Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA

HYDRO SETA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:27:50

NIPT: L31528016T
Administrator: Pëllumb Beta
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Seta 2- 1", "Seta 2-2, "Seta 3", "Seta 4" tek Autoriteti Kontraktor (përkatësisht Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) ku përfshihet Financimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Prodhimi, Furnizimi, Transmetimi, Shpërndarjen Eksportimi dhe Shitja e Energjisë Elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 67 Rep. , Nr. 19 Kol. , date 1. 2. 2013, lidhur në prani të noteres publike Joana Kushe, ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive "AlbBuilding: sh. p. k, "Liqeni VII" sh. p. k, "Euroconstruzioni" Spa dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO SETA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 01.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KUPA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.03.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51615512C, me adresë në Tiranë, Kamëz, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, Çerkezë, me administrator Qamil Kupa, ortak te vetëm ShkelqimKupa dhe me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

ALB-BUILDING është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J69102508C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016, me administratorë Odhise Bresha dhe Pëllumb Beta, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Odhise Bresha dhe Pëllumb Beta me zotërim te kapitalit 50% seicili prej tyre. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

KALIA shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.01.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41320036L, me adresë në Tiranë, Paskuqan, Rruga Hoxha Tasim, Vila Kalia, Kati II, me administrator dhe ortak te vetëm Ali Kalia, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

2 L&M është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.02.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61417032P, me adresë në Tiranë, Paskuqan, Paskuqan 1, Rruga Hoxha Tasim, Vila Kalia, ZK 3993, pasuria nr.314/10, me administrator Lumturie Kalia, me status aktiv.Ortaku i vetëm i shoqërisë eshte Musa Kalia. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

LIQENI VII është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 17.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01730502W, me adresë në Durres, Rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet, me administratorë Resilda Kalia, Musa Kalia dhe me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022, terhequr nga QKB date 19.05.2022, Pronar perfitues te subjektit “HYDRO SETA” janë :

Pëllumb Beta , shtetas shqiptar, lindur me 1959, pronar përfitues, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë meme ALB-BUILDING.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.03.2013.

Odhise Bresha, shtetas shqiptar, lindur me 1965, pronar përfitues, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë meme ALB-BUILDING .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.03.2013.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, TR5599R Autoveture Toyota Land Cruiser
2.Tirane, AA471PM Toyota Hilux
3. Tirane, AA933GZ Autoveture Toyota Land Cruiser
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 30.01.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 214 Rep., Nr. 162/2 Kol., lidhur midis HYDRO SETA sh.p.k, (Barrëdhënës/Kredimarrës) dhe Banka Societe Generale Albania sh.a (Kredi dhënës/Barrëmarrës), për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata për kredi bankare afatgjatë Nr. 212 Rep., Nr. 160 Kol., datë 30.01.2018, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi kredimarrësit në shumën limit prej 8.000.000 (tetë milion) euro, nga ku 7.500.000 (shtatë milion e pesëqind mijë) euro do të jetë principal ndërsa limiti maksimal prej 500.000 (pesëqind mijë) euro për rikapitalizim interesash dhe komisionesh, shumë e cila do të shërbejë edhe përdorim si LC deri në shumën 2.000.000 (dy milion) euro dhe më pas do të konvertohet në cash.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.400.805.550 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HYDRO SETA” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 01.02.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "Eurocostruzioni" s.p.a, dhe “Alb-Building” shpk, dhe “LIQENI VII” sha, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” do të ndërtohen në lumin e Setës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Prezë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, 200 m nga kthesa për në aeroportin e Rinasit

Adresa:
Diber ,Lure, GURE-LURE, Lumi Seta, Gurë Lurë, Arras, Peshkopi

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (01.02.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Marreveshje siguruese mbi kuotat 30.01.2018
Preventivi permbledhes
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2023
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (11.04.2013)
Vendimi i asamblese dhe kontrata shitje kuotash (15.06.2017)
Kontrate shitje kuotash (27.10.2017)
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 114 077 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 87 277 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -33 875 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 506 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 744 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:283 914 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:310 256 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:201 765 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:598 788 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 346 672 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:366 542 351,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 642 215,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani