Skip to content

KUPA Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-05 14:42:53
JSON

NIPT: K51615512C
Administrator: Qamil Kupa
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e punimeve te ndryshme ndertimore, objekte social kulturore e banimi, projektimin dhe zbatimin e tyre, rruge, kanalizime, ura e vepra arti, prodhimin per perdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, rikonstruksione te cdo lloji. Punime ndertimi banesa dhe sherbimi ne ekonomi. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve elektrike, hidraulike, dhe ndertimi. Tregtimin me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve te ndryshem. Transport mallrash. Hapje pike servisi per automjete. Tregtia me pakice e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Riveshje gomash te perdorura per automjete. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo te rrezikshme (mbetje inerte). Punime germimi dhe vezhgimi arkeologjik. Grumbullim, ruajtje dhe tregtim i produkteve bujqesore dhe blegtorale, perime fruta dhe nenprodukte te tyre. Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujrave te zeza urbane duke perfshire llumin nga ujrat e ndotura urbane, llumin e cisternave septike, mbetjet e ujrave te zeza nga gropat e hapura, mbetjet nga pastrimi i kanaleve te ujrave te zeza".
Emërtime të tjera Tregtare: KUPA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.03.2004
Rrethi: Kamëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 51 179 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. IONIAN REFINING COMPANY, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.02.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61418018I, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Nr. 89, Shkalla A, Kati 9, Ap. Nr. 33, me administrator Lulzim Merdani. KUPA shpk zoteron 31.5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.08.2020)

II. ACCESS ENERGY ALBANIA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32203022A, me adrese ne Tirane, Paskuqan PASKUQAN Lagjja nr.7, apartamenti nr.11, me administrator Zija Lita. KUPA shpk zoteron 1% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.08.2020)

III. HYDRO SETA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.03.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31528016T, me adrese ne Tirane, Preze, Rruga Vore-Fushe Kruje, 200m nga kthesa per ne aeroportin e Rinasit, me administrator Pëllumb Beta. KUPA shpk zoteron 8.6% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.08.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 764 UI
2) Tirane, Kamez, Gjysem rimorkio TR 3518 P, Marka CTC, Tipi SRT36L, Ngjyre e bardhe
3) Tirane, Kamez, Koke Terheqese TR 7479 T, Marka Scania, Tipi 113 MA, Ngjyre e bardhe
4) Tirane, Kamez, Kamion me targa: AA 224 TM
5) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 598 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe
6) Tirane, Kamez, Kamionçine AA 413 JF, Mitsubishi, Tipi JNK, Ngjyre e bardhe
7) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 362 XN
8) Tirane, Kamez, Kamion TR 3519 P, Marka Man, Tipi F14, Bardhe+Kuqe
9) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 924 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C 410E 44H, Ngjyre - bardhe
10) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 817 LO, Marka Iveco Magirus, Tipi J4C Cifa, Ngjyre - bardhe
11) Tirane, Kamez, Kamion me targe AA 698 VE.
12) Tirane, Kamez, Autobetoniere AA 597 NX, marka Iveco Magirus, tipi J3J 410E 44H, ngjyre e bardhe
13) Tirane, Kamez, Kamion me targa AA 902 RP
14) Tirane, Kamez, Autopompe AA 765 YZ
15) Tirane, Kamez, Kamionçine AA 938 LP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 02.12.2011, me ane te Urdhrit Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, KUPA shpk, me NUIS (NIPT)-K51615512C". Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 20.12.2011, me ane te Kërkesës Nr.658-11 Regj. Nr.14084 Prot, të shoqërisë "Shërbimi Përmbarimor ZIG" , u kerkua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, KUPA shpk, me NUIS (NIPT)- K51615512C, vendosur me anë të shkresës Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, datë 02.12.2011.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze.

Adresa:
1) Tirane, Njesia Bashkiake nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Apartamenti 18, Kati IV, Objekti R
2) Tirane, Farke, FARKE E VOGEL Banese individuale 2 kate me 1 kat parkim nentoke, ndodhur ne Farke e Vogel, Tirane pasuria nr. 3/27.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.08.2020
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi 04.02.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 29.06.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyra financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 682 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 34 767 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 626 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 696 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 421 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 311 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 992 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 555 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:526 783 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:542 318 587,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:704 949 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:347 391 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:261 150 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 122 034 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 284 490 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 211 687,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala