Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri; Bele 1, 2; Topojan 1, 2 (Shoqëria është ndarë në tre shoqëri të reja dhe ç’regjistruar nga QKB. Hidrocentralet, objekt konçesioni, i kanë kaluar në pronësi tre shoqërive të krijuara “ALB-ENERGY” shpk, “ENERGAL” shpk dhe “EURON ENERGY” shpk)

EURON Energy Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 12:36:45

NIPT: K97519201C
Administrator: Gëzim Çela
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Konkurrues, në përputhje me Kontratën e Konçesionit nr. 9203 Rep, nr. 1038 Kol date 17. 11. 2008 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës (METE). Vendimin e Këshillit të ministrave nr. 1581 date 03. 12. 2008.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: EURON Energy Group
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/01/2009
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. KADRIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K42013001W, me adresë në Tiranë, Berxull, Rruga e Malokëve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180, me administrator Selim Kadria. Ortaket e shoqerise jane: Selim Kadria (70%), Artan Sako (15%) dhe Besnik Halilaj (15%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. ALB-BUILDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratore dhe ortake Odhise Bresha (50%), Pëllumb Beta (50%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

III. EURON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J71317002N, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, Pallati EURON 7 KT, hyrja 1, njësia 1, me administrator Kujtim Shpata, dhe ortake: Kujtim Shpata (50%) dhe Gezim Çela (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik EURON Energy Group nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.04.2013, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua kërkesa kundrejt Bankës Raiffeisen Sh.a dhe t’i kërkohet kësaj të fundit shtyrja e afatit të “Grace Period” dhe datës së fundit të përdorimit të kredisë të përcaktuar në kontratën e kredisë Rep. Nr. 3160, Kol. nr. 1651, datë 13.07.2011 edhe për një periudhë shtesë prej tre muajsh si dhe të ngarkohet administratori i shoqërisë të ndjekë të tëra proçedurat përkatëse në lidhje me këtë shtyrje.

Ndarja e shoqërisë

II. Më datë 24.07.2014, asambleja e ortakëve të shoqërisë vendosi të miratojë Projekt-Marrëveshjen e Ndarjes të shoqërisë “EURON Energy Group “ sh.p.k, duke shpërndarë aktivet dhe pasivet e saj në tre shoqëri pritëse, në shoqërinë “Alb Energy” sh.p.k, “Euron Energy” sh.p.k dhe shoqërinë “Energal” sh.p.k. Forma e ndarjes së shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k është ajo e ndarjes duke transferuar aktivet dhe pasivet e saj në tre shoqëri të krijuara posaçërisht për të pritur ato pjesë të aktivit dhe pasivit që do t’i transferohen në përputhje me këtë marrëveshje. Si pasojë e ndarjes së shoqërisë pritëse Euron Energy sh.p.k, Alb-Energy sh.p.k dhe Energal sh.p.k do të fitojnë automatikisht pasurinë e shoqërisë që ndahet dhe do të përgjigjen në mënyrë solidare për të gjitha detyrimet e kësaj të fundit para datës së ndarjes. Me ndarjen shoqëria Euron Energy Group sh.p.k do të pushojë së ekzistuari.

Kjo marrëveshje parashikon qe me regjistrimin e ndarjes në QKR ortakët e shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k do të bëhen ortakët e shoqërive Euron Energy sh.p.k, shoqërisë Alb-Energy sh.p.k dhe shoqërisë Energal sh.p.k. Sipas raportit të ndarjes kuotat që do të përfitojnë ortakët e shoqërisë që ndahet në ato përthithëse nuk janë të lidhur me të drejta të tjera të veçanta. Shoqëria “Euron Energy Group” shpk do të ndahet në tre shoqëri si më poshtë:

a) Shoqërinë “EURON ENERGY” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 36.580 (tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë dhe ortak të vetëm shoqërisë Euron sh.p.k. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin Bele 1 dhe Hidrocentralin Topojan 2.

b) Shoqërinë “Energal” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 16.260 (gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë dhe ortak shoqëritë Euron sh.p.k që zotëron 88.68% të kuotave dhe Kadria sh.p.k që zotëron 11.32% të kuotave. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin “Orgjost i Ri”

c) Shoqërinë “Alb-Energy” sh.p.k që do të ketë një kapital të regjistruar prej 47.160 (dyzet e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë dhe ortakë shoqëritë “Alb-Builiding” sh.p.k e zotëron 76.34% të kuotave dhe “Kadria” sh.p.k që zotëron 23.66% të kuotave. Kjo shoqëri do të përfitojë nga ndarja Hidrocentralin Bele 2 dhe Topojan 1.

Vlera e hidrocentraleve dhe aktiveve të tjera afatgjata që do të shkëputet nga bilanci i Euron Energy Group sh.p.k do të transferohen te shoqëritë pritëse, sipas listave përkatëse të hartuara për çdo shoqëri pritëse më vete.
Nga autoriteti kontraktues është dhënë miratimi për ndarjen e shoqërisë Euron Energy Group sh.p.k sipas kushteve të përcaktuara në këtë marrëveshje si dhe miratimi për zëvendësimin e koncesionarit në kontratën e konçesionit Nr. 9203 Rep., Nr. 1038 Kol., datë 17.11.2008 të lidhur Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE), nga Euron Energy Group sh.p.k në Euron Energy sh.p.k, Energal sh.p.k, Alb-Energy sh.p.k. Data e ndarjes është 17.02.2015.

III. Më datë 21.02.2015, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua marrëveshja përfundimtare e ndarjes së shoqërisë dhe vazhdimi i procedurave në QKR për regjistrimin e ndarjes së shoqërisë, ç’regjistrimin e shoqërisë nga regjistri tregtar dhe regjistrimin e tri shoqërive pritëse.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.11.2008 - kontrata e konçesionit, 14.11.2014 - kontrata shtese e konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.565.744.707 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 75% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 17.11.2008, u nënshkrua kontrata e konçesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “EURON” shpk, “KADRIA” shpk dhe “Teuta Konstruksion” shpk. Objekti i kësaj kontrate është financimi. projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirembajtja e Hidrocentraleve : Orgjost i Ri, Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe transferimi i tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentralet “Orgjost i Ri”, “Bele 1”, “Bele 2”, “Topojan 1” dhe “Topojan 2” do të ndërtohen në Pellgun e lumit “Luma” (nga kufiri shtetëror me Kosovën deri në derdhjen e tij në liqenin e Fierzës). Do të shfrytëzohen: lumi “Luma” së bashku me dy degët e tij, përroi i Orgjostit dhe i Topojanit (pa përfshirë përroin e Borjes), Komuna Zapod, Rrethi Kukës.

II. Më datë 14.11.2014, nënshkruhet kontrata shtesë për konçesionin për një ndryshim, si pjesë përbërëse e kontratës së datës 17.11.2008. Miratohet kërkesa e shoqërisë konçesionare Euron Energy Group shpk për ndarjen e konçesoniarit në tre operatorë (shoqëri pritëse). Sipas kontratës shtesë të konçesionit do të bëhen këto ndryshime:

a) Konçesionar për hidrocentralet “Bele 2” dhe “Topojan 1” do të jetë shoqëria “ALB-ENERGY” shpk.
b) Konçesionar për hidrocentralin “Orgjost i Ri” do të jetë shoqëria “ENERGAL” shpk.
c) Konçesionar për hidrocentralin “Bele 1” dhe “Topojani 2” do të jetë shoqëria “EURON ENERGY” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate shtese koncesioni (14.11.2014)
Kontrate koncesioni (14.11.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Raport i ekspertit kontabel per ndarjen e shoqerise 25.07.2014
Vendimi i asamblese per ndarjen dhe c'regjistrimin e shoqerise 21.02.2015
Te dhenat e subjektit EURON Energy Group ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit te shoqerise EURON Energy Group
Transferim i kuotave te kapitalit te shoqerise EURON Energy Group
Transferim i kuotave te kapitalit 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Bilanci 2013
Projekt marreveshje per ndarjen e shoqerise (24.07.2014)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 170 926 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 826 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -761 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 137 208 471,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 677 277 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 49 456 353,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


AE KARDHIQ
Gjirokastër
ALMARINE
Tiranë
S2 ALBANIA
Tiranë
VILDRI
Tirane
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani