Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Adrian Dulaku
Rezultate gjithsej: 8

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBA - BETON

J62207004A
(Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBA BETON" Sh.P.K, do te zhvilloje aktivitet me objektin e veprimtarise si me poshte: Shoqeria ka si qellim dhe objekt prioritar kryerjen e veprimtarive te promovimit dh)

Tiranë 50007734 ALL

B.I.C

J71910003E
(Ne fushen e import-eksportit te lendeve te para, prodhimeve te gatshme si direkt ashtu edhe nepermjet ndermjetesimit tregtar, ndertimit te objekteve te ndryshme sipas porosive te te treteve, kryerja e operac)

Tirane ALL

INER

J91817002H
()

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MEDIA VIZION

K01414003D
(Veprimtari ekskluzive audiovizive. Prodhim dhe distribution i veprave audiovizuale, filma te metrazhit te gjate, te shkurter dhe te animuar.Prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhital)

Tiranë 3795652 ALL

FONTE-FONTANA (ish "FRESKIA 01")

K17710810N
(Tregtim i artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale me shumice dhe pakice, import eksport. Prodhim dhe ambalazhim uji te pijshem, i gazuar dhe i pagazuar, i pijeve freskuese etj.)

Fier 511814 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS

K62115018I
(Aktivitet i shërbimit në fushën e telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike, transmetimit satelitor, transmetimit të të dhënave, figurë, video, kërkime, konsultime, projekte, organizim, shpërndar)

Tiranë 1423421 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONCORD INVESTMENT (Ish ARTAN DULAKU)

K81602049K
(Investimi, zbatimi, zhvillimi, menaxhimi i zonave civile, industriale, turistike, si edhe shërbimeve të tjera të veprimtarive tregtare të ngjashme ose të lidhura me to. Kryerja e veprimtarive tregtare në )

Tiranë 21174789 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DUFE

L51607019M
(Aktivitet ne fushen e tregtimit, importimit dhe eksportimit, me shumice ose me pakice, te artikujve dhe mallrave te ndryshme, si konfeksione, tekstile, veshmbathje te te gjitha llojeve dhe te te gjitha marka)

Tirane 5512341 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni