Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri

ENERGAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 08:49:58

NIPT: L57703201R
Administrator: Avni Domi
Objekti i Veprimtarisë: Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtaritë kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGAL
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/02/2015
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EURON, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Gëzim Çela, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.

Kujtim Shpata, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te EURON. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.03.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.05.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2329 Rep, Nr. 1305 Kol, e lidhur midis Kredidhënësit "Raiffeisen Bank", dhënësve të kolateralit: "EURON" sh.p.k, "KADRIA" shpk dhe Kredimarrësit, shoqërisë "ENERGAL" sh.p.k, me objekt kolaterali financiar: 100% të kuotave të pjesëmarrjes në shoqërinë "ENERGAL" sh.p.k.
Duke qenë se ndërmjet palëve është lidhur kontratë kredie bankare me Nr. 2324 Rep., Nr. 1300 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2331 Rep., dhe Nr. 1307 Kol., datë 20.05.2016, kontratë kredie bankare me nr. 2337 Rep dhe nr. 1313 Kol., datë 20.05.2016, sipas të cilave banka i jep kredimarrësit një kredi në shumën totale prej 14.962.608 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetë) euro, palët lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i tyre.

II. Më datë 26.07.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1126 Rep. Nr. 431 Kol., ndërmjet “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe pengdhënësit, shoqërisë “ENERGAL” shpk.
Palët kanë lidhur një kontratë për kredi bankare afatgjatë Nr. 1122 Rep., dhe Nr. 527 Kol., datë 20.07.2016, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë shumën prej 3.500.000 (tre milion e pesëqind mijë) euro. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare, kredimarrësi i ofron bankës peng mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “ENERGAL” Shpk.

III. Më datë 22.09.2016, me anë të deklaratës noteriale të Raiffeisen Bank Nr. 4177 Rep, Nr. 2388, Banka shprehet dakord të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës së Pengut, mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë "ENERGAL" shpk, pasi detyrimet janë mbyllur.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.11.2014 - Disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentraleve Orgjost i ri, Bele 1, 2, Topojan 1, 2 të datës 17.11.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 75% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 17.11.2008, u nënshkrua kontrata e konçesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “EURON” shpk, “KADRIA” shpk dhe “Teuta Konstruksion” shpk. Objekti i kësaj kontrate është financimi. projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve : Orgjost i Ri, Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe transferimi i tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet “Orgjost i Ri”, “Bele 1”, “Bele 2”, “Topojan 1” dhe “Topojan 2” do të ndërtohen në Pellgun e lumit “Luma” (nga kufiri shtetëror me Kosovën deri në derdhjen e tij në liqenin e Fierzës). Do të shfrytëzohen: lumi “Luma” së bashku me dy degët e tij, përroi i Orgjostit dhe i Topojanit (pa përfshirë përroin e Borjes), Komuna Zapod, Rrethi Kukës.

II. Më datë 14.11.2014, nënshkruhet kontrata shtesë për konçesionin për një ndryshim, si pjesë përbërëse e kontratës së datës 17.11.2008. Miratohet kërkesa e shoqërisë konçesionare Euron Energy Group shpk për ndarjen e konçesoniarit në tre operatorë (shoqëri pritëse). Sipas kontratës shtesë të konçesionit do të bëhen këto ndryshime:

a) Konçesionar për hidrocentralet “Bele 2” dhe “Topojan 1” do të jetë shoqëria “ALB-ENERGY” shpk.
b) Konçesionar për hidrocentralin “Orgjost i Ri” do të jetë shoqëria “ENERGAL” shpk.
c) Konçesionar për hidrocentralin “Bele 1” dhe “Topojani 2” do të jetë shoqëria “EURON ENERGY” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Rruga Kukes-Orgjost, km. 10, HC Orgjost

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Marreveshje kolaterali 20.05.2016
Marreveshje pengu 26.07.2016
Statuti i shoqerise koncesionare
Kontrate shtese koncesioni, date 14.11.2014
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.05.2022
Preventivi i punimeve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Kontrate e shitjes se kuotave date 06.10.2022
Raporti i ecurise se veprimtarise per vitin 2021
Raporti i ecurise se veprimtarise per vitin 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 82 850 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 64 552 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 49 909 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 62 946 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 149 609 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 92 240 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 74 762 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 247 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:163 357 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:144 688 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:129 591 147,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:139 181 613,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:214 785 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:142 800 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:175 214 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:104 859 108,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani