Skip to content

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA (Ish "Amerikan Bank of Albania") (shoqeria e perthithur "VENETO BANKA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-19 14:19:18
JSON

NIPT: J81817006P
Administrator: Alessandro D'Oria
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. Veprimtari financiare: a. Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. qiranë financiare; d. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë: (i) Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); (ii) këmbim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; (v) Letra me vlerë të transferueshme; (vi) Instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; (vii) Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; g. Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: (i) Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; (ii) Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare. h. Banka mund të kryejë veprime të lidhura me transaksionet me tituj, siç parashikohet në legjislacionin për bankat, legjislacionin për titujt dhe në aktet nënligjore të miratuara në bazë dhe për zbatim të tyre. i. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "a" deri "i" të pikës 2 të këtij neni, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si 'kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike. Në lidhje me veprimtaritë e listuara më lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, për të cilat është liçencuar nga Banka e Shqipërisë. Në shtojcë të atyre veprimtarive bankare dhe financiare për të cilat Banka licencohet nga Banka e Shqipërisë, të përcaktuara më lart, Banka mund të kryejë edhe veprimtarinë e shërbimit të kasave të sigurimit, pas miratimit paraprak të Bankës Shqipërisë. Në mbështetje të liçencës së dhënë nga Banka e Shqipërisë, Banka kryen veprimtari të lidhur me transaksionet e titujve, vetëm pasi të jetë liçencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Republikës së Shqipërisë. Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së shërbimit të kasave të sigurimit. Veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime në përputhje me Ligjin Nr. 52/2014.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/04/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 562 517 674,00
Numri i pjesëve: 15 581 282
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Intesa Sanpaolo s.p.a, është një kompani e themeluar në bazë të legjislacionit të Republikës Italiane, me seli në Piazza San Carlo, Nr. 156, Torino, Itali, regjistruar në Regjistrin tregtar të Torinos me kod fiskal nr. 00799960158 dhe Nr. NIPT 10810700152 (Sipas proçesverbalit të mbledhjes së asamblesë së zakonshme të aksionerëve të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a, datë 07.08.2009, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 21.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk jane te identifikuar, deri me date 21.02.2023.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Amina Carnabuci; Mauro Rossi; Vojko Cok; Alessandro D'Oria; Prka Bozo; Gabriele Gherardi; Paolo Genovese; KONRAD JERZY KOZIK; Beata Kissne Foldi
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 701 punonjës (2021: 659 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 6, datë 25.06.2010 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 2, datë 21.05.2010 - Kujdestar i letrave me vlerë i Qeverisë së RSH -
Çështje Ligjore: I. Më datë 06.11.2007, është lidhur një marrëveshje, e cila konsiston në bashkimin e e Bankës Italo Shqiptare me Bankën Amerikane të Shqipërisë (tani Intesa Sanpaolo Bank Albania). Si pasojë, Banka Italo Shqiptare pushon së ekzistuari si person juridik dhe të gjitha asetet, detyrimet, si dhe të gjitha marrëveshjet e marrëdhëniet ku ajo është palë, do te transferohen sipas ligjit tek Banka Amerikane e Shqipërisë (tani Intesa Sanpaolo Bank Albania). Pra, bashkimi nuk do të sjellë krijimin e një shoqërie të re, por do të jetë bashkim me përthithje, ku Banka Italo Shqiptare do të jetë shoqëria e përthithur dhe Banka Amerikane e Shqipërisë do të jetë shoqëria përthithëse. Pjesë përbërëse e marrëveshjes së bashkimit është edhe ndryshimi i statutit të shoqërisë përthithëse.

Ky bashkim është miratuar nga Banka e Shqipërisë me anë të vendimit nr. 78, datë 12.12.2007.
Më datë 11.12.2007, Komisioni i Konkurrencës si organi më i lartë vendimmarrës i Autoritetit të Konkurrencës, duke konsideruar se përqëndrimi i realizuar nga bashkimi i dy bankave nuk shfaq shenja të krijimit dhe forcimit të pozitës dominuese, me vendimin nr. 65 datë 11.12.2007 vendosi “Autorizimin e përqëndrimit të Bankës Amerikane të Shqipërisë me Bankën Italo-Shqiptare”.

Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2019, Banka Italo Shqiptare ishte e zotëruar nga tre aksionerë:

a) Simest-Societa’Italiana Per Le Imprese All’Estero zotëron 3.87% të aksioneve
b) Intesa Sanpaolo s.p.a zotëron 76.12% të aksioneve dhe
c) Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim zotëron 19.99%

Shoqëria që përthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vlerësohet e prishur pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar".

Pas përfundimit të proçedurës së bashkimit, ndryshojnë dhe aksionarët e Bankës amerikane të Shipërisë si më poshtë:
a) Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim zotëron 7.78% të aksioneve të kapitalit
b) Simest-Societa’ Italiana Per Le Imprese All’Estero zotëron 1.51% të aksioneve të kapitalit
c) Albanian American Enterprise Fund zotëron 12.22% të aksioneve të kapitalit
d) Intesa Sanpaolo s.p.a zotëron 78.49% të aksioneve të kapitalit.

II. Më datë 18.09.2018, u lidh Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje ndërmjet INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sh.a dhe VENETO BANKA sh.a. Meqenëse të dyja shoqëritë janë në zotërim të Intesa Sanpaolo s.p.a, pra kanë një aksioner të përbashkët, Intesa Sanpaolo s.p.a vlerësoi paraprakisht mundësitë e ndryshme për racionalizimin e pranisë së saj në vend, duke marrë parasysh rentabilitetin e aktiviteteve të biznesit të të dy subjekteve. Pas vlerësimit, Intesa Sanpaolo s.p.a vendosi që të dyja kompanitë të jenë subjekt i bashkimit, ku Veneto Banka do të jetë shoqëria e përthithur dhe Intesa Sanpolo Bank Albania do të jetë shoqëria përthithëse, dhe kjo e fundit do të jetë i vetmi subjekt juridik pas përfundimit të bashkimit.

Kapitali i regjistruar i Intesa Sanpaolo Bank Albania sha nuk do të zmadhohet pas bashkimit, prandaj kjo marrëveshje nuk do te përfshijë dispozita mbi raportin e këmbimit të aksioneve, shumën e çdo pagese në mjete monetare cash ose kushtet e ndarjes së aksioneve në shoqërinë përthithëse. Në mënyrë të veçantë, pas bashkimit kapitali i regjistruar i Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a mbetet 5.562.517.674 (pesë miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë.

Tërësia e aktiveve dhe detyrimeve të Veneto Banka, duke përfshirë të gjitha detyrimet tatimore dhe kreditë si dhe të gjitha pronat e paluajtshme, marrëdhëniet kontraktuale dhe marrëdhënie të tjera juridike, të arkëtueshmet dhe detyrimet, do të transferohen tek shoqëria përthithëse Intesa Sanpaolo Bank Albania, e cila do të aplikojë opsionin për konsolidimin retrospektiv, prandaj bilanci i parë pas bashkimit të Intesa Sanpaolo Bank Albania do të paraqitet si rezultat i inkorporimit të njëkohshëm të bilancit dhe gjendjes së pasqyrës së të ardhurave të Veneto Banka në Intesa Sanpaolo Albania duke filluar nga data 01.01.2018. Intesa Sanpaolo Bank Albania do të marrë në zotërim të gjitha librat, korrespondencën, të dhënat operative dhe të dhënat e tjera të biznesit që ruan dhe mban Veneto Banka.

Statuti ekzistues i Intesa Sanpaolo Bank Albania, i ndryshuar, nëse është e nevojshme, dhe i miratuar rregullisht, do të jetë statuti i kompanisë pas bashkimit. Anëtarët e organeve të Intesa Sanpaolo Bank Albania në datën e mbylljes do të jenë anëtarë të kompanisë së krijuar pas bashkimit. Administratori i deleguar dhe anëtarët e organeve drejtuese të Veneto Banka do të japin dorëheqjen ose do të revokohen në datën e mbylljes.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Ismail Qemali 27

Adresa:
1) Tiranë, Rruga e Kavajës, Në qendrën Gurten
2) Tiranë, “Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, Yzberisht Komuna Kashar”
3) Korçë, Lagjia 28 Nëntori, Bulevardi Republika, Rruga Temi Konomi, Zona Kadastrale 8562, Pasuria Nr. 2/203
4) Durrës, Porti Durrës
5) Durrës, Lagjja nr 6, rruga Aleksander Goga, zona kadastrale 8513, nr pasurie 1/291-N5 dhe 1/291-N6, kati 1
6) Tiranë, Hotel Rogner
7) Tiranë, Rruga "Komuna e Parisit"
8) Berat, Lagja "22 Tetori", Bulevardi Republika
9) Fier, Lushnje, Lagjja Kongresi tek Art Bussines Center.
10) Tiranë, Rruga e Durrësit, Laprakë
11) Tiranë, Rruga e Kavajës, përballë Minibashkisë nr. 6, Kombinat
12) Vlorë, SKELE - VLORE
13) Korçë, BUL. REPUBLIKA, BANKOMATI
14) Tiranë, Njësia Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati 2/310, Zona Kadastrale 8160
15) Tiranë, Kavajë, Blv Indrit Cara, Kavajë
16) Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë
17) Tiranë, Kashar, Mëzez, Autostrada Tiranë - Durres Km. 7, Godina Brunes, Nr. Pasurie 187/21, Zona kadastrale 2105, Kati 1
18) Tiranë, Aeroporti Nënë Tereza
19) Lezhë, Lagjja Besëlidhja, Lezhë.
20) Durrës, Lagjja Nr.4, rruga 9 Maji
21) Tiranë, Kashar, Katundi i ri, Godinë 2- katëshe, pranë QTU-së
22) Vlorë, Lagjja "24 Maji", Rruga Transballkanike", Vlore
23) Tiranë, Rruga Lekë Dukagjini, Brenda Ambasadës Italiane
24) Tiranë, Farkë, Rruga Nacionale Tiranë - Elbasan, Farkë, Qendra TEG
25) Fier, Lagja 15 Tetori
26) Tiranë, Rruga e Durrësit, Pallati Nr.240
27) Durrës, Plazh nr. 13
28) Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, Shkodër
29) Elbasan, Bulevardi Qemal Stafa
30) Tiranë, Rr. Elbasanit NR. 103
31) Gjirokastër, Lagja 18 shtatori
32) Tiranë, Rruga e Barrikadave, Tiranë
33) Tiranë, “Rruga e Kavajës Park Construction”
34) Tiranë, Rruga Bardhyl, nën-njësi 3-2
35) Tiranë, Qendra Taiwan, Bankomat
36) Tiranë, Rruga "Ali Demi", Kompleksi Vind, Tirane
37) Tiranë, rruga “Sulejman Delvina”, pranë stadiumit “Selman Stermasi”
38) Sarandë, Rruga Skënderbeu, Lagjia nr. 1, pranë zyrave qendrore të Postës Shqiptare, kodi postar 9701.

Faqja Web:
https://www.intesasanpaolobank.al/retail/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Statuti, Kontrata, Vendimet e asamblese)
Akt shiblerje aksionesh ndermjet Simest dhe Intesa Sanpaolo s.p.a (fq. 22)
Miratimi I bashkimit te Bankes Amerikane te Shqiperise dhe Bankes Italo Shqiptare nga BSH dhe Autoriteti I Konkurrences
Autorizimi nga Banka e Italise per blerjen e Bankes Amerikane te Shqiperise nga Intesa Sanpaolo s.p.a 17.05.2007
Autorizimi nga Komisioni I Konkurrences per transferimin 80% te aksioneve nga Albanian American Enterprises Fund tek Intesa Sanpaolo s.p.a (Maj 2007)
Kontrate shitblerje aksionesh 20-21 dhjetor 2006
Marreveshja e bashkimit me perthithje, Intesa Sanpaolo Bank Albania me Veneto Banka 18.09.2018
Autorizimi nga BSH per transferimin e aksioneve nga BERZH te Intesa Sanpaolo s.p.a
Vendimi per rritjen e kapitalit (fq. 21) 29.04.2008 dhe miratimi I BSH (fq. 39) 16.07.2008
Kontrate shitje aksionesh 02.12.2012
Vendimi I asamblese per ndryshimin e emrit (fq. 25) date 16.05.2008 dhe miratimi I BSH (fq. 25)
Procesverbal I asamblese se Bankes Italo Shqiptare per bashkimin me Banken Amerikane te Shqiperise (Intesa Sanpaolo Bank Albania) 21.12.2007
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit (fq. 27) 16.05.2008
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 517 583 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 646 636 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 508 990 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 024 044 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 813 521 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 935 196 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 763 858 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 668 971 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 483 816 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 219 399 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 904 156 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 545 104 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 168 409 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 782 745 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 244 874 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 269 579 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:6 823 240 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 445 383 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 526 151 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 381 883 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 539 035 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 608 490 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 802 584 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 654 860 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 253 303 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 833 741 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 019 271 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 672 857 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 5 596 291 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 5 020 978 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 782 745 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 782 745 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P.Nikolli