Skip to content

Aci Mobile (ish "ACI-ENGINERING")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-04 09:13:36
JSON

NIPT: K12120003E
Administrator: Dritan Aga
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport te tregtimit, shperndarjes te mallrave te ndryshem, industriale, veshmbathje etj. Ne fushen e kerkimit, nxjerrjen, perpunimit dhe tregtimit me shumice e pakice (import eksport), te mineralit te hekur-nikelit, kromit, bakrit, dhe te cdo lloj minerali tjeter, te materialeve me ngjyre dhe te cdo lloj skrapi. Transport i te gjitha llojeve te skrapit, import - eksporte. Hapje bar restorante, hoteleri, diskoteke, qendra estetike. Tregti me pakice te gjtha llojeve te karburanteve, etj.Agjensi udhetimesh turistike, agjensi imobilare, shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar etj. Veprimtari private në fushën e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimin e linjave elektrike mbitokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energjinë elektrike (linja të fuqisë) dhe telekomunikacionit, nënstacionet elektrike të tensionit të lartë T.L/T.M dhe tensionit të mesëm T.M./T.U (kabinat elektrike, çentralet dhe hidroçentralet, rrjete inxhinjerike për portet e aeroportet, objekte turistike, objekte industriale, realizimin e studimeve urbane, ndërtimin e ndërtesave publike, digave dhe veprave bonifikuese ujore, rehabilitimin e veprave ujitëse, ujësjellsave. Realizimin e impjanteve të telekomunikacionit, shërbimeve të ndërlidhjes në internet, administrimi, konsulencë lidhur me to. Studim dhe projektim për makineri elektrike, transformatorë të tipeve dhe llojeve të ndryshme, pajisje dhe aparate matës, furra elektrike, furra elektrike dhe të linjave të ndryshme industriale për këto prodhime elektrike. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve elektrike të çdo lloji, makinave elektrike si dhe të pajisjeve elektrike. Import-eksportin e mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm dhe gjysëm të gatshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: Aci Mobile
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/09/2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Albania Allinvest Capital”, është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 22/12/2016, me NIPT L62423008F, me seli qendrore në Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frasheri", Pallati 16, Kati 6, Nr.18, perballe "LSI-se" me administrator dhe ortak të vetëm Dritan Aga. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB date 04.04.2023, Pronar perfitues te subjektit “Aci Mobile”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper eshte:

Dritan Aga, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues prej 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “Albania Allinvest Capital”, e cila zotëron 100% të kapitalit të Aci Mobile. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 29.12.2016.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “PLUS COMMUNICATION”, është shoqëri aksionere, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me datë 10/06/2009, me NIPT K91811014B, me seli qendrore në Tirane Farke Rruga ''Shyqyri Brari'', Ndertesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18 me administrator Matilda Shehu. Aci Mobile zotëron 4.18% të aksioneve. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.04.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me datë 06.02.2017, në bazë të Urdherit Nr.132 Prot, lëshuar nga permbarues Z.Dorian Skendi , protokolluar nga QKB me Nr.1762 Prot., datë 07.02.2017, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e shoqerise “Aci Mobile”shpk me NIPT-K12120003E.

II. Me datë 06.02.2017, në bazë të urdhrit Nr.132 Prot., Nr.08 Dosje, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Dorian Skëndi, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative (bllokohen) te kuotave/aksionet e debitorit shoqeria “Aci Mobile” sh.p.k (ish- “ACI-ENGINERING” sh.p.k), me NUIS (NIPT) - K12120003E, me administrator Dritan Aga, me qellim ndalimin e tjetersimit te tyre deri ne nje urdher te dyte.

III. Me datë 29.03.2017, me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 29.03.2017. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

IV. Me datë 19.06.2017, në bazë të Urdhrit Nr.842 Regj, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore "Power and Justice", protokolluar nga QKB me Nr.8927 Prot, datë 19.06.2017, u urdhërua: Vendosja e shënimit në regjistrat tuaj, për bllokimin e aktiveve të palës debitore, shoqëria "ACI MOBILE" shpk, me NUIS (NIPT) K12120003E me qëllim mostjetësimin e tyre. Aktivet e shoqërisë do të qëndrojnë të bllokuara deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.

V. Me datë 11.08.2017, në bazë të Urdhrit Nr.844 Regj, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore "Power and Justice", protokolluar nga QKB me Nr.12186 Prot, datë 14.08.2017, u urdhërua: Vendosja e shënimit në regjistrat tuaj, për bllokimin e aktiveve të palës debitore, shoqëria "ACI MOBILE" shpk, me NUIS (NIPT) K12120003E me qëllim mostjetësimin e tyre. Aktivet e shoqërisë do të qëndrojnë të bllokuara deri në shlyerjen e plotë të detyrimit.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, pallati 15/3, kati i peste

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë për Shitblerjen e Kuotave datë 27.05.2009
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 01.09.2009
Kontratë Shitje Kuotash datë 20.05.2013
Kontratë Shitje Kuotash datë 12.02.2014
Kontratë Shitje Kuotash datë 28.12.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 06.02.2017
Urdhër Bllokimi Aktivesh datë 19.06.2017
Urdhër Bllokimi Aktivesh datë 11.08.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 04.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 421 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 28 930 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 97 287 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 041 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 66 914 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 073 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 159 059 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 515 536 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 19 220 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 23 642 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:279 338 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 137 474 518,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 379 939 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 139 626 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 253 014 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 200 605 282,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 101 055 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 98 211 844,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : P. Nikolli