Skip to content

LLAZO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-13 14:16:12
JSON

NIPT: K24218401K
Administrator: Aldi Llazi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike. Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare, sisteme dhe rrjete hidraulike, trajtimit te ujit të pijshëm/ndotur dhe bonifikime. Ndërtim vepra hidraulike dhe hidroteknike, punime detare, thellimi/drenimi/mbrojtje, punime speciale ndërtimi. Mirëmbajtje rutinë rrugë dhe vepra publike. Menaxhim projekti, investim dhe zhvillim prone. Ndërtime struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Gërmim dheu, mure mbajtëse, stabilizim skarpate dhe përforcim dhera. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore, ndërhyrje në qendra historike dhe kulturore. Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacioneve dhe kabina të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët. Punime për automatizim industrial, pajisje, makineri, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike. Studim dhe vlerësim te ndikimit ne mjedis. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Grumbullim, transportim te mbetjeve te ngurta jo te rrezikshme. Konsulencë, studim, projektim arkitektonik, konstruktiv, hidrosanitar, elektrik, mekanik, vepra hidraulike, rrugë-hekurudha, ura dhe vepra arti, sinjalizimi rrugor. Studim/kërkim shkencor inxhinierik, financiar dhe ekonomik, studime fizibiliteti. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjike. Projektim fotogrametrik-hartografik-topografik, Bazamente gjeodezike-rilevime topografike të gjitha shkallët. Projektim dhe prodhim I dyerve, dritareve duralumin, plastike, vetratave dhe fasadave të xhamit të çdo modeli. Veprimtari të tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, grumbullimin dhe transportimin, ruajtjen, perpunimin, riciklimin, azgjesimin e mbetjeve të ndërtimit, prishjeve apo mbetjeve të ngurta urbane. Shërbime ekspertize dhe profesionale të mbrojtjes civile, atyre lidhur me burimet minerare, hidrokarbure, energjitike apo me pyjet dhe kullotat. Veprimtari bujqësore, prodhimi dhe tregtimi I farërave, fidanëve dhe pemëve dekorative. Studim, projektim, sipërmarrje zbatimi dhe/ose financim të impianteve të prodhimit të energjisë elektrike dhe/ose termike, si hidrocentrale, termocentrale, impiante fotovoltaike, oleoike. Studim, kërkim/zbulim, projektim, konsulencë, sipërmarrje zbatuese dhe/ose investim, të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi për të gjitha llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujërave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te papërpunuara dhe të përpunuara. Nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para. Prodhimi dhe përdorimi i materialeve plasëse dhe shpërthyese. Prodhim dhe tregëtim produkte betoni të parafabrikuara, mure mbajtës, tombino, pllaka trotuari, bordure, puseta, kapak dhe kuneta Shfrytëzim karrierash lumore dhe malore, prodhim, fraksionim materiale inerte dhe tregëtimin e tyre. Prodhim dhe/ose amballazhim të materialeve të ndërtimit të gatshëm ose gjysëm të gatshëm llac, kollë, fino, rërë, cimento dhe granil. Ndërtim, zhvillim dhe operim i qendrave të të dhënave elektronike. Instalim dhe tregëtim sisteme sigurie. Zhvillim të programeve/software të teknologjisë së informacionit. Veprimtari imobiliare, shit-blerje dhe/ose qeradhënie, të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Veprimtari dhe shërbime të ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni. Financim dhe investim në sipërmarrje të ndryshme, të gjitha format e kredidhënies, faktoringut, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike. operacione të ndryshme komisionere. Zyrë këmbimi valutor. Import-export dhe tregëtim me shumicë dhe/ose pakicë dhe online të materialeve të ndërtimit, industriale, ushqimore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, drusore, pjesë këmbimi të reja dhe përdorura, brenda dhe jashtë vendit. Tregëtim me pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Shërbime hoteleri-turizim dhe barrestorant. Grumbullim, cmontim dhe shitblerje e skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre. Dhënie me qera të makinerive të rënda, pajisjeve apo impianteve teknologjike. Shërbim transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet dhe të tretë. Shërbim peshëmatje. Autoservis për autovetura, kamion dhe makineri të rënda. Prodhim, ndertim, montim dhe mirembajtje sera bujqesore. Import Eksport dhe tregtimi me shumice dhe pakice i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve industriale, sistemeve hidraulike, elektrike dhe elektronike, pjeseve te tyre te kembimit dhe te konsumit, bateri, gomave, etj ne fushat e transportit, logjistikes portuale, ndertimit, energjitikes, bujqesise, teknologjise se informacionit dhe komunikimit, industrise minerale, asaj te prodhimit, etj. Servis, riparim, ristrukturim, montim dhe tregtim te mjeteve ftohese dhe aksesore, import eksport. Projektim, ndertim, administrim i dhomave frigoriferike -platformave te medha frigoriferike, supermarketeve, i impianteve industriale frigoriferike per prodhimin dhe perpunimin e produkteve te ndryshme ushqimore, bujqesore, industriale dhe civile, impianteve te kondicionimit-aspirimit, sisteme ngrohje -ftohje hidrosanitare, sisteme kundra zjarrit etj.
Emërtime të tjera Tregtare: LLAZO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/01/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier Lushnje LUSHNJE Eskavator me goma ma targe AIMT 96.

2. Fier Kolonje BISHQETHEM Gjysem rimorkio TECNOCAR me targe AFR 576.

3. Fier Kolonje BISHQETHEM Gjysem Rimorkio Bartaletti me targe AA R 857.

4. Fier Lushnje LUSHNJE Terheqes Mercedes - Benz me targe AA 606 VH.

5. Fier Lushnje LUSHNJE ATP Daimler Chrysler me targe AB 792 JM.

6. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me targa AA132IB

7. Fier Kolonje BISHQETHEM Automjet ATV Man me targe AA 680 TO

8. Fier Lushnje LUSHNJE ATV Astra me targe AA 931 DE.

9. Fier Lushnje LUSHNJE ATV Astra me targe LU 1273 C.

10. Fier Lushnje LUSHNJE ATP Opel me targe AA 708 ZU

11. Fier Kolonje BISHQETHEM Automjet ATP Fiat me targe AA 485 SC

12. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion IVECO MAGIRUS me targe AA 813 RO.

13. Fier Lushnje LUSHNJE APV Mercedes Benz me targe AA 933 DE.

14. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me targa LU1922C

15. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion IVECO MAGIRUS me targë AA 814 RO.

16. Fier Lushnje LUSHNJE ATP MERCEDES BENZ me targe AB 752 CM

17. Fier Kolonje BISHQETHEM ATP FORD me targe AA 135 OH

18. Fier Kolonje BISHQETHEM ATV MAN me targe AA 966 XT

19. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion MAN me targe AA 782 RN.

20. Fier Kolonje BISHQETHEM MT Orenstein & Koppel me targe AE MT 01.

21. Fier Lushnje LUSHNJE ATV Astra me targe AA 935 DE.

22. Fier Kolonje BISHQETHEM Automjet Kamion Man me targe AA 297 PE

23. Fier Lushnje LUSHNJE Dumper Wacker Neuson me targe AJMT 02.

24. Fier Kolonje BISHQETHEM MT Komatsu me targe AE MT 10

25. Fier Lushnje LUSHNJE APV Astra me targe AA 934 DE.

26. Fier Lushnje LUSHNJE ATV Man me targe LU 2236 C.

27. Fier Lushnje LUSHNJE APV Astra me targe AA 943 DE.

28. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion Daf me targe AA 830 CE

29. Fier Lushnje LUSHNJE Kamion Mercedes Benz me targa me targa AA964BV

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Kolonje, Bishqethem, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21.

Adresa:
1. Berat Polican POLICAN Furnizimi me uje i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe-Peshtan dhe Vodice, Bashkia Polican" ne Fshatin Vertop-Bashkia Polican

2. Fier Lushnje LUSHNJE "Magazine per grumbullim, perpunim, paketim dhe ruajtje produkteve bujqesore" Lushnje, Lagjia Karburane e Poshtme, pasuria nr. 839/33, zona kadastrale 2087

Faqja Web:
www.llazo.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Deshmi trashegimie ligjore 06.05.2016
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 11.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 36 280 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 880 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 958 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 952 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 067 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 206 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 946 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 780 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -11 645 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:565 359 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:440 957 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:263 080 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:345 897 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:115 017 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:197 281 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 119 465 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 139 174 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 184 464 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja