Skip to content

RIVIERA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 12:35:41
JSON

NIPT: J66903244D
Administrator: Dritan Çelaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim civile ne fushen publike dhe private, ne infrastrukture (rruge, sisteme drenazhi, vepra arti, sisteme ujesjelles - kanalizime, porte aeroporte etj). Implementimi i projekteve energjitike (nenstacione, linja transmetimi, hidrocentrale etj), Real Estate (apartamente, Qendra Tregetare etj), zhvillimi i turizmit (hotele, fshatra turistik). Investime, Prodhime material ndertimi etj. Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe e mbeshtet ate. Shoqeria zbaton te gjitha ligjet dhe aktet nenligjore te duhura. Ajo zbaton standartet me te larta te etikes. Veprimtari i medias së shkruar, krijim dhe publikim gazete etj. Sisteme sigurie, sinjalistike rrugore dhe mirembajtje te infrastruktures rrugore dhe te veprave te ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: RIVIERA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/07/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BALKAN ROADS, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K82317005S me seli qendrore ne Tirane, Rruga Themistokli Germenji , 3/1 dhe likuiduese Adriana Kalaja. Shoqeria RIVIERA zoteron 24,5% te aksioneve. Statusi i Shoqerise eshte Shoqeri ne Likuidim e Siper. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 15.05.2018, me ane te Urdhrit Nr. 861/11 0108- 18 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.5583 Prot., date 16.05.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Riviera” shpk me NIPT J66903244D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 09.09.2009, me vendim te ortakut te vetem, u miratua Projekt Marreveshja e Ndarjes se shoqerise se re Riviera sh.p.k nga shoqeria Riviera sh.p.k. Kapitali i shoqerise eshte 1.000.000 (nje milion) leke.

III. Me date 25.06.2018, me ane te Urdhrit Nr. 867/32-0108-18 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7457 Prot, date 26.06.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u hoq masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “Riviera” sh.p.k, me NIPT (Nipt)- J66903244D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

IV. Me date 09.10.2018, me ane te Urdhrit nr. 22-18Gj. Regjist, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Halit Cani protokolluar nga QKB me nr. 11631 Prot., date 12.10.2018, u urdherua vendosja e masës së sekuestros Konservative mbi aksionet, kuotat e ortakëve, asetet, etj që zotëron subjekti debitor shoqëria “RIVIERA” sh.p.k me NIPT J66903244D.

V. Me date 08.06.2020, me ane te Shkresës nr.22-18 Gj Regjist, protokolluar nga QKB me nr.4928 Prot., datë 09.06.2020, nëpërmjet së cilës dërgohet Urdhri "Heqje Mase Bllokimi Sekuestro" nr.22-18 Gj Regjist, datë 08.06.2020, e lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “ Halit D.Cani” “shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative e vendosur mbi aksionet, kuotat e ortakëve, asetet, të subjektit debitor Shoqëria “RIVIERA” shpk, me NIPT J66903244D.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, THEMISTOKLI GERMENJI NR.3/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 07.09.2019
Vendimi i ortakut te vetem per ndarjen e shoqerise 09.09.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per revokimin e kontrates se shitjes 19.12.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 050 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 822 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 845 372,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 367 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 512 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 806 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 979 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 395 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -7 364 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 40 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:125 415 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:82 750 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:83 791 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:42 910 814,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:140 581 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 116 082 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:682 015 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 282 997 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 190 171 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 562 521 414,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja