Skip to content

EURON Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-08 10:14:22
JSON

NIPT: J71317002N
Administrator: Kujtim Shpata
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe supervizimit si dhe aktivitetet prodhuese, tregtare dhe financiare të lidhura me to.Investim , Financim , Ndertim dhe Operim te Veprave ne fushen e Energjise Elektrike si Energjia Hidrike , Solare Fotovoltaike , te Eres apo cdo lloj burimi tjeter i Energjise se Rinovueshme. Manaxhim, Prodhim e Tregtim te Energjise Elektrike si dhe Drejtimin dhe Menaxhimin e Shoqerive Tregtare qe veprojne ne fushen e Energjise se Rinovueshme
Emërtime të tjera Tregtare: EURON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/03/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ENERGAL, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L57703201R, e themeluar më datë 13.02.2015, me seli në Kukes, Rruga Kukes-Orgjost, km. 10, HC Orgjost, me administrator Avni Domi. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria KADRIA me 11.32% te kapitalit dhe shoqeria EURON me 88.68% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)

II. EURON ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L57703202C, e themeluar më datë 13.02.2015, me seli në Kukes, Zapod, Rruga Kukes-Shishtavec, Km.8, HC BELE 1, me administrator Gëzim Çela. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria EURON me 100% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)

III. EURON Energy Group, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) K97519201C, e themeluar më datë 14.01.2009, me seli në Kukes, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1, me administrator Gëzim Çela. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria KADRIA me 13% te kapitalit; shoqeria ALB-BUILDING me 30% te kapitalit dhe shoqeria EURON me 57% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Çështje Ligjore

Me date 26.07.2016, sipas Marreveshjes se Pengut mbi Kuotat Nr. 1133 Rep., nr. 438 Kol., lidhur nëpërmjet Shoqërisë " Euron " shpk dhe Bankës Societe Generale Albania sha.


Investitor Strategjik

Sipas Vendimit Nr. 19 /7, datë 30 / 10 /2023, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për perfitim te statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedure e Asistuar” per projektin e investimit “Euron Solar Pv – 50 MW” me subjekt aplikues/investues “Euron” shpk, me NUIS/NIPT: J71317002N.

-Mospranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Euron Solar Pv – 50 MW” në procedurën e asistuar u miratua pasi "Për zonën prej 53.78 ha në ZK. 3038, në pronësi shtet, për të cilën kërkohet masa mbështetëse e vendosjes në dispozicion të kësaj pasurie shtetërore, rezulton se ka një sërë aktesh ligjore të mbivendosura që e prekin në mënyrë direkte situatën juridike të pronës."
Projekti i propozuar është në mospërputhje të pjesshme me Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Fier.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Selite, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njesia 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 04.11.2002
Kontrate Shitje Kuotash date 23.05.2007
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar
Marreveshje Pengu date 26.07.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.01.2024
VENDIM Nr. 19 /7, datë 30 / 10 /2023 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIMIN E STATUSIT “INVESTIM/ INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “EURON SOLAR PV – 50 MW”, BASHKIA FIER ME SUBJEKT APLIKUES SHOQËRINË “EURON” SHPK, ME NUIS/NIPT: J71317002N”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011-2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 251 950 117,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 712 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 203 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 572 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 550 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 288 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 336 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 517 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 453 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 618 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 880 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 83 833 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -2 252 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -6 533 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 7 044 108,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:495 324 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 840 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 790 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 175 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 380 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 910 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 230 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 182 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 270 505 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 11 676 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 58 136 277,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli