Skip to content

ASI-2A CO (Ish A.S.I.)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 08:21:01
JSON

NIPT: K53002402C
Administrator: Astrit Gjikondaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore deri ne V kate dhe mbi V kate, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime hekurudhore, punime mbi shina dhe traversa, germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe cdo gje tjeter te lidhura me to, rifinitura me material druri, plastik, metalik, inox, xhami,gips etj. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqesore e ekonomike, veshje fasadash te te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri te thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime per hidroizolime nentokesore dhe per objekte civile, industrial. Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbanendricimi e sinjalizimi urban. Sherbime dhe mirembajtje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme,industriale dhe civile Rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi 2 i fasadave; riparimi dhe f.v I qepenave dhe vitrinave,f.v i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; f.v i hekurave mbrojtës në dritare; f.v e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave.Riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe f.v I dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. F.v impiante higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. Punime hidraulike (linja te te gjitha llojeve ) FV linja ujesjellesi,k.u.z,k.u.b dhe gazi te te gjitha llojeve dhe dimesioneve. Shitjen dhe blerjet me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike dhe te gazit. Punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja te TN te mesem dhe shprendarjen e energjise, telefoni, citofoni, internet, sisteme vezhgimi, sisteme monitorimi dhe mirembajtja e tyre.Ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulike-cimentime, kanale e impiante vaditje, higjenike, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, ashensore, shkalle levizese etj. Punime te inxhinierise se mjedisit,hartim dhe raporte te vleresimit te ndikimit ne mjedis,sherbime ekspertize dhe auditim mjedisor. Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte. Shitje me shumeice dhe pakice si dhe sherbimet e nevojshme per mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material per mbrojtjen nga rrezatimet XRAY, pastrim i ujerave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve te rrugeve pyjore etj. Ne fushen e tregtise import-exporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industrial, ushqimore, sherbime katering, perpunim, prodhim, tregtim i lendes se pare ushqimore, automjeteve, makinerive,agregateve bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, konfeksione,boj komjuteri, kancelarie etj.Prodhim, tregtim dhe transport te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr,cimento,fino ,stuko etj.Instalim dhe mirembajtje per pajisje elektronike, pajisje dhe sisteme te dedektimit dhe mbrojtjes nga zjarri. Impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, Import-eksport tregti me shumice e pakice te kondicionereve, paisjeve elektroshtepiake,aspiratore te fuqive te ndryshme shtepiake dhe industriale. Sherbim, mirembajtje dhe riparim kaldaja,kondicionere, sistem ngrohje -ftohje me uje e gaz, gjenerator, ashensor.Transport mallrash dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Furnizim vendosje, sherbime dhe mirembajtje panele djellore. objekte banimi, industriale, turistike, bujqesore pejsazhi, sistemime te te gjitha llojeve, lulishte, vepra arti, dekori interiere, mobilje, pajisjesh etj. Ndertim sera diellore me konstruksion metalik dhe plasmas. Magazinim te frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe tregtim me pakice dhe shumice te pjeseve te kembimit per tegjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh. Transport udhetaresh nderqytetas. Studio projektimi. Tregtim me shumic dhe pakic te karburanteve dhe vajrave lubrifikante dhe perpunim i mbetjeve te hidrokarbureve. Zhvillimi dhe publikimi I mesazheve publicitare ne permbajtje dhe forme per audience te medias se shkruar, radiotelefonike dhe vizive dhe medias sociale. Krijimi, administrimi dhe publikimi I materialeve publicitoare – reklama, lajmerime, fletpalosje, segmente pblicitare per edicionet e lajmeve ne tv, radio dhe youtube, artikuj ne gazeta dhe revista per portale dhe media sociale. Konsulenc mediatike etj. Organizim eventesh dhe dekorime.
Emërtime të tjera Tregtare: A.S.I.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/03/2005
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 125 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Fier, AB 310 CA

2. Fier, AB 238 AA

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6

Adresa:
Tirane Kavaje, Lagjja nr.1, Rruga Indrit Cara, Pallat 3-katesh, Nr.6410, Kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 761 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 454 580,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 317 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 342 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 625 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 698 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 515 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 153 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 53 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:152 499 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:166 038 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:118 497 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 660 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 231 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 340 422,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 181 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 081 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 9 059 604,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja