Skip to content

BLERIMI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 12:58:28
JSON

NIPT: J62903384G
Administrator: Behexhet Uruçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile dhe industriale, turistike, projektime, prodhim materiale ndertimi, import-eksport, tregti me shumice dhe pakice dhe transporte te ndryshme. Transport mallrash e udhetaresh, punime duroalumini, druri, hekuri, tregtim me pakice te karburantit, pjese kembimi per automjete, krijimi i agjensive turistike, udhetimi dhe reklame. Zhvillim te aktivitetit tregtar ne hoteleri, turizem, bar-restorant. Hapje qendrash argetimi, lojra per femije. Punime te germimit ne toke. Rikostruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale , veshje fasade. Rruge , autostrada, mbikalime , hekurudha , tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore , ura e vepra arti. Diga dhe tynele hidroteknike. Ujesjellesa ,gazsjellesa,vajsjelllesa, vepra kullimi dhe vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore ,sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi impjanteve per 2 prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat e trasmatoreve, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe trasportuse(ashensor, shkalle levizese,trasportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xham dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertim parafabrikat beton arme, strukture metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit. Impiante te brendeshme , elektrike, telefoni, radiotelevizioni TV etj. Pastrimi i ujrave detare ,liqenor dhe lumor. Ndertim i impiantit te ujit te pishem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse shpime per uje. Studim , projektim, ndertim dhe zbatim te veprave ndertimore te te gjithe llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Investime ne ndertimet civile, pallate dhe ne ndertimet turistike. Magazinim dhe tregtim me shumic dhe pakic te te gjithe mallrave industriale, ushqimor, ndertimor dhe bujqesore, materiale ndertimi dhe mobilimi te jashtem dhe te brendshem dhe hidrosanitare. Prodhim konstruksione , panele te gatshem dhe gjysem te gatshem ndertimor, prodhim te materialeve te ndertimit drurit dhe metalike. Pika servisi per automjetet. Magazinim dhe rikuperim i mbetjeve jo te rrezikshme (mbetjeve inerte) dhe prodhim i produkteve prej betoni. Grumbullim, transportim, ruajtje dhe riciklim i mbetjeve jo te rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: BLERIMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/12/1994
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Kamion EL 2084 C

2. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Kamion EL 2085 C

3. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Autobus AA 596 VS

4. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Kamion EL 0361 C

5. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Rimorkiator AHR 491

6. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Kamionçine AA 209 SA

7. Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Kamionçine AA 208 SA

8. Elbasan, Kamion AA 578 OD

9. Elbasan, Kamion AB 849 AJ

10. Elbasan, Kamion AA 479 FO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Shirgjan, Mjekes, Fshati Mjekes.Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t,prane lumit Shkumbin

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate per likuidim kuotash me ane te shitblerjes 20.09.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 31.01.2019
Kontrate shitje 04.11.2001
Kontrate shitje 01.04.1999
Kontrate shiblerje kuotash kapitali 16.01.2015
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 13.09.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.11.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 12.08.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 01.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 754 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 143 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 864 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 690 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 29 917 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 030 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 719 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 31 556 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:192 017 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:133 690 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:225 783 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:191 739 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:266 585 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 135 569 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 198 746 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 210 798 516,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja