Skip to content

BIBA-X
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 06:45:35
JSON

NIPT: K32618815N
Administrator: Skënder Biba
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, punime dheu, sistemime tarracime terrenesh. Ndërtime rruge kat V, IV. Ndërtim rruge kat III, II, I. Veshje me asfaltbeton të rrugëve dhe sistemim e asfaltim sheshe. Ndërtim vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditëse. Rikonstruksion godinash, civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Stabilizim, përmirësim të rrëshqitjeve, punime rrëshqitje. Stabilizim, rehabilitim i segmenteve rrugore, punime rrëshqitje.
Emërtime të tjera Tregtare: BIBA-X
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: V.S.B - ASFALT shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.07.2009, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K93108802R, me adresë në Tiranë, Lekaj, Luz i Vogël, Fshati Kryeluzaj, Fabrika e asfaltit, prapa godinës së BIBA-X, me administratorë Ylli Senka dhe Luan Biba. BIBA-X zoteron 15% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tiranë, Lekaj, Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr. pasurie 8/11, zona kadastrale nr. 34-27, gjysëm rimorkio MINERVA PELLICANO, ngjyra e bardhë, targa ACR443
2. Tiranë, Lekaj, Kamion Mercedes Benz me targë AA 846 LP
3. Korçë, Proptisht, SELISHTE Zona kadastrale 2648, nr.pasurie 738- nl, Saselisht Pogradec
4. Tiranë, Lekaj, ATV Astra AA 851 TP
5. Tiranë, Lekaj, Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, rimorkio GJRTP BERTOJA ngjyra portokalli, targa ABR444
6. Tiranë, Lekaj, Kamion Mercedes Benz me targë AA 846 LP
7. Tiranë, Lekaj, ATV Astra AA 681 TP
8. Tiranë, Lekaj, Komuna Lekaj, ATP FORD Ngjyra Bardhë Targa KJ 9404 A

9. Tiranë, Lekaj, HARIZAJ, Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, gjysëm rimorkio CTC SRT62, ngjyra jeshile, targa ACR442
10. Tiranë, Lekaj, ATV Astra AA 853 TP
11. Tiranë, Lekaj, LEKAJ, Komuna Lekaj, ATV IVECO MAGIRUS , Ngjyrë e Kuqe, Targa KJ 8237 A
12. Tiranë, Lekaj, APV Scania me targa AA 736 SM
13. Tiranë, Lekaj, Marigus, ngjyrë portokalli, targë AA 067 JJ
14. Tiranë, Lekaj, Autobus MERCEDES BENZ, Ngjyrë e Bardhë Targa AA 571 AS
15. Tiranë, Lekaj, HARIZAJ Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, gjysëm rimorkio BERTOJA SR47P, ngjyra e bardhë, targa ACR445
16. Tiranë, Lekaj, Kamion Astra AA 518 RZ
17. Tiranë, Lekaj, Komuna Lekaj, ATV IVECO MAGIRUS, Ngjyrë e Kuqe, Targa KJ 8238 A
18. Tiranë, Lekaj, ATV Mercedes Benz me targë AA 568 SM
19. Tiranë, Lekaj, Komuna Lekaj, ATV ASTRA Ngjyrë e Kuqe Targa KJ 9418 A
20. Tiranë, Lekaj, Kamion VOLVO, ngjyrë Jeshile+Gri, Targa AA 014 AH A
21. Tiranë, Lekaj, Kamion Astra AA 517 RZ
22. Tiranë, Lekaj, HARIZAJ Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, kamion MAN 41-480 ngjyra e bardhe, targa AA347IX
23. Tirane, KAVAJE, HARIZAJ, APV VOLVO, Autofshese me targe AA023SJ
24. Tiranë, Lekaj, APV Man AA 852 TP
25. Tiranë, Lekaj, Komuna Lekaj, ATP FORD Ngjyra Bardhë Targa KJ 9410 A
26. Tiranë, Lekaj, Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, kamion MAN 41-480 ngjyra e bardhë, targa AA348IX
27. Tiranë, Lekaj, Fshati Harizaj, lagjja Kryeluzaj. Rruga Autostrada, banesa me nr.pasurie 8/11, zona kadastrale nr.34-27, tërheqës MAN H29 33, ngjyra bardhë, targa AA349IX
28. Tiranë, Lekaj, Fiat ducato, ngjyrë e bardhë, targa AA 368 IP
29. Tiranë, Lekaj, Kamion Volvo AA 519 RZ
30. Tiranë, Lekaj, ATV Astra AA 683 TP
31. Tiranë, Lekaj, ATV Astra AA 682 TP
32. Tirane, KAVAJE, Gose, Komuna Gose, Terheqes, DAIMLER CHRYSLER, Ngjyre e Kuqe, Targa AA 680 TP
33. Tiranë, Lekaj, Iveko fiat, ngjyrë e bardhë, targa AA 072 JJ
34. Tiranë, Lekaj, Komuna Lekaj, Gjysëm Rimorkio OMEP, Ngjyra Portok+Gri, Targa KJ 8825 A
35. Tiranë, Lekaj, Tata, ngjyrë e bardhë, targa AA064 HJ
36. Tiranë, Lekaj, Kamion Vovo AA 516 RZ
37. Tiranë, Lekaj, APV Astra me targa KJ 8824 A
38. Tiranë, Lekaj, ATV Iveco Fiat me targë AA 680 LP
39. Tirane, KAVAJE, Lekaj, HARIZAJ, ATV, VOLVO, Autobot me targe AA157VO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 26.11.2013, me anë të urdhërit Nr.512 Regj, Nr.512/4 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “JUS”, u vendos e sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave të debitorit “BIBA-X” shpk, për shumën e detyrimit prej 270.500 lekë përfshirë dhe tarifën e plotë përmbarimore, ndaj kreditorit Drejtoria e Shërbimit Pyjor Kavajë.

II. Më datë 05.12.2013, me anë të urdhërit Nr.512 Regj, Nr.512/5 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos heqja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave.

III. Më datë 26.09.2016, me anë të urdhërit Nr. 2982 Prot., Nr. 369 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori BIBA-X sh.p.k me qëllim mostjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, me qëllim përmbushjen e detyrimeve ndaj kreditorit GE.CO sh.p.k.

IV. Më datë 24.10.2016, me anë të urdhërit Nr.369 Regj., Nr.3132 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF BAILIFF SERVICE” sh.p.k, është vendosur heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me shkresën Nr.369 Regj., Nr.2982 Prot, në kuotat që zotëron shoqëria “BIBA-X” sh.p.k.

V. Më datë 24.10.2016, me anë të urdhërit Nr. 369 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "AEF BAILIFF SERVICE", u vendos heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me shkresën Nr. 369 Regj., Nr. 2982 Prot., në kuotat që zotëron BIBA-X Shpk, pas përmbushjes së detyrimit ndaj shoqërisë GE.CO shpk.

VI. Më datë 16.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 3342 Prot. lëshuar nga shoqëria përmbarimore E.P.S.A Shpk, u vendos bllokimi i kuotave dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për subjektin BIBA-X Shpk deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor. Ky urdhër u ndërmor pas kërkesës së kreditorit “S.I.A.C” shpk në lidhje me detyrimet e papaguara të shoqërisë BIBA-X shpk ndaj tij.

VII. Më datë 17.10.2017, me anë të urdhërit Nr.5075/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore Justitia, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, shoqërisë BIBA-X sh.p.k, meqënëse detyrimi ndaj Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore është shyer plotësisht.

VIII. Më datë 02.07.2018, me anë të urdhërit Nr. 050/11 Prot, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Eduard Allmani, u vendos sekuestro konservative mbi kuotat për subjektin BIBA-X Shpk, duke bllokuar tjetërsimin e kuotave deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor, me objekt përmbushje detyrimi në lekë ndaj kreditorit “S.I.A.C” shpk.

IX. Më datë 23.07.2018, me anë të urdhërit Nr. 050/18 Prot, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Eduard Allamani, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë BIBA-X Shpk, e vendosur me urdhrin Nr. 050/11 Prot, datë 02.07.2018. Shoqërisë BIBA-X shpk ka përmbushur detyrimet ndaj shoqërisë “S.I.A.C” shpk.

X. Më datë 23.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 87 Dosje, Nr. 5742 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore EPSA, është vendosur heqja e bllokimit të kuotave dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin, shoqërinë "Biba X" shpk, të kërkuar me shkresën Nr. 3342 Prot, datë 16.05.2017.

XI. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 1249 Prot. Nr. 1180 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Altin Vako", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat e zotëruara nga “BIBA-X ” shpk, me objekt pagesën e gjobës ndaj Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtes së Territorit.

XII. Më datë 19.11.2018, me anë të urdhërit Nr.1288 Prot. Nr.1180 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Altin Vako", u vendos pezullimi i ekzekutimit të urdhërit ekzekutimit Nr. 596 Regj. Them., dt. 26.04.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, për shoqërinë “BIBA-X ” shpk XIII. Me date 14.02.2019, me ane te vendimit Nr. 329 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor Altin Vako, u zhbllokuan aksionet e shoqerise BIBA-X Shpk me NUIS (NIPT) K32618815N dhe z. Barush Biba ne cilesine e administratorit te shoqerise, te bllokuara me ane te shkreses Nr. 1249 Prot., date 14.11.2018 te permbaruesit gjyqesor Altin Vako.

XIV. Me date 15.10.2019, me ane te Urdhrit Nr.8106 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.13169 Prot, date 17.10.2019, lëshuar nga Permbaures Privat 33 Ermir Godaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin “Biba-X ” shpk, me NIPT K32618815N ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

XV. Me date 14.02.2020, me ane te Urdhrit Nr. 31/1 Prot., Nr.304 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.2278 Prot, datë 17.02.2020, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat “Bislim Sinaj”, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “BIBA-X” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K32618815N.

XVI. Me date 18.02.2020, me vendim gjykate Nr. 38/5 Prot Nr. 304 Dosje, leshuar nga permbaruesi gjyqesor Bislim Sinaj, u vendos pezullimi i urdhrit te ekzekutimit Nr. 118 Akti datë 16.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në ngarkim të debitorit Shoqëria Tregare “ BIBA-X” i regjistruar ne QKB me NIPT K32618815N me administrator z. Barush Biba, deri në përfundim te gjykimit te kerkese padise.

XVII. Me date 08.01.2021, me ane te urdhrit Nr.665/4 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.247 prot., datë 11.01.2021 dhe Urdhrit Nr.664/4 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.248 prot., datë 11.01.2021 lëshuar nga Studio Përmbarimore L.D.C, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore, shoqëria “BIBA-X” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) - K32618815N. Sekuestro konservative do te qendrojë deri në një urdhër të dytë.

XVIII. Me date 12.01.2021, me ane te urdhrit Nr.665/9 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.336 prot., datë 13.01.2021 dhe Urdhrit Nr.664/9 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.335 prot., datë 11.01.2021 lëshuar nga Studio Përmbarimore L.D.C, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore, shoqëria “BIBA-X” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) - K32618815N”

XIX. Me date 29/07/2022, me ane te Urdhërit Nr.32-2 Prot., datë 26.07.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat, FLORIAN ALLKJA, u urdherua vendosja e masës së sekuestros conservative/kuotat e pales debitore, “ BIBA-X” , pajisur me NUIS ( NIPT) – K32618815N.

XX. Me date 08/08/2022, me ane te Urdherit Nr.34-2 Prot., date 01.08.2022, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat Florian Allkja, u urdherua heqja e sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria “BIBA-X” SHPK, me NIPTK32618815N me administrator Skënder Biba.

XXI. Me date 27/10/2022, me ane te Urdhrit Nr. 44-2 Prot., date 19.10.2022, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Florian Allkja, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e pales debitore shoqeria BIBA-X SHPK, me NUIS K32618815N me administrator z. Skender Biba.

XXII. Me date 15/11/2022, me ane te Urdhrit Nr. 3151 Prot, Nr.49 Dosje, datë 07.11.2022, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat "EPSA" SHPK, protokolluar nga QKB me Nr.30647Prot datë 07.11.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros, bllokimin e aktive dhe të ardhurave deri në shlyerjen e detyrimit për debitorin shoqëria “BIBA-X” SHPK me NUIS (NIPT) K32618815N”.

XXIII. Me date 13/12/2022, me ane te Urdhërit Nr.59-2 Prot., datë 01.12.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat, FLORIAN ALLKJA, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne kuotat e pales debitore, BIBA-X, pajisur me NUIS ( NIPT) – K32618815N.

XXIV. Me date 20/12/2022, me ane te Urdhrit Nr. 3444 Prot., date 02.12.2022, leshuar nga zyra e permbarimit EPSA, per heqjen e mases se sekuestros konservative nga kuotat e debitorit shoq. BIBA-X SHPK, me NUIS K32618815N, me administrator Skender Biba, te vendosur me shkresen Nr. 3151 Prot., date 07.11.2022 te Zyres se Permbarimit Privat EPSA SHPK.

XXV. Me date 24/01/2023, me ane te Urdhrit Nr. 49 Prot., date 09.01.2023, leshuar nga zyra e permbarimit privat ASTREA, per vendosjen e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise: BIBA -X SHPK, me NUIS K32618815N, duke ndaluar tjetersimin, kalimin dhe çdo veprim tjeter te administratorit, deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

XXVI. Me date 03/02/2023, me ane te Urdhrit Nr.178-22 Regj, Nr.126 Prot, date: 19.01.2023, leshuar nga shoqeria Permbarimore “ Astrea ” drejtuar QKB, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave, ne emer te debitorit “ BIBA-X ” shpk, me NUIS(NIPT) K32618815N, te vendosur me ane te Urdherit Nr. 49 Prot., date 09.01.2023.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Lekaj HARIZAJ, Fshati Kryeluzaj, Pika Inerte 50 m pranë Karburant ''EURODRIN''

Adresa:
1. Tirane, Rruga e Kavajes, Hyrja 2 ,Apartamenti 61, Zona Kadastrale Nr. 8220 , Nr. Pasurie 7/237+2-61, ZVRPP Tirane' , sipas Certifikates Per Vertetim Pronesie me Nr.1781057, date 19.11.2018

2. Elbasan, Prrenjas, Fshati Gurrë Berzeshte, Zona Kadastrale 1169, Nr Pasurie 1059/9

3. Vlore, Orikum, RADHIME, Njesia Administrative Orikum, Fshati Rradhime, Zona Kadastrale 3140

4. Durres, Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones Durres 4 Spitalle, Njesia Administrative Spitalle, Bashkia Durres, sipas Kontrates se sipermarrjes me Nr.757 Prot, date 19.02.2021

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.04.2021
Urdher venie sekuestro 16.05.2017
Urdher venie sekuestro 14.11.2018
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 23.07.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 24.10.2016
Urdher per venien e sekuestros 26.09.2016
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 15.12.2013
Dokumenta te ndryshem (akt themelimi, statuti, kontrate shiblerje kuotash etj)
Urdher per venien e sekuestros 26.11.2013
Kontrate shitblerje kuotash 16.08.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 43 128 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 772 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 67 195 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 579 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 475 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 091 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -20 581 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 881 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:391 974 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:449 740 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:742 318 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:624 719 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:418 233 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 662 434 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 398 980 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 204 074 478,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli