tregtare" SHA (Barremarres).

Me date 28.10.2022, ne baze te Projekt Marreveshjes se Bashkimit, u miratua bashkimi me perthithje i shoqerise “ALBTELECOM” sh.a me shoqerine “ONE TELECOMMUNICATION” sh.a.

Me date 27.12.2022, bazuar ne Marreveshjen e Bashkimit me Perthithje, u be bashkimi me perthithje midis shoqerise “ONE ALBANIA (ish "ONE TELECOMMUNICATIONS")” sh.a ( shoqeria perthithese) me shoqerine “ALBTELECOM” sh.a ( shoqeria e perthithur).

Sipas Kërkesës Nr.7377 Prot., date 20-06-2023, u vendos Barra Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Vlorë në menyrë që të mos kryhen veprime tjetërsimi ndaj ketyre titujve, mbi tatimpaguesin “ALBTELECOM ”, sha, pajisur me NUIS (NIPT) J61824053N, përfaqsues ligjor Ervin Shpori.
Ndryshime
Shënime: -Kompetencat e Administratorit kufizohen sipas percaktimeve te Vendimit Qarkullues te Keshillit te Administrimit, me reference nr protokolli 4747 date 30.09.2022.
-Kompetencat e Administratorit kufizohen sipas percaktimeve te Vendimit Qarkullues te Keshillit te Administrimit, me reference nr protokolli 5057, date 12.10.2022.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Tiranë

Adresa:
-Durres Lagjja nr 5, Rr. Deshmoret, Godina 388 kati I - re Nr 3 perbri sheshit te autobuzave
-Lezhe Shengjin Rruga Nene Tereza
-Gjirokaster Lagja 18 shtatori, prane Albapostes (Posta Shqiptare)
-Korce Pogradec, Rruga Reshit Collaku, Lagja 2, pallati 16, kati 1
-Tirane Farke Rr. Elbasanit, ndertese Private 3 kt, Zona Kadastrale 2704, Nr. 10, Kt.1, Numer pasurie 185\ 44,
-Tirane Rr. Kavajes, Dyqan te Zona Kadastrale 8380, Nr. Pasurie 4/98, Njesia Bashkiake nr 10, Tirane
-Durres Lagjia Nr. 6, Rr. Aleksander Goga, Durres
-Gjirokaster LAGJA VAROSH NR.3
-Fier Lagjia Kongesi I Permetit, Rruga Jakov Xoxa, Nr Pasurie 6 / 1 +2-15, Zona Kadastrale nr.8532, Pall.102, Shk.2
-Gjirokaster Bulevardi "18 Shtatori" Godina NR.1
-Shkoder MARIN BARLETI
-Shkoder Puke QENDER PUKE
-Tirane Kashar YZBERISH Rr. Mikel Maruli, zona kadastrale 3866, numer pasurie 301/202- N3.
-Diber Burrel Rr. Ibrahim Temo, Pall 15, Burrel
-Kukes BAJRAM CURRI LAGJA NR. 2
-Fier Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Godine 3 kateshe, kati I-re, Zona kadastrale 8571, Nr. Pasurie 22/162, 50 m prane tregut Fruta - Perimeve, Lushnje
-Tirane Kavaje, Rr. Jurgen Trade, perball Xhamllikut dhe ish spitalit vjeter
-Tirane Rruga Don Bosko, njesia 6, godina 10 kateshe, kati perdhe
-Diber Burrel, Lagjja Partizani, Rr. Kuvendi I Dukagjinit, Pallat 2- katesh, Nr.6, Kati i pare
-Elbasan Belsh, Qender, Zone Kadastrale Nr.1147
-Shkoder Koplik Pallati Ramekaj, Kati 1 -re, Zona Kadastrale 2220, Numer Pasurie 6/156+1-Nl, Koplik
-Durres Fushe Kruje Lagjja Qender Fushe Kruje, Njesi Sherbimi 2 Kateshe Kati I pare, zona kadastrale 1664, Numer pasurie 2/64,prane rajonit te policise
-Tirane Sheshi Avni Rustemi, Rr. Luigj Gurakuqi tek ish- Foto Skenderbeu, Nr. Pasurie 6/7,Volumi 38,fq 35. Tirane
-Korce Maliq Blloku nr 1, Bulevardi Rinia
-Durres Shkozet , lagja nr 14, godina Euro Busines 2006
-Tirane Kashar YZBERISH Pasuria me numër 306/376-N53, Vol. 44, Zona Kadasrtale NR. 3866, Tiranë
-Vlore Sarande MUSTAFA MATOHITI - LAGJA NR.1
-Tirane Kryqezimi Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit dhe Rruga Pjeter Bogdani ( ne krah te Bankes Boterore), Tirane.
-Durres Shijak Lagjia Popullore, Pallati 3 katesh, Nr. 32, kati 1, perballe xhamise, Shijak, Durres
-Gjirokaster Permet,Bulevardi Odise Paskali, objekt banimi 2 katesh, kati I pare dyq 7, ZK 2917, nr pasurie 15/39-N7
-Vlore MULLA XHAFERRI L.28 NENTORI
-Shkoder Lagjja, Vasil Shanto,Blv. "Skenderbeu", Tek ish Godian Telekomit, Kt. 1.
-Tirane Rr. Kastiotet ,Ndertesa 3 - kt, Nr. Pasurie 1/564, Kt 1, Njesia Bashkiake Nr. 11, Tirane
-Korce Lagjja 9, Rr. Kico Greco, Pallati City Center
-Diber, Maqellare, Lagjja Qender, Rr. Maqellare - Tirane, Zona Kadastrale Nr. 2592, Dyqani ne Kate te I - re te Nderteses, Nr. 175
-Durres Sukth Ndertes Informale 1 Kateshe me Sip 15+26 m2, prane mbikalimit Sukth I Ri, Sukth, Durres
-Tirane Rr e Kavajes ZK 8220 Nr 5/630 Tirane
-Tirane Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga “Vangjel Noti”, Ndërtesa Nr. 20, 1026 Laprakë Tirane
-Tirane Rr "Dibres", pallati 451, kati i I-re, perballe Shkolles se Bashkuar Tirane
-Elbasan Lagjia Luigj Gurakuqi prane Hotel Turizmit , Kt. I, Zona Kadastrale 8521
-Elbasan Gramsh, Lagjja Sporti, Bulevardi 10 Korriku, Zona Kadastrale Nr. 1842, Nr. Pasurie 8/282
-Korce Pogradec, Lagjja Nr. 5, Rruga Unaze,Numer Pasurie m8/551, Zona kadastrale 8581
-Tirane Rr. Medar Shtylla, Njesia Bashkiake Nr.5, Ndertesa Nr 32, hyrja 4, Kati 1, Tirane
-Korce, Bulevardi Republika, Godina Nr. 2, Perball Prefektures
-Vlore Sarande Lgj. Nr 3, Rr. “Onheizmi”, Zona Kadastrale 8641
-Diber Burrel Lagjia, Pjeter BUDI, Rruga Rexhep PASHMATI, Burrel
-Tirane Kompleksi Square21, Rruga e Kavajës, pranë Policisë Bashkiake Tirane
-Tirane Rruga Bajram Curri, Nr. Pasurie 3/3 - N7, Zona Kadastrale 8260, perball Wester Union Tirane
-Tirane Rr. Ali Demi, Z.K 8150 Nr. Pasurie 9/904-N2, vol 63 Tirane
-Rrogozhine Lagja nr 1
-Kukes Lagjja Nr. 2, Rruga Islam Spahiu, Zona Kadastrale Nr. 2315, Nr. Pasurie 28/151, Kukes
-Tirane Qendra Tregtare Emerald, Rruga 5 Maji, Njesia Administrative 4.
-Diber Bulqize Rr. Naim Frasheri, Lagjia Minatori, Pall. Nr 4, Bulqize, Diber
-Gjirokaster Tepelene LAGJA SELAM MUSAI
-Korce Bilisht Qender, Bilisht, Korce
-Fier BRIG. XI SULMUESE -L.KASTRIOTI
-Berat,Polican, Lagjja "Qender", Sheshi "Tomori", Godine tre kateshe me nr .354, kati I pare
-Tirane Kashar KATUNDI I RI Zona kadastrale 2119, Nr. pasurie 167/33, volum 10, faqe 185, Katund i Ri Tirane
-Tirane Rruga e Durrësit, Zona Kadastrale Nr.8380, Numër Pasurie 2/16-N64/8, Tiranë
-Shkoder Lagjia Qemal Stafa, Bulevardi Zogu I Pare, Kati i Pare, Nr. Pasurie 2/101 -Nr. 19, Zona Kadastrale 8591
-Shkoder Koplik QENDER KOPLIK
-Lezhe Lagjja Varosh, zona kadastrale 8631, nr pasurie 4/400
-Elbasan 11 NENTORI - LAGJA 28 NENTORI
-Tirane, Njesia Administrative Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pallati 20, Shk.1, kati I - re, Ap 2
-Tirane Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga "Lord Bajron", Pallati 54/1, Shkalla 1, Apartamenti 1, Laprake.
-Gjirokaster Kelcyre Lagja nr 1, rruga Kryepeshkopi Anastas
-Vlore Ksamil Qender
-Tirane RESHIT COLLAKU Tirane
-Tirane Institut, Lgj. “Treshi” (ish fabrika e Tullave), Rr. Lunxheri, Ndërtesë Private
-Shkoder Vau Dejes Lagjia Demokracia, me numer pasurie 6/73, ne zonen Kadastrale 8598. Vau Dejes, Shkoder
-Vlore Lagjja Pavaresia, Kulla Nr.1 Hanxhari Vlore
-Vlore, Lagjjia Lef Sallata, Blv Vlore -Skele, perbri Supermarket Conad , Vlore
-Tirane Njesia Administrative Nr. 2, Rruga Rr. Mihal Grameno, Zona Kadastrale 8160, Nr. Pasurie 3/1090
-Korce Leskovik Blloku nr 2
-Tirane Rr.Nacionale Tirane - Durres, Qendra komerciale "Gintas", Dyqani Nr 11, Laprake, Tirane
-Tirane Bulevardi Blu, Lagjia nr 2, banesa 239, Tirane
-Tirane Rr. "Berisha", Lagjia nr 4, Tirane
-Durres Rr. Bajram Tusha, Lagjia 14, Pall 402, prane shkolles 9 Vjecare Hasan Koci Shkozet, Durres
-Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu,prane kompleksit Dardan, Kt. 1, Zona Kadastrale 8521, Nr. Pasurie 12/309-N3
-Fier Adresa Lagjja 11 Janari ZK 8531 nr 6/43 Fier
-Tirane Rr. 3 Deshmoret, Pall Dilo, Tirane
-Tirane Paskuqan BABRRU QENDER, Rr. Demokracia, Ndertesa Private nr. 5, prane stacionit te autobuseve, Qender Babrru, Paskuqan,
-Vlore Delvine LAGJA SINAN BALLACI
-Fier Lagjia Liri, Rruga Jakov Xoxa, Pallati Sharra
-Elbasan Blv. "Qemal Stafa", Lagjia Kongresi i Elbasanit, Pall 16 Zn. Kad 8521 Nr. Pas 3/181 N6
-Berat, Lagjja "Muzakaj, Rruga "Antipatrea", godine 2 kateshe nr 32, kati i pare
-Shkoder Blv.Skenderbeg, Zona Kadastrale 8594, numer Pasurie 5/636, Perball Rajonit NR. 5 , Shkoder
-Durres Rruga Pavarsia, Lagjja 13, Ndërtesa Nr. 143, ''Kompleksi Eli''
-Tirane, Lagjia nr 2, Rruga Elbasanit,object 1 kateshe,zona kadastrale nr 3234, nr pasurise 4/ 477-Nl Tirane
-Tirane Sami Frasheri, Pallat, Zona Kadastrale 8270, Nr Pasurie 5/120+N4, Kati 1, Njesia Administrative nr 5, Tirane
-Berat Lagjja "30 Vjetori", Berat, ne zonen kadastrale nr. 8502, me nr. pasurie 15/130-ND
-Tirane, Rr. Hoxha Tahsim, Pall 288
-Fier Ballsh Lagjja 28 Nentori, Rruga Shetitorja, Pallati 2 - kt, Zona Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 4/110 - Nr.3, Ballsh, Mallakaster, Fier
-Vlore Himare Spile qender Vlore
-Vlore Lagjja Pavaresia, Pasuria Nr 29/472- N8, Zona kadastrale Nr 8603, Vlore
-Gjirokaster Tepelene, Lagjja Selam Musaj, Rr. Dule Dalani, Zona Kadastrale 3574, Hipoteka Nr. 00943, Godine 3 - kateshe
-Kukes LAGJA NR.5
-Tirane Rruga “Mihal Grameno”, Pasuria me Nr. 7/339, kodi unik 8150022082.
-Durres Fushe Kruje Lagja Kastrioti, qender
-Korce Lagjja Nr.12, Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Pallati Nr.2, Kati 0
-Tirane Qendra Tregtare "Toptani", Rruga Abdi Toptani, Tirane
-Durres Lagja 13, hekurudha plazh
-Berat, Lagjja "28 Nentori", Rruga "Antipatrea" godina nje kateshe me nr 38
-Tirane Farke LUNDER, Qendra Tregtare Tirana East Gate (TEG), Rruga e Elbasanit , km, 5, Lunder
-Vlore Orikum Lagja Princesha Rugjina, rruga Ahmet Zogu
-Diber Peshkopi, Lagjja Gjok Doci, Rr. Abdyl Frasheri, kati I- re, Numer Pasurie 13/59+3-1, tek kryqezimi, Peshkopi
-Lezhe Rreshen, Rr.Gjergj Fishta, Nr. Pasurie 2/75-N, zona Kadastrale 3224, Perballe Pallatit Kultures, Rreshen
-Korce Bulevardi Republika,Godina Nr. 2, Perball Prefektures.
-Berat Kucove LAGJA LLUKAN PRIFTI
-Tirane Kashar MEZEZ, Fshati Mezez, zona kadastrale 2679, pasuria nr. 29/26
-Tirane Rruga Muhamet Gjollesha, Nr 215, Hyrja Nr. 3, Pallati 177, Zona Kadastrale 8250
-Elbasan Prrenjas, Rruga Nacionale, Zona Kadastrale 2924,, Nr. Pasurie 4/47-N
-Elbasan Librazhd, Lagjja nr.1 Rr.Gjorg Golemi, Pallati Nr.22, objekt me nr 2
-Korce BULEVARDI REPUBLIKA NR.16
-Tirane Rr.Myslym Shyrri, Tirane
-Tirane Rr. Muhamet Gjollesha, Pall 35/1, Tirane
-Tirane Rruga Sulejman Delvina, Pallati 13, Kati 1
-Shkoder Rr. Europa, Lagjia Partizani, Zona Kadastrale 8592, Numer Pasurie 8/258, Godine 5 Kt, Kt. 1, Shkoder
-Korce, Lagjja 7, Blloku Rinia, Pall. Nr 2, prane Librarise, Kati i pare.
-Berat Kucove, Lagjja Llukan Prifti, Rruga e re Pall 4,Kt, I, Zona Kadastrale 2310, Nr. Pass, 8./81 +1-3/1, Kucove
-Shkoder Lagjia, Vasil Shanto, Blv. "Skenderbeu", Tek ish Godina Telekomit, Kt. 1, Shkoder
-Tirane Kashar, Yzberisht, Rr. Mikel Marulizona kadastrale 3866, numer pasurie 301/202-N3 Tirane
-Tirane Rr. Pjeter Bogdani, Vila 2 - kt, Njesia Bashkiake Nr 5, Tirane
-Korce, Rr. Gjergj Kastrioti, Pall. 4, Ap. 1, Z. kadastrale 8561Nr. Pas 2/350+1-1
-Lezhe, Lagjja Beselidhja, Rr. Luigj Gurakuqi, Ndertese Private 2 Kateshe, Zona kadastrale 8632, Numer Pasurie 3/24, Kati I.
-Vlore Sarande,Lagjia nr.2, rruga Abedin Dino, dyqani Telekom prane Bashkise
-Fier Divjake, Sheshi S. Barbara, Zona Kadastrale, 1492, Nr. Pasurie 630/58-N2
-Berat LAGJA 10 KORRIKU
-Diber Peshkopi, Bulevardi Elez Isufi, Dyqanet e ish- Turizmit, Kati i Pare
-Gjirokaster Permet LAGJA PARTIZANI
-Berat Çorovode LAGJA CLIRIMI
-Fier Ish mapo Industriale, Lagjia Apollonia, Fier
-Kukes Krume, Lagjja Nr.2, Rr. Kastriotet, Zona Kadastrale Nr. 2282, Nr Pasurie 4/160, Krume, Kukes
-Lezhe Lac, Lagjja 3, Ndertese 4 - kateshe, Kati I, Zona Kadastrale 2365, Pasuria Nr. 3/26
-Shkoder Fushe Arrez, F751 Lagjia Qafaj, Ndertese 3 - Kt, KatiI, ne gender te qytetit Fushe - Arrez, Puke
-Durres Nikel RINAS Terminali, Aeroporti ''NENE TEREZA", Rinas
-Fier Roskovec, Lagjja 1, Rr. Naftetaret, Godina Nr. 8, Roskovec
-Tirane Rr. Mine Peza, Tirane
-Tirane Rr. Fabrika e Qelqit, Lagjia 6, Pall 56, Ap 3, Shk 1, Tirane
-Vlore Rr ."Perlat Rexhepi ", Vlore
-Tirane Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, perballe Viles Gold, Tirane.
-Elbasan Peqin Lagjja Xhami, Bulevardi Mustafa Gjinishti, Pallati, Nr. 142, kati i pare
-Korce Bilisht Devoll, zona kadastrale 1187, nr pasurie 5/137, rruga Fuat Babani
-Durres, Lagjia 13, Rruga Pavaresia, Zona Kadastrale 8518, Ndertese me Nr .Pasurie 2889, Plazh
-Tirane Rruga Skender KosturiGodine Banimi 5 kate, Zona Kadastrale 8330, Numer Pasurie 7 /170-N2, Kati I Pare, Ish Stacioni I Trenit
-Elbasan Cerrik, Lagjja Nr. 1, Rruga Jorgji Dilo, Zona Kadastrale 1389, Nr. Pasurie 1/135+2-9N
-Lezhe, Lagjjja Beslidhja, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertese Private 3- kateshe, Zona Kadastrale 8632, Numer Pasurie 7 /178
-Korce Pogradec RINIA - LAGJA NR.2
-Tirane Rr. Dede Gjon Luli, nr 13 Njesia Bahkiake nr. 9,Tirane.
-Tirane Rruga Çameria, prane Postes Shqiptare
-Shkoder Puke Rr. Ymer Puka, Ndertesa Nr 45, Hyrja Nr. 1, Zona Kadastrale 3069, Pasuria Nr. 39/1, Puke, Shkoder
-Durres Lagjia 16. Rr. Mujo Ulqinaku, Pallati 757 Kati i pare, Zona Kadastrale 8513, Nr. Pasurie 2/190 - N5, Durres
-Lezhe Mamurras Lagjja Zef Hoti, perballe me Banken Raiffeisen, Mamurras Kurbin
-Lezhe Shengjin, Bulevardi Nene Tereza, Vila Nr. 60, Kati I-re, Zona Kadastrale 3126, prane shkolles 9 vjecare
-Shkoder Lagjia Skenderbeg, Rr. Kole Heqimi, Nr. 56, Kt I-re, Zona Kadastrale 8593
-Fier, Lagjia Apollonia,Rruga Brigada e 11 Sulmuese, ne Kryqezimin e Zogut te Zi,Pallati Fatjola Nr 1
-Tirane Vore Njesi Sherbimi, Kati perdhe, tek Pall 1 ish Mapos, ngjitur me dyqanin Vodafone, Vore, Tirane
-Elbasan Librazhd LAGJA NR.1 - PALLATI 36
-Tirane Sheshi Willson, Rruga Miqesia, Pallati Sigma, Kati perdhes
-Durres Lagjja 4, Bulevardi Kryesor, tek ish Procredit Bank, PH 1208
-Vlore Lagjja Lef Sallata, Blv Vlorë-Skelë, përbri Supermarket Conad
-Fier Patos, Lagjja 1 Maji, Pall. 10. kati I - re, Zona Kadastrale 2890. Numer Pasurie 5/39-Nl, Patos, Fier
-Elbasan Prrenjas Lagja nr 1, pallati nr 28/1
-Lezhe Rubik Rruga Marjana Graf, Lagjja Mesme, ndertese I-Kateshe Perpalle Albtelekomit, Zona kadastrale 3244, Objekti 4/202, Rubik
-Fier Lushnje, Lagjia Skender Libohova, Godine 1 kateshe, zona kadastrale,8572, numer pasurie 8/101-N16, perball Bashkise Lushnje
-Tirane Rruga e Elbasanit, Njesia Administrative Nr. 2, Zona Kadastrale 8160 Nr. 6/355 - N2, Vol 29 Fq 92, Tirane
-Vlore Delvine, Lagjja Sinan Ballaci, Sheshi Sulejman Delvina, zona kadastrale 1464, numer pasurie 5/26, kati i pare.
-Tirane Kashar Qendra Tregtare Univers, Autostrada Tirane-Durres, Km.6, Kashar, Tirane
-Durres, Lagjja 17. Rr.Deshmoret.Zone Kadastrale 8513
-Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Bulevardi ''Bajram Curri'', pallati 31, shkalla 1, apartamenti 1, kati 1
-Tirane, Rruga Kongresi I Permetit, P. 87, Shk.1, Kt.1, Ap.1,Zk.8210. Pasuria Nr 4/8+1-1, Vol 4, fq. 25
-Tirane Rr. Elbasanit, Pall.4, Shk.1, Kr.1.
-Tirane Rr Bajram Cela Ndertesa 1,hyrja 2, ap 2, Njesia 3 Tirane
-Durres Fushe Kruje, N 1 kateshe, ZK 1664, Nr. 5/252, Fushe Kruje
-Kukes Shtiqen, Autostrada Kombetare Kukes-Peshkopi, Km. 3
-Durres; Terminali Trageteve, Porti Durres
-Shkoder Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu 1, tek Sheshi Parruce, Pallati Nr. 27, Kati 1
-Durres Rruga Ismail Qemali, lagjja nr 11, nr pasurie 1/155, zona kadastrale 8514, volumi 32, faqe 215
-Fier Kolonje Erseke, Lagjja Nr. 5, Sheshi Rilindja, Pall. 1, kati perdhe, Zona Kadastrale 1594, Nr. Pasurie 7 /56 N1, Erseke, Kolonje
-Diber Peshkopi ELEZ ISUFI
-Tirane Rruga "Myslym Shyri", Nr. 42, (Prane godines Albtelecom)
-Gjirokaster Memaliaj Lagja nr 4
-Tirane Rruga Ferit Xhajko, Godina 57, Hyrja 1, Apt.1 prane Raiffesen
-Kukes Bajram Curri, Lagjja Dardania, Rr. Beslidhja Malesise, Zona Kadastrale 1347, Nr. Pasurie 6/60 N 1. Tropoje
-Lezhe Lac Lagjia Nr. 3, Rruga Erion Hoxha, Pallati 43, Kati 1
-Berat Çorovode, Lagjia "Corovode", Rruga Clirim, Dyqani Nr 1,
-Durres Kruje, Lagjja Qender, Rr. Skenderbeu, Ndertim privat 3- katesh, kati i pare prane Bashkise.
-Tirane Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, pallati C, kati perdhe
-Tirane Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga "Llambi Bonata", Pallati Nr.41, Kati 1, Apartamenti Nr.7
-Tirane Rr. Ali Kemendi, Pall 5, kati 1, Tirane
-Gjirokaster, Rruga e Lumit, ZK 8541, nr pasurie 5/14
-Elbasan Lagjja e Re, Zona Kadastale N8524, Numer Pasurie 5/249-N2
-Tirane Luz i vogel Kavaje, Ndertese 1 kateshe, Zona Kadastrale 2539, Nr. Pasurie 319/33, vol.22,fq.37, Fshati Luz I vogel
- Berat, Ura Vajgurore, Lagjia 18 Tetori, Rruga Dimal, God. 2 Kt, Nr. 23, Zona Kadastrale 3682, Nr. Pasurie 1/177, Ura Vajgurore, Berat
-Vlore Himare, Bulevardi Shetitorja, Lagjja Spile, Objekt Nr.6/3, kati 1
-Tirane Kavaje, Lagjja 6 Blv.Indrit Cara, Lokali te Pallati L, Kati i pare.
-Fier Lushnje SHETITORJA KONGRESI I LUSHNJES
-Elbasan Labinot fushe Xibrake, Zona kadastrale 3864, nr.pasurie 664/12, volum 4, faqe 115.
-Tirane Njësia Administrative nr. 14, Rr. “Teodor Keko” Tirane
-Tirane Lgj. Yzberisht, Pll. Cabej, Zona kadastrale Nr. 3866
-Durres Kruje Rruga "Skënderbej", Pallati Nr.43, Kati 1
-Tirane Rr. "Myslym Keta", Pall 8,
-Tirane Paskuqan, Rr. Demokracia, Godine 4 - kateshe, Nr. 3, Kt-1., Lagjia Qender, Paskuqan, Tirane
-Lagjja Luigj Gurakuqi, prane Hotel Turizmit, Kt. I, Zona Kadastrale 852.
-Tirane, Njesia Administrative nr. 4, Pallati nr. 405, Kati i Pare,Dyqani Nr. 7
-Tirane, Rr. Don Bosko, Pall 326, kati perdhe
-Durres Rruga "Aleksandër Goga", Zona Kadastrale 8513, Vol. 82, Nr. Pasurie 1/285+1-50
-Tirane Kamez BATHORE, Lagjia Nr. 3, Objekt Informal 1 kat, Kamez, Bathore Tirane
-Tirane Rruga "Kadri Roshi" ndertesa 22 Tirane
-Tirane, Njesia Administrative Nr. 9, Rruga Dibres, Banesa Nr. 157.
-Diber KLOS Lagjia. 1, Sheshi Ahmet Zogu, Ndertese Private 3 Kt, Nr. 7 Kt. Pare, Zona Kadastrale 2161, Klos
-Lezhe Lac, Lagjja 4, Rr. Selala, Ndertese 3 - kateshe, Kati I, Zona Kadastrale 2364, Pasuria Nr. 4/10
-Durres Lagja 3, Rruga Epidamn, Nr.97, kati i pare, Durres
-Tirane Bulevardi Zogu i Pare, Prane njesise bashkiake 8 & 9 ose Prane zyres postare nr. 4
-Tirane Rr. Aleksander Moisiu, Tirane.
-Vlore Lagjia Çole, Rr. “Qeriba Derri”

Faqja Web:
www.albtelecom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 17.10.2023
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve dhe projekti i bashkimit me perthithje date 10.10.2007 (Shoqëria e Përthithur-CT Telecom)
Projekt-marreveshja e bashkimit date 29.08.2012 (Shoqëria e Përthithur-Eagle Mobile Sh.a)
Akti i themelimit
Ndryshimi i Aksionarit
Vendimet e drejtorit dhe vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 17.12.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 22.04.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 27.07.2017
Deklarate e mbylljes per transferimin e aksioneve, date 28.09.2007
Urdher Nr.469 datë 24.06.2008 per privatizimin e aksioneve te shoqerise anonime Albtelecom
Urdher Nr.87 datë 02.02.2009 per transferimin pa pagese te 3% te aksioneve te Albtelecom sh.a
Leshimi i deshmise se trashegimise ligjore date 25.02.2021
Kontrate dhurimi te pasurise se luajtshme (aksione) date 25.06.2019
Deshmi trashegimie ligjore date 03.12.2020
Vendim qarkullues i Keshillit te Administrimit date 17.03.2022 per ndryshim administratori
Kontrate dhurimi pasuri e luajtshme date 23.06.2021
Kontrate shitje aksionesh date 04.03.2022
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, date 13.01.2022
Marreveshje transferimi Aksionesh date 08.04.2022
Projekt Marreveshja e Bashkimit date 28.10.2022 (Shoqeria Perthithese “ONE ALBANIA")
Marreveshja e Bashkimit me Perthithje date 27.12.2022 (Shoqeria Perthithese “ONE ALBANIA")
Statuti i Shoqerise se Re
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 17.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -539 879 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 175 245 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -550 301 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -329 742 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 139 327 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 244 677 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 005 754 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 471 461 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 745 831 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 939 371 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 517 623 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 093 465 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 102 565 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 703 840 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 2 121 662 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 923 393 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 189 385 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 862 593 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 134 336 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 142 767 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 233 720 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 598 672 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 787 206 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 532 504 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 185 102 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 116 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 11 266 326 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 9 863 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 10 457 609 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 11 423 425 026,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B / P.Nikolli / A. Lala