Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5

OBERALD ENERGJITIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-16 10:22:01

NIPT: L39610301L
Administrator: Olta Brahaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Kryezi 3'', ''Kryezi 4'', ''Kryezi 5'', me vendndodhje në përroin e madh, rrethit Puke, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrator në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, nderimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit datë 09. 09. 2013, numër 10. 333 rep nr. 3327 kol.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10.09.2013
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 131.064.360 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “OBERALD ENERGJITIK” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 09.09.2013, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Xhast” sh.p.k dhe “Oberaldi” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Kryezi 3” & “Kryezi 4” & “Kryezi 5”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kryezi 3” & “Kryezi 4” & “Kryezi 5” do të ndërtohen në pellgun ujëmbledhës të përroit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Kryezi 3” me fuqi të instaluar 120 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 543.568 kWh/vit.
Hidrocentrali “Kryezi 4” me fuqi të instaluar 298 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 1.308.885 kWh/vit.
Hidrocentrali “Kryezi 5” me fuqi të instaluar 809 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.408.965 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Qafë Mali, Kryezi, Rruga "Kryezi", Shtëpi private

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 16.11.2020
Vleresimi paraprak i ndikimit ne mjedis te ndertimit te Hec Kryezi 3, 4 dhe 5
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 087 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -865 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -387 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -175 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -175 050,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala