Skip to content

LEON KONSTRUKSION 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-10 12:09:30
JSON

NIPT: K71820009I
Administrator: Florenc Sharka
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit : Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, rrugore. Ndertime hekurudhore, ura dhe vepra arti, detare, hidraulike dhe hidroteknike. Vepra te veçanta e punime speciale restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike e te veçanta. Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Punime sherbimi, topogjeodezike. Ne fushen e tregtise: Tregtim te artikujve te ndryshem me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji. Import, eksport. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit.Transport mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme.Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim dhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Servis dhe mirmbajtje Makinash, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje. Lavazh Mjetesh, Tregtim Karburanti. Ne fushen e studimit dhe projektimit urbanistik. Ne fushen e studimit dhe projektimit Arkitektonik. Ne fushen e studimit dhe projektimit konstruktiv. Ne fushen e studimit dhe projektimit Instalator duke pershire Projektim te instalimeve hidro-termosanitare. Projektim te instalimeve termoteknike-kondicionimi, si dhe te impianteve te prodhimit te energjise termike nga burime te rinovueshme. Projektim te linjave e rrjeteve elektrike, per objekte civile e industriale. Projektim te sistemeve komplekse te telekomunikacionit. Projektim te sistemeve te furnizimit me gaz. Projektim te sistemeve kundra zjarrit. Projektim te sistemeve te monitorimit dhe automatizimit ne industri dhe ndertesa. Projektimi i impianteve ngritese e transportuese (ashensore, shkalle levizese etj.). Projektimi i ndricimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit te objekteve te medha sportive, porteve aeroporteve etj. Projektim te rrjeteve te telefonise, citofonise, fonise, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit te zjarrit etj., per objektet civile e industriale. Ne fushen e studimit dhe projektimit te veprave hidraulike. Ne fushen e studimit dhe projektimit rrugeve - hekurudhave. Ne fushen e studimit dhe projektimit Ura vepra arti. Ne fushen e studimit dhe projektimit Gjeodezike. Ne fushen e studimit Gjeologo-Inxhinierik - Hidrogjeologjik. Ne fushen e studimit dhe projektimit i impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike. Ne fushen e studimit dhe projektimit te sinjalizimit rrugor. Ne fushen e studimit dhe projektimit te sizmologjise inxhinierike. Ne fushen e studimit dhe projektimit te ndertimit dhe mbylljes se vend-depozitimeve te mbetjeve te ngurta. Ne fushen e studimit dhe projektimit te ndertimit te impianteve te trajtimit te ujerave te zeza. Punime Projektimi dhe zbatimi e restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumenteve te trashegimise kulturore, nderhyrje ne qendra historike dhe kulturore. Ndertime impiante per prodhimin e energjise elektrike, nenstacioneve dhe kabina te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet.
Emërtime të tjera Tregtare: LEON KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/06/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 48 900 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 23.11.2021, me ane te Urdhërit Nr. 9530 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimit Privat BAILIFF SERVICE E.HOXHA, u vendos Qendra Kombetare e Biznesit Tirane te beje bllokimin e transferimit/tjetersimit te kuotave per subjektin debitor Shoqeria “ Leon Konstruksion” shpk Nipt, K71820009I deri ne nje urdher te dyte nga ZYRA PERMBARIMORE PRIVATE BAILIFF SERVICE E.HOXHA.

II. Me date 25.11.2021, me ane te Urdhrit Nr. 3753 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore Bailiff Service E. Hoxha, per heqjen e bllokimit te kuotave per subjektin debitor shoqeria Leon Konstruksion SHPK, me NUIS (NIPT) K71820009I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Tish Dahia, Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8

Adresa:
1) Berat, Rigjenerimi i zones rreth muzeut etnografik dhe rruges Mihal Komnenno; (ii) Restaurimi i peisazhit historik urban te lagjes Mangalem; (iii) Restaurimi i peisazhit historik te sheshit te Selamllekut

2) Kavaje, Restaurim i Muzeut Etnografik.

3) Durres, Kruje, Objekti: "Nderhyrje konservuese dhe riaftesim strukturor ne teqjen e Dollmes"

4) Fier, Lushnje, Gorre, Zona Kadastrale 1813

5) Gjirokaster, Sistemi i Muzeve te Gjirokastres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 08.02.2017
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 02.06.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 17.07.2020
Pasqyrat financiare 2014
Urdher per Venie Sekuestro date 23.11.2021
Urdher per Heqje Sekuestro date 25.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -16 602 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 628 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 389 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 580 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 236 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 705 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 674 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 965 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 950 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:236 193 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:191 977 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:222 228 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:232 725 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:190 012 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:238 041 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 95 077 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 85 499 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 456 976,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja