Skip to content

ALBTELECOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-19 13:19:45
JSON

NIPT: J61824053N
Administrator: Ervin Shpori
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimet e komunikimeve elektronike, te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per komunikimet elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e licensave qe jepen per shoqerine nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ku perfshihen por pa u kufizuar, sherbime te tilla si : sherbimi publik i telefonise tokesore fikse, sherbimi publik e telefonise tokesore te levizshme, transmetimi i te dhenave etj; kryerja e veprimeve financiare dhe tregtare qe lidhen ne menyre te drejtperdrejt apo terthorazi me aktivitetin e saj, duke perfshire ketu edhe zgjerimin e aktivitetit, krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te reja brenda dhe jashte vendit. Te marre persiper transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe ose te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes ose hipotekor i cili mund te konsiderohet i dobishem ose i nevojshem nga administratori, ne menyre qe te permbushet objekti i aktivitetit te shoqerise, me kusht qe keto aktivitete te mos tejkalojne percaktimet e sipercituara; te kryeje aktivitete botuese dhe reklamuese; te nenshkruaje obligacione apo garanci te cdo lloji, perfshire ketu edhe garanci te pagimit te kambialit; te zoteroje drejtperdrejt ose terthorazi, interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane qellime te ngjashme me ato te shoqerise, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Kryerja e aktiviteteve financiare jo-bankare, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente, te cilat perfshijne por nuk kufizohen vetem tek arketimi 97 dhe transferimi i parave. Kryerja e aktivitetit import-eksport ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Kryerjen e aktivitetit te transmetimeve dhe ritransmetimeve audio dhe audiovizive nepermjet sistemeve te telekomunikacionit per transmetimet dhe ritransmetimet audio dhe audiovizive te cdo lloji si dhe shitjen e produkteve apo sherbimeve audio dhe video ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritet rregullatore kempetente. Ofrimi i formimit profesional per punonjesit dhe bashkepunetoret ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Kryerja e te gjitha veprimeve ne lidhje me regjistrimin dhe shitjen e domaineve. Furnizimi, tregtimi dhe shperndarja e pajisjeve te telekomunikacionit, te zerit, figures, te mjeteve transmetuese te te dhenave dhe te kasave fiskale, si dhe te produkteve dhe aksesoreve te komunikimit per dhe ne lidhje me sherbimet e telekomunikacionit dhe sherbimet audiovizive. Ofrim i sherbimeve te asistences teknike dhe mirembajtjes se telekomunikacionit, te zerit, figures, te mjeteve transmetuese te te dhenave dhe te kasave fiskale. Ofrimi i shërbimeve IT të menaxhuara, duke pefshire por pa u kufizuar te ofrimi i shërbimeve "Cloud", mirembajtje dhe zhvillim faqe interneti, ofrimi i shërbimeve ne fushen e kamerave të survejimit, ofrimi i sherbimeve te aksesit pa kabell - WiFi, ofrimi i shërbimit të monitorimit GPS. Dhënie me qira dhe shitje paisjesh monitorimi GPS dhe cdo aksesor te tyre. Prodhimi dhe shfrytezimi i aplikacioneve dhe/ose programeve softuer (software) ne funksion te sherbimeve te komunikimeve elektronike apo veprimtarive te zhvilluara ne perputhje me aktivitetin e Shoqerise,per nevoja te veta apo per qellime tregtimi te te tretet.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTELECOM
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Hungari, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 250 000 000,00
Numri i pjesëve: 18 250 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG, nje shoqeri e themeluar sipas ligjeve te Hungarise, regjistruar ne regjistrin tregtar te Gjykates se Regjistrimit te Shoqerive te Budapestit – Gjykata Rajonale e Kryeqytetit me numerin e regjistrimit te shoqerise 01-10-044993, adrese e se ciles eshte H-1037 Budapest, Montevideo ucta 8, Hungari, perfaqesuar nga Z. Kristaq Profkola, sipas vendimit te bordit te drejtoreve te shoqerise date 28.02.2022 (Sipas kontrates per transferimin e aksioneve, date 04.03.2022)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: EAGLE MOBILE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 24.10.2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT K41406043S, me adrese ne Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Kilometri 7. Kashar, me administrator Orhan Coskun. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga regjistri tregtar. ALBTELECOM sha zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 19.04.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: FAKETE PETER KRISZTIAN, BLENESSY LASZLO, Irida Peci, THURZO CSABA FERENC, LINCZENYI ALADIN ADAM (kryetar)
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Tiranë, Automjet i markes Dacia, ma targe AA 769 TS
2)Tiranë, Automjet i markës Dacia, me targë AA 206 TU
3)Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjetit tip Kamionë, i markës RENAULT, Modeli Premium 420 me targë 07MGP44.
4)Tiranë, Automjet i markes Dacia, ma targe AA 127 UO
5)Tiranë, Automjet i markes Dacia, ma targe AA 921 UA.
6)Tiranë, Automjet i markes Dacia, ma targe AA 771 TS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
X.2.B - Formim profesional
-
Çështje Ligjore: Bashkimi me përthithje (CT Telecom Sh.a):Në datë 13.01.2011:Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 17.10.2008 është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 17.07.2008, midis shoqërisë përthithëse Albtelecom Sh.a dhe Shoqërisë së Përthithur CT Telecom Sh.a me Nipt-K72121015P. Pas bashkimit, shoqëria CT Telecom Sh.a do të rezultojë me statusin “Ç’regjistruar”.

Bashkimi me përthithje (Eagle Mobile Sh.a):Në datë 14.04.2011:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 31.03.2011, është miratuar nisja e procedurave të Bashkimit me Përthithje të shoqërisë Eagle Mobile Sh.a nga shoqëria Albtelecom Sh.a, pasi të dyja shoqëëritë janë pjesë e grupit CALIK dhe Shoqëria Eagle Mobile Sh.a zotërohet 100% nga Shoqëria Albtelecom Sh.a. Në datë 30.08.2012, është depozituar Projekt Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje datë 29.08.2012 dhe në datë 31.01.2013 është depozituar Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje e datës 25.01.2013. (Dokumentacioni bashkëngjitur-Vendimi i këshillit, projekt marrëveshja, marrëveshja e bashkimit dhe statuti i shoqërisë Albtelecom Sh.a pas bashkimit).

Në datë 20.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.77 Prot, datë 15.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR Group" Sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zotëruara nga Shoqëria :"ALBTELECOM" Sh.a me NIPT J61824053N”. Pala kreditore:Shoqëria “Easy Call” Sh.p.k. Objekti:Kontratë Nr.11374 datë 10.12.2014. Kjo masë është hequr në datë 04.02.2016, në bazë të Nr.167Prot. datë 28.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit "TDR GROUP" sh.p.k.

Në datë 01.02.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. Urdhrit Nr. 145 –Prot, Nr.1069/1 -Dosje, datë 25.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP “ sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e palës debitore, shoqëria " ALBTELECOM" sh.a, me Nipt-J61824053N”. Kjo masë është hequr në datë 11.02.2016, në bazë të Urdhrit Nr.181–Prot, Nr.1069/1-Dosje, datë 29.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP” sh.p.k.

Themelimi i Shoqërisë ATI Sh.p.k-Në datë 11.01.2018:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.15.12.2017, është miratuar krijimi i shoqërisë së re ATI Sh.p.k për të bërë të mundur zgjerimin e aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria ATI SH.p.k, do të ketë selinë në Prishtinë në Republikën e Kosovës, dh me ortakë shoqërinë Albtelecom dhe me kapital themeltar 1000Eur.Marrëveshje Barre Siguruese:
Në datë 13.12.2013:Është depozituar Marrëveshja e Sigurisë e datës 04.11.2013, lidhur midis Shoqërisë CETEL TELEKOM ILETISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (CETEL TELECOM) dhe Credit Europe Bank N.V. Me date 28.05.2019, me ane te urdherit Nr. 750/90085-19 Prot, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit ALBTELECOM sh.a me NUIS (NIPT) – J61824053N si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

Me date 23.07.2019, me ane te urdhrit Nr.750/17-0085-19, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore KODRA BAILIFF SERVICE, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e "Albtelecom" sh.a me NIPT J61824053N.

Me date 26.09.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr.6627/1 Prot, me pale: Barrëdhënës: shoqëria tregtare “Cetel Telekom Iletisim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi” dhe “Albtelecom” SHA me Nipt J61824053N përfaqësuar nga Z.Ahmed Calik dhe Z. Tahsin Yilmaz, barrëmarrës “ Banka Kombëtare Tregtare” SHA, Nipt J62001011Q, me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të Barrëdhënësit, si garanci për huanë e akorduar nga “Banka Kombëtare Tregtare” SHA.

Me date 04.03.2022, u lidh Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqërisë Nr. 372 Kol., Nr.1019 Rep., lidhur ndermjet barrëmarrësit Banka Kombetare Tregtare Sha dhe barrëdhënësit shoqëria “ 4IG” dhe “ALBTELECOM” sha. Me anë të marrëveshjes per shitjes aksioneve dt.08.12.2021 ALBTELECOM” sha i shet shoqerise “4IG” aksionet që shoqëria “CETEL” në masën 80.27 % zoteron në kapitalin e kredimarësit/ shoqëria “ALBTELECOM” sha. Palët kanë dhënë miratimin e transferimit të aksioneve me kusht mbajtjen e barrës siguruese sipas marrëveshjeve ekzistuese dhe nënshkrimin e kësaj marreveshje për barrë siguruese mbi aksionet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Tiranë

Adresa:
Lezhë, Shengjin Shëngjin, Rruga Nënë Tereza.
-Gjirokastër,Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja 18 shtatori, pranë Albapostes (Posta Shqiptare).
-Fier Ballsh Ballsh, Lagja 5 Shkurti.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 1, Rruga Ali Demi, Pallati Nr .135 , Shkalla 7/1.
-Tiranë, Rruga e Durrësit, Zona Kadastrale Nr.8380, Numër Pasurie 2/16-N64/8, Tiranë
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja Varrosh Nr.3.
-Dibër, Burrel Burrel, Sheshi Ahmet Zogu.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Marin Barleti.
-Shkodër, Pukë, Pukë, Qendër Pukë.
- Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri Lagja Nr.2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Don Bosko, Njësia 6, godina 10 katëshe, kati përdhe.
-Korçë, Maliq , Maliq Blloku nr 1, Bulevardi Rinia.
-Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri Lagjia "28 Gushti, Rruga " Sulejman Vokshi", Pallati Nr. 3; Kati 1.
- Durrës, Durrës, Durrës Shkozet, lagja nr 14, godina Euro Busines 2006.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Mustafa Matohiti Lagja NR.1.
- Tiranë, Kryqëzimi Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit dhe Rruga Pjeter Bogdani (në krah të Bankës Botërore)Tiranë.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Mulla Xhaferii L.28 Nëntori
-Fier Patos PATOS Lagjja "1 Maj", Rruga "Republika", Pallati 3, Shkalla 1, Hyrja 1, Tiranë.
-Tiranë, Rrogozhinë Rrogozhinë Lagja nr 1.
-Gjirokastër, Tepelenë Tepëlenë Lagja Selam Musai.
-Fier, Fier, Fier, BRIG. XI SULMUESE -L.Kastriori.
-Tiranë, Kashar Katund i Ri, Zona kadastrale 2119, Nr. pasurie 167/33, volum 10, faqe 185, Katund i Ri.
-Dibër, Bulqizë, Bulqizë Lagja Minatori.
-Shkodër, Koplik, Koplik, Qendër Koplik.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjja Varosh, zona kadastrale 8631, nr pasurie 4/400.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, 11 Nentori - Lagja 28 Nentori.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga “Lord Bajron", Pallati 54/1, Shkalla 1, Apartamenti 1, Laprake.
-Gjirokastër, Kelcyrë, Këlcyrë Lagja nr 1, rruga Kryepeshkopi Anastas.
-Vlorë, Ksamil, Ksamil Qendër.
-Tiranë, Tiranë, TIRANË, RESHIT COLLAKU.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Pavaresia, Kulla Nr.1 Hanxhari.
-Korçë, Leskovik Leskovik Blloku nr 2.
-Vlorë, Delvine Delvinë, Lagja Sinan Ballaci.
-Fier Fier FIER Lagjia Liri, Rruga Jakov Xoxa, Pallati Sharra.
-Vlorë, Himare Spile Spile qender.
-Durrës, Krujë, Krujë, Qendër Krujë.
-Kukës, Kukës, Kukës, Lagja Nr.5.
-Durrës, Fushe Krujë, Fushë Krujë Lagja Kastrioti, qender .
-Korçë, Korçë Korçë, Lagjja Nr.12, Bulevardi "Gjergj Kastrioti", Pallati Nr.2, Kati 0.
-Durrës, Durrës, Durrës, Lagja 13, hekurudha plazh.
-Vlorë, Orikum, Orikum Lagja Princesha Rugjina, rruga Ahmet Zogu.
-Elbasan, Peqin, Peqin Lagja Xhami -Ish Klubi Oficere.
-Berat Kuçove Kuçovë Lagja Llukan Prifti.
-Elbasan, Belsh, Belsh Qender, Zone Kadastrale Nr.1147
Tirane, Rruga Arkitekt Kasemi, Pallati 1, Shkalla 1, Kati i 1, Ap.2
-Durrës, Shijak Shijak Qender, Lagjja "Popullore", Godina Nr.1 (3 kateshe).
-Korçë, Korçë Korçë, Bulevardi Republika Nr.16.
-Lezhë, Rrëshen Rrëshen Rruga At Gjergj Fishta, Godina Nr. 24, perballe Bashkise se qytetit.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Rruga Sulejman Delvina, Pallati 13, Kati 1.
-Tiranë, Kavajë, Kavajë Lagja Nr.3.
-Tiranë, Kamëz, Kamëz Bulevardi Blu, Qendra e Biznesit Kamez, kati I.
-Berat Berat, Berat, Lagja 10 Korriku.
-Gjirokastër, Permet Përmet Lagja Partizani.
-Berat Çorovodë, Çorovodë Lagja Çlirimi.
-Berat Ura Vajgurore, Ura Vajgurore, Lagja 18 tetori, rruga 4 Dëshmorët.
-Berat Poliçan, Poliçan Lagja nr 2, rruga e Bogoves.
-Korçë, Ersekë, Ersekë Rruga Dëshmorët, zona kadastrale 1594, nr pasurie 7/76 dhe 7/75.
-Kukës, Has, Has Lagjja nr.1, rruga Muzaket, porta 6, perballë komisariatit te policies.
-Korçë, Bilisht, Devoll, zona kadastrale 1187, nr pasurie 5/137, rruga Fuat Babani.
-Elbasan, Cërrik,Cërrik Lagja nr 2.
-Korçë, Pogradec, Pogradec Rinia Lagja Nr.2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Rruga Çameria, pranë Postes Shqiptare.
-Lezhë, Mamurras, Mamurras Lagjja Zef Hoti, perballe me Banken Raiffeisen Mamurras Kurbin.
-Elbasan, Gramsh Gramsh, Lagja Holta- Pallati 46.
- Elbasan, Librazhd, Librazhd, Lagja Nr.1-Pallati 36.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Sheshi Ëillson, Rruga Miqesia,Pallati Sigma, Kati perdhes.
-Elbasan, Prrenjas PRRENJAS Lagja nr 1, pallati nr 28/1.
-Fier Roskovec Roskovëc Lagjja Nr.1 Rruga Kryesore, Godina.Nr.6.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Bulevardi 'Bajram Curri'', pallati 31, shkalla 1, apartamenti 1, kati 1.
-Durrës, Durrës, Durrës Lagjja nr 1, Rruga Tregtare, zona kadastrale 8512, nr pasurie 24/48-N1.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu 1, tek Sheshi Parruce, Pallati Nr. 27, Kati 1.
-Durrës, Durrës, Durrës, Rruga Ismail Qemali, lagjja nr 11, nr pasurie 1/155, zona kadastrale 8514, volumi 32, faqe 215.
-Dibër, Peshkopi, Peshkopi, Elez Isufi.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga "Myslym Shyri", Nr. 42, (Pranë godines Albtelecom).
-Gjirokastër, Memaliaj, Memaliaj Lagja nr 4 Lezhë, Laç, Laç Lagjia Nr. 3, Rruga Erion Hoxha, Pallati 43, Kati 1.
-Fier Divjakë, Divjakë Sheshi Santa Barbara.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga "Llambi Bonata", Pallati Nr.41, Kati 1, Apartamenti Nr.7.
-Fier Lushnje, Lushnje Shëtitorja Kongresi i Lushnjes.
-Durrës, Durrës, Rruga "Aleksandër Goga", Zona Kadastrale 8513, Vol. 82, Nr. Pasurie 1/285+1-50.
-Elbasan, Labinot fushë Xibrakë, Xibrakë, Zona kadastrale 3864, nr.pasurie 664/12, volum 4, faqe 115.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Bulevardi Zogu i Pare, Pranë njësise bashkiake 8 & 9 ose Pranë zyrës postare nr. 4.
-Tirane, Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, perballe Viles Gold, Tirane
Durres, KRUJE, Rruga "Skënderbej", Pallati Nr.43, Kati 1
-Tirane, Rruga "Muhedin Llagami", Kompleksi Square 21, Tirane, Shqiperi"
- Tirane, Rruga "Kadri Roshi" ndertesa 22
-Tirane, Rruga “Mihal Grameno”, Pasuria me Nr. 7/339, kodi unik 8150022082
-Tirane, Kashar, YZBERISH; Pasuria me numër 306/376-N53, Vol. 44, Zona Kadasrtale NR. 3866, Tiranë

Faqja Web:
www.albtelecom.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 19.04.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve dhe projekti i bashkimit me perthithje date 10.10.2007 (Shoqëria e Përthithur-CT Telecom)
Projekt-marreveshja e bashkimit date 29.08.2012 (Shoqëria e Përthithur-Eagle Mobile Sh.a)
Akti i themelimit
Ndryshimi i Aksionarit
Vendimet e drejtorit dhe vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 17.12.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit 22.04.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 27.07.2017
Deklarate e mbylljes per transferimin e aksioneve, date 28.09.2007
Urdher Nr.469 datë 24.06.2008 per privatizimin e aksioneve te shoqerise anonime Albtelecom
Urdher Nr.87 datë 02.02.2009 per transferimin pa pagese te 3% te aksioneve te Albtelecom sh.a
Leshimi i deshmise se trashegimise ligjore date 25.02.2021
Kontrate dhurimi te pasurise se luajtshme (aksione) date 25.06.2019
Deshmi trashegimie ligjore date 03.12.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.04.2022
Vendim qarkullues i Keshillit te Administrimit date 17.03.2022 per ndryshim administratori
Kontrate dhurimi pasuri e luajtshme date 23.06.2021
Kontrate shitje aksionesh date 04.03.2022
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, date 13.01.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 175 245 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -645 068 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -329 742 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 139 327 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 244 677 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 005 754 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 471 461 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 745 831 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 939 371 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 517 623 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 093 465 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 9 102 565 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 703 840 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 2 121 662 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 512 924 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 941 561 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 727 383 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:8 142 767 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 233 720 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 598 672 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 787 206 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 532 504 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 185 102 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 116 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 11 266 326 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 9 863 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 10 457 609 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 11 423 425 026,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B