Skip to content

Shendelli
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:33:23
JSON

NIPT: K07924803N
Administrator: Yzedin Bozhaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, instalime dhe montimi i makinerive ngritse dhe transportuese, mirëmbajtje dhe shërbime të sistemit komunal, studime e projektime urbanistike, prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimit me shumicë e pakicë eksport-import, mirëmbajtje rutinë rrugësh e objekte të ndryshme ndërtimi etj. Tregtim mallrash të ndryshme ushqimore, industriale, produkte bujqësore dhe blegtorale, bimë medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekësore, elektroshtëpiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjesë këmbimi, agregate, materiale ndërtimi, materiale inerte me shumicë e pakicë, eksport-import, shërbime servis makinash, lavazho e parkim, transporte të ndryshme rrugore mallrash e udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, shërbime Bar-Restorant-hoteleri etj. Vlerësimi i pasurive të paluajtshme. Tregtim me shumicë dhe pakicë pajisje e mjete kancelarie. Shërbime të ndryshme qendër estetike. Tregtim dhe montim të pajisjeve dhe aksesorëve për ambjentet frigoriferike. Ndërtim sera diellore, tregtim dhe kompletim të pajisjeve dhe aksesorëve për to. Shërbime konsulencë teknike, ligjore e financiare. Vlerësim mjedisore. Ekspertizë teknike dhe teknologjike. Shit- blerje, Import Eksport të linjave makinerive dhe pajisjeve teknilogjike bujqësore, blegtorie, agropërpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit. Grumbullimin dhe transportin e mbetjeve inerte të ngurta.
Emërtime të tjera Tregtare: Shendelli
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/1999
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ABEL ENERGY ALBANIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 25.05.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11818003P , me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ismail Qemali,Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap 10, me administrator Albert Bozhaj. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 40% te kapitalit; shoqeria Shendelli dhe shoqeria B93 II me 20% te kapitalit secili; Akil Doçi me 20% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

II. BRADOSHNICE HEC 20, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 28.12.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M09831601A , me adrese Tropoje, Bajram Curri, Lagjja Dardania, Rruga Ram Sadria, ZK. 1347, objekti privat kati i pare Nr. pusurie 8/200, me administrator Kujtim Byberi. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi me 10% te kapitalit; shoqeria Shendelli me 50% te kapitalit dhe shoqeria HALILI 1 me 40% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

III. Curraj Energy21, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.04.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M19026601V , me adrese Tropoje, Lekbibaj, Curraj i Eperm, Bajram Curri, me administrator Aurel Byberi. Ortaket e shoqerise jane : Aurel Byberi; Shpëtim Liçaj dhe shoqeria Shendelli me 33% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Mjeti me targe AA 041 JB;
2) Fier, Mjeti me targe AA 719 EB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 30/08/2022, me ane te Urdherit Nr.1507/4 Prot., nr.1507 Dosje, date 23.08.2022, leshuar nga Zyres se Përmbaruesit Gjyqesor Privat “JUS” shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave te debitorit Shendelli”SHPK, me NIPT- K07924803N.

II. Me date 08/09/2022, me ane te Urdhërit Nr.1507 Regj, Nr. 1507/8 Prot, datë 01.09.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Jus, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne shoqerinë “SHENDELLI” SHPK pajisur me NUIS ( NIPT) – K07924803N.

III.Me date 26.06.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 7590 Prot, “Njoftim për vendosjen e barres siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e te ardhurave vendore Bashkia Vlore , ku eshte kerkuar: Vendosjen e barres siguruese mbi titujt e pronesise mbi pasuritë e tatimpaguesit “Shendelli” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K07924803N, ne menyre qe mos te kryhen tjetersime ndaj ketyre titujve per tatimpaguesit, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti, deri ne shlyerjen e detyrimit.

IV.Me date 20.07.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 8927 Prot, “Njoftim për Heqjen e Barres Siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e te Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë , ku eshte kerkuar: Heqja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronesise mbi pasuritë e tatimpaguesit “Shendelli” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K07924803N.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja"Kastrioti", rruga "Andon Profka", 2 kullat Fier.

Adresa:
Fier, Dermenas, Hamil, Godine ne fshatin Hamil, Rruga Fier- Hamil km 4, Zona kadastrale 1928, Pasuria 269/38.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 06.01.2005
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 14 007 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 22 367 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 661 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 905 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 716 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 166 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 749 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 32 401 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 866 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 701 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 709 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 031 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 420 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:574 419 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:473 558 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:280 246 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:206 357 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:326 679 825,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:277 631 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:179 471 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:85 536 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 72 875 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 78 045 683,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 21 793 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 74 612 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 32 722 931,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani