Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5

OBERALD ENERGJITIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 08:37:43

NIPT: L39610301L
Administrator: Olta Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Kryezi 3'', ''Kryezi 4'', ''Kryezi 5'', me vendndodhje në përroin e madh, rrethit Puke, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrator në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, nderimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit datë 09. 09. 2013, numër 10. 333 rep nr. 3327 kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/09/2013
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

II. XHAST SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512837I, me adresë në Tiranë, Kavajë, Golem, me administrator Lavdie Mici (Vetem per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis.), Agim Kraja dhe ortak te vetem Agim Kraja (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Olta Brahaj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 99% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te OBERALD (Te dhenat e RPP nuk perputhen me te dhenat e shoqerise OBERALD ne QKB, ku ortak i vetem eshte Muhamed Brahaj) Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.10.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 131.064.360 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “OBERALD ENERGJITIK” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 09.09.2013, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Xhast” sh.p.k dhe “Oberaldi” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Kryezi 3” & “Kryezi 4” & “Kryezi 5”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kryezi 3” & “Kryezi 4” & “Kryezi 5” do të ndërtohen në pellgun ujëmbledhës të përroit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Kryezi 3” me fuqi të instaluar 120 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 543.568 kWh/vit.
Hidrocentrali “Kryezi 4” me fuqi të instaluar 298 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.308.885 kWh/vit.
Hidrocentrali “Kryezi 5” me fuqi të instaluar 809 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.408.965 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Qafë Mali, Kryezi, Rruga "Kryezi", Shtëpi private

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 19.05.2022
Vleresimi paraprak i ndikimit ne mjedis te ndertimit te Hec Kryezi 3, 4 dhe 5
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 087 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -865 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -387 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -175 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -175 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani