Skip to content

XHAST SHPK Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-02 09:48:34
JSON

NIPT: K12512837I
Administrator: Agim Kraja
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice i karburanteve. Tregti me shumice dhe pakice te te gjitha artikujve industrial e ushqimor. Ndertime dhe projektime godinash civile e ekonomike, rikonstruksion, punime dheu, taracime, ndertim rrugesh, ndertim vepra arti. Prodhime materiale ndertimi, ndertime detare, sherbime funerale, hapje dyqanesh, bar-restorant, hotel. Prodhim e tregtim te duraluminit, eksport - import. Tregtim dhe prodhim te mobiljeve, eksport - import. Krijimin e serviseve per automjete te ndryshme. Transport i mallrave dhe pasagjereve hrenda dhe jashte vendit. Hapje te aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje klinike mjekesore dhe shitje - blerje te aparaturave spitalore. Shitje-blerje autoveturash, tregti autoveturash. Mirembajtje rrugesh.
Emërtime të tjera Tregtare: XHAST SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2001
Rrethi: Kavajë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 204 760 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. OBERALD ENERGJITIK, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39610301L, me adrese ne Shkoder, Qafe Mali KRYEZI Rruga "Kryezi", Shtepi private, me administrator Olta Brahaj. XHAST SHPK zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)

II. ACCESS ENERGY ALBANIA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32203022A, me adrese ne Tirane, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr.11, me administrator Zija Lita. XHAST SHPK zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kavaje, Golem, KJ 8736 A, me adrese Golem, Shkëmbi i Kavajes, Mercedes Benz, ngjyre portokalli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 15.03.2017, me ane te Urdhrit Nr. 646/3 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 4259 Prot, date 23.03.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore “JUSTITIA” shpk, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqerise “Xhast” shpk. Objekti i ceshtjes eshte kthimi i shumes ndaj shoqerise ”Albtelecom sh.a”

II. Me date 14.06.2017, me ane te urdhrit Nr. 1501/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative nga aktivet e shoqerise “Xhast” shpk, pas likuidimit te detyrimit ndaj pales kreditore ”Albtelecom” sh.a.

III. Me date 12.04.2019, me ane te urdhrit Nr. 6223 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 5883 Prot, date 23.04.2019, leshuar nga Zyra Permbarimore Tirane, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe kapitalet e debitorit, shoqerise ”XHAST” shpk, pajisur me Nipt K12512837I. Objekti i ceshtjes eshte gjobe administrative ndaj kreditorit: Drejtoria Rajonale e ISHP Qarku Diber.

IV. Me date 24.01.2020, me ane te urdhrit Nr. 841 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 318/2 Prot, date 29.01.2020, “Per Heqjen e Sekuestros Konservative, e leshuar nga Zyra e Permbarimit Tirane, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat apo kapitalet qe mund te zoteroje ne cdo shoqeri tregtare apo person fizik debitori “Xhast” shpk, vendosur me shkresën Nr. 6223prot., dt. 12.04.2019 për Subj. “Xhast” shpk me NIPT K12512837I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kavaje, Golem

Adresa:
1. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Don Bosko, Objekt me Zone Kadastrale Nr.8330, Pasuri me Nr.9/576

2. Kavaje, Golem, Godine 4 kateshe,Prane kompleksit Xixa

3. Lezhe, Kompleksi Dardania, Gryke Lumi, NJ.A Shenkoll, Bashkia Lezhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 12.04.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 15.03.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 09.03.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.06.2020
Vendim i ortakut te vetem per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 30.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.03.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 48 984 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 62 892 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 44 912 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 590 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 810 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 069 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 477 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 010 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 174 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 752 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:570 061 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:384 448 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:198 106 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:81 599 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:306 659 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:322 915 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:378 684 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 350 496 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 314 914 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 240 268 333,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja