Skip to content

LEON KONSTRUKSION 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-05 11:02:38
JSON

NIPT: K71820009I
Administrator: Florenc Sharka
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit : Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, rrugore. Ndertime hekurudhore, ura dhe vepra arti, detare, hidraulike dhe hidroteknike. Vepra te veçanta e punime speciale restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike e te veçanta. Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Punime sherbimi, topogjeodezike. Ne fushen e tregtise: Tregtim te artikujve te ndryshem me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji. Import, eksport. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit.Transport mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme.Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim dhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Servis dhe mirmbajtje Makinash, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje. Lavazh Mjetesh, Tregtim Karburanti. Ne fushen e studimit dhe projektimit urbanistik. Ne fushen e studimit dhe projektimit Arkitektonik. Ne fushen e studimit dhe projektimit konstruktiv. Ne fushen e studimit dhe projektimit Instalator duke pershire Projektim te instalimeve hidro-termosanitare. Projektim te instalimeve termoteknike-kondicionimi, si dhe te impianteve te prodhimit te energjise termike nga burime te rinovueshme. Projektim te linjave e rrjeteve elektrike, per objekte civile e industriale. Projektim te sistemeve komplekse te telekomunikacionit. Projektim te sistemeve te furnizimit me gaz. Projektim te sistemeve kundra zjarrit. Projektim te sistemeve te monitorimit dhe automatizimit ne industri dhe ndertesa. Projektimi i impianteve ngritese e transportuese (ashensore, shkalle levizese etj.). Projektimi i ndricimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit te objekteve te medha sportive, porteve aeroporteve etj. Projektim te rrjeteve te telefonise, citofonise, fonise, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit te zjarrit etj., per objektet civile e industriale. Ne fushen e studimit dhe projektimit te veprave hidraulike. Ne fushen e studimit dhe projektimit rrugeve - hekurudhave. Ne fushen e studimit dhe projektimit Ura vepra arti. Ne fushen e studimit dhe projektimit Gjeodezike. Ne fushen e studimit Gjeologo-Inxhinierik - Hidrogjeologjik. Ne fushen e studimit dhe projektimit i impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike. Ne fushen e studimit dhe projektimit te sinjalizimit rrugor. Ne fushen e studimit dhe projektimit te sizmologjise inxhinierike. Ne fushen e studimit dhe projektimit te ndertimit dhe mbylljes se vend-depozitimeve te mbetjeve te ngurta. Ne fushen e studimit dhe projektimit te ndertimit te impianteve te trajtimit te ujerave te zeza. Punime Projektimi dhe zbatimi e restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumenteve te trashegimise kulturore, nderhyrje ne qendra historike dhe kulturore. Ndertime impiante per prodhimin e energjise elektrike, nenstacioneve dhe kabina te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet.
Emërtime të tjera Tregtare: LEON KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.06.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 48 900 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Tish Dahia, Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8

Adresa:
1) Gjirokaster, Sistemi i Muzeve te Gjirokastres;
2) Gjirokaster, Sistemi i Muzeve te Gjirokastres;
3) Korce, Restaurimi i godines egzistuese, shtese anesore dhe shtese kati
4) Fier, Lushnje, Gorre, Zona Kadastrale 1813
5) Vlore, Restaurim ''Muri jugor ne kalane e Kanines'', Restaurim ''Teqeja e Kanines'', Restaurim ''Tyrbe e Kanines'', Kanine
6) Berat, SKRAPAR, Qender - SKRAPAR, Loti 1: "Sistemimi i zones se peligrinazhit bektashian ne Parkun Kombetar "Mali i Tomorrit" me adrese ne qytetin e Skrapar
7) Kukes, Rehabilitimi i rruges hyrese per tek Varrezat e Deshmoreve, murit rrethues, muzeut, punime grafike & reklama, punime plotesuese te kompletuara

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 08.02.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 02.06.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 17.07.2020
Pasqyrat financiare 2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 628 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 389 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 580 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 236 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 705 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 674 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 965 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 950 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:191 977 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:222 228 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:232 725 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:190 012 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:238 041 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 95 077 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 85 499 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 456 976,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala