Skip to content

AGI KONS Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-04 09:12:28
JSON

NIPT: K21622001M
Administrator: Alban Çinari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit te pergjithshem. Veprimtari ne fushen e projektimit. Tregtim materialesh ndertimi, import-export. Ndertim e shfrytezim linjash e fabrikash per prodhimin e materialeve te ndertimit. Sherbim BarRestorant. Shitje dhe tregtim me pakice te karburantit, stacion karburanti. Prodhimin e veprave te artit, skulptura, piktura, skica, grafite, mozaike etj. Tregtimin e ketyre veprave te artit brenda territorit te Republikes se Shqiperise, dhe eksportimi i tyre jashte saj. Ndertime te pergjithshme industriale dhe civile, ndertimi i rrugeve, autostradave, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro dhe pista aeroportuale si dhe rikonstruksioni i rrugeve te kategorive te ndryshme. Shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise duke perfshire ne veprimtarine e saj : Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje e fasada, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, 2 ujesjellesa, vajsjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertim i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, impiante hidro-sanitare, kuzhina lavanderi, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportues, ashensore, shkalle levizese, transportues, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistike rrugore jo ndriçuese, impiante teknologjike termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, tv, ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimi i tij, ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, punime topogjeodezike, shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje. Rehabilitim dhe rikonstruksion monumente arkitekture te kategorive te ndryshme. Prodhim, tregtim i farave dhe fidaneve. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim dhe asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë.
Emërtime të tjera Tregtare: AGI KONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 501 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Clean Energy Al, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 06.01.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L21505008E, me adrese ne Tirane, Farke, SELITE, Kodra e Diellit II, Godine e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, me administrator Kelmend Hodaj. AGI KONS shpk zotëron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2021)

II. ENERGY PLUS, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 25.07.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91928002U, me adrese ne Tirane, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71, me administrator Sokol Meqemeja. AGI KONS shpk zotëron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2021)

III. Shoqëria Koncesionare Z.M.A, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 22.05.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81729026T, me adrese ne Tirane, Rruga Unaza e Re, njesia II 04, nr.pasurie 440/142, ZK 2679, me administrator Endrit Bruci. AGI KONS shpk zotëron 86.95 % te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamioncine Benz, TR 6892 U
2) Tirane, Mjeti kamion tip Iveco Magirus, me targe AA 641 OX
3) Tirane, Farke, Kamion Benz, TR 1123 N
4) Tirane, Farke, Objekt ndertimi "Kodra e Diellit 2"
5) Tirane, Mjeti Kamion tip Man me targe: AA 556 JN
6) Tirane, Farke, Peugeot me targe TR 9613 M
7) Tirane, Mjeti IVEKO MAGIRUS me targe: AA 609 NS
8) Tirane, Mjeti kamion tip Man, me targe AA 701 OZ
9) Tirane, Man me targe AA 183 AK
10) Tirane, Mjeti Tip Benz ( 1717 Veteshkarkues ) me targe TR 4129 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 19.05.2016, me ane te urdhrit Nr.31361 Prot, Nr. 361 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.1818 datë 26.05.2016, lëshuar nga Studio Përmbarimore “ARB”, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “AGI KONS “, me NIPT K21622001M, me përfaqësues ligjor Alban Çinari dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Me date 03.06.2016, me ane te Vendimit Nr.5/361 Prot, Nr.361 Dosje, protokolluar nga QKB me, Nr.2379 Prot, date 06.06.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private “ARB”shpk, drejtuar QKB-se, u urdher e ekzekutimit te Urdhrit te ekzekutimit Nr.1751, date 18.12.2015 te Gjykates Administrative te shkalles se pare Tirane si teresisht te ekzekutuar. QKB do te beje heqjen e sekuestros konservative, te vendosur me shkresen Nr.3/361 Prot., date 19.05.2016, Urdher per Venien e Sekuestros Konservative te ARB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke SELITE Kodra e Diellit II, Godine e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159

Adresa:
1) Tirane, Objekt ndërtimi, Rruga "Dora D'Istria", "Vaso Pasha", Njësia Administrative nr. 5, pasuria 5/184, ZK.8270
2) Tirane, Kamez, BATHORE, Objekt ne rindertim, shkolla ''Halit Coka'', rruga Gjallica, Lagjja nr.2, Bathore;
3) Tirane, Farke, Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. pasurie 51/256
4) Durres, Sukth, HAMALLAJ, Njesia Administrative Sukth, Hamallaj, Zona Kadastrale 1925, pasuria 21/22, volum 6, faqe 139
5) Berat, Bashkia Berat, Zona Kadastrale 8502, Pasuria Nr.11/193

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 06.12.2017
Kontrate per shit-blerjen e kuotave 31.03.2017
Kontrate shitje kuotash 22.03.2003
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 325 939 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 99 405 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 152 462 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 483 231 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 224 413 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 313 897 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 128 492 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 78 799 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 649 239 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 507 481 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 687 742 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 390 176 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 191 325 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 073 637 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 088 760 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 974 701 590,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala