Skip to content

ORA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 10:33:30
JSON

NIPT: K71505003O
Administrator: Enea Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitetin radioteleviziv privat vendor. Ajo perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromanjetike, kabllove, satelitit etj, duke respektuar paanshmerish te drejten per informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jeten private te njeriut, si dhe te drejtat dhe lirite themelore te tij. Prodhimin dhe shperndarjen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te filmave artistike, vizatimore, publicitare dhe te programeve audio - vizuale. Organizimin e aktiviteteve kinematografike, artistike dhe audio - vizuale ne Shqiperi dhe jashte kufirit, dublimin dhe subtitrimin e filmave te huaj per Shqiperine dhe te filmave shqiptare per vendet e tjera. Aktiviteti i shoqerise do te zhvillohet ne perputhje ligjore ne fuqi me Republiken e Shqiperise dhe ne menyre te vecante me ligjin "Per Shoqerite".
Emërtime të tjera Tregtare: " ORA "
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/11/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 194 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Blerina Hoxha; Mimoza Ndroqi; Redon Ndroqi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me datë 03.08.2020, me ane te shkresës, Nr.4430/2k Prot. nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë:
- Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020.

- Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, u urdherua ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Vendimi penal nr.16, datë 01.08.2020, ku ndër të tjera u vendos:-
Sekuestrimi i 60% të aksioneve, të shoqërisë “ORA” SHA, me NIPT- K71505003O, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi dhe 40% në emër të shtetasit Mimoza Ndroqi
- Për administrimin dhe përdorimin e këtyre pasurive, ngarkohet Agjencia për administrimin e Pasurive të Sekuestruara.

II. Me datë 05.08.2020, me ane te shkresës Nr.1211 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020 u vendos:
- Emërimi i administratorit z.Arjan Baci, për administrimin e pasurive të sekustruara.

- Vendimi Nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- Depozitimi i shkresës Nr.1198 Prot., datë 04.08.2020 nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ku është vendosur:
Vendimi Nr.111, datë 20.07.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

III. Me datë 08.10.2020, me ane te shkresës Nr.1604 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos:
- Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorëve Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020.

- Me datë 07.10.2020, me ane te Urdhrit të Brendshëm 1587, u urdherua :
Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara në bazë të vendimit Nr16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

IV. Me datë 26.02.2021, me ane te Shkresës Nr. 668 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.2063 Prot, datë 02.03.20201, lëshuar nga Ministria e Brëndshme, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, i cili ka kërkuar ndryshimin në administrimin e shoqërisë " ORA " sh.a., me NUIS (Nipt) – K71505003O.

V. Me datë 22.07.2021, me ane te Shkresës Nr.2177 Prot., Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara dhe i dokumentacionit bashkelidhur, u kerkua :
- Zevendesimi i emrit te administratoreve te meparshem.

VI. Me datë 29.09.2022, në bazë të shkresës Nr.2783 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Sekuestrimi i 60% te kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” me Nuis (Nipt) K71505003O, sipas vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; dhe ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorit z.Farudin Arapi si administrator i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara.

VII. Me datë 22.11.2022, në bazë të shkresës, Nr.2374/6 Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u vendos: Konfiksimi i pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht: 60 % të aksioneve të shoqërisë “ORA” SHA, me NUIS (NIPT) - K71505003O, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi dhe të masës 40 % të aksioneve në emër të shtetases Mimoza Ndroqi.

VIII. Me datë 21.02.2023, në bazë të shkresës nr. 6672 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror), u kërkua: Të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit ORA SHA , pajisur me NUIS (NIPT)- K71505003O.

IX. Me datë 03.05.2023, me anë të Shkresës Nr. 1489 Prot, protokolluar në QKB me Nr. 9747 Prot datë 05.05.2023, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, dërgohet për zbatim vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku është lënë në fuqi vendimi Nr. 17 datë 03.11.2022 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ku kërkohet kalimi dhe regjistrimi në pronësi të shtetit të kuotave dhe aksioneve të shoqërive si më poshtë: 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” SHPK me NIPT K71505003O, në emër shtetasit Ylli Ndroqi dhe të masës 40% të kuotave në emër shtetases Mimoza Ndroqi.

X. Me datë 08.08.2023, me anë të shkreses Nr. 2667 Prot., te Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara dhe ne zbatim te urdherit te brendshem Nr. 498, date 07.08.2023, u kerkuar: Zevendesimi i administratorit te meparshem z. Farudin Arapi me administratorin z. Stefan Boçi, si administrator i pasurive te konfiskuara dhe z. Gjergji Dudi si administrator (vetem per mjetet), e konfiskuara me vendimin Nr. 17, datë 03.11.2022, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023, i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

XI. Me datë 29.08.2023, me anë të shkresës Nr. 2667/2 Prot., në përgjigje të shkresës Nr. 16080/1 datë 14.08.2023, u kërkua: kalimi në favor të shtetit të kuotave aksioneve të shoqërive me Nr. Rendor 11-21 të përshkruara në pjesën urdhëruese të vendimit gjyqësor Nr. 17 datë 03.11.2022, të bëhet kalimi i titullit të pronësisë për secilën pasuri sipas vendimit gjyqësor si më poshtë: 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” SHA me NIPT K71505003O, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi dhe në masën 40% të kuotave në emër të shtetases Mimoza Ndroqi.

XII. Me datë 04.09.2023, shkresës Nr. 2667/3 Prot protokolluar nga QKB me NR. 16080/323 datë 06.09.2023, lëshuar nga agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, me lëndë: Kërkesë për ndryshim ortaku, në zbatim të vendimit Nr. 17 datë 03.11.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, lënë në fuqi me vendimin Nr. 55 datë 20.04.2023 të Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar mbi pasuritë (shoqëritë) e cituara në shkresën Nr. 2667/2 Prot datë 29.08.2023, u kërkua: Zëvendësimi i Ortakëve të Shoqërisë “Ylli Ndroqi” dhe “Mimoza Ndroqi”; dhe ortak i shoqërisë do të jetë: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara me NIPT K82102451K.

XIII. Me datë 26.09.2023, me anë të kërkesës Nr. 3120 Prot., ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, në zbatim të Urdhrit Nr. 580, datë 25.09.2023 të saj, protokolluar nga QKB me Nr. 18994 Prot., datë 27.09.2023, dhe dokumentacionit shoqërues (Vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi Nr. 55, datë 20.04.2023, i Gjykatës së Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), u kërkua: Zëvendësimi i administratorit z Stefan Boçi me administratorin z Enea Caushaj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, Ish Kinostudio "SHQIPERIA E RE"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 28.12.2006
Statuti i Shoqerise SH.A date 07.06.2010
Vendim i Ortakut te Vetem, Shnderrim i Formes Ligjore date 07.06.2010
Kontrate Dhurimi Kuotash date 06.07.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 25.10.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 25.10.2012
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 25.10.2014
Kontrate Dhurimi Kuotash date 08.09.2015
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 25.10.2016
Vendim i Asamblese se Aksionereve, date 08.06.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 25.11.2018
Shkrese Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara date 08.10.202
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Vendimi i Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr.17 datë 03.11.2022
Urdhër Ekzekutimi i Vendimit Penal Nr.17 datë 03.11.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Shkresë Nr. 2667/2 Prot datë 29.08.2023
Shkresë Nr. 2667/3 Prot datë 04.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -5 289 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 279 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 284 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 184 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 175 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 82 785 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 271 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 218 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 893 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 892 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 529 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:124 075 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:119 875 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:187 869 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:252 118 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:227 882 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:302 560 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 839 422,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:227 558 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 161 045 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 206 155 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 168 238 022,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli