Skip to content

ARC Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-19 15:46:20
JSON

NIPT: K81728025F
Administrator: Zenel Hysenbegasi
Objekti i Veprimtarisë: Dhenia e konsulences, sherbime te marketingut dhe te promocionit ne fushen e tregtise si dhe realizimi i kontratave te shoqerive vendase me shoqeri te huaja. Veprimtari ne fushen e turizmit, hoteleri, bar -restorant etj. Sherbime logjistike si (pa u kufizuar): Organizim i udhetimeve individuale dhe kolektive, rezervim hotelesh, sherbime guide, dhenie informacioni per udhetimet etj. Masterplane, studime e plane rajonale urbanistike, plane rregulluese te pergjithshme per qendra te banuara ne qytete. Studime pjesore urbanistike, projektim arkitektonik per objekte civileindustriale - turistike -vepra arti ne infrastrukrure, projektim arkitektonik per objekte sportive, projektim interiere, projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore mbi 5 kate - rikonstruksione, rruge kategoria V dhe VI, ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 metra, ndertim ujesjellesa te jashtem, kolektore shkarkimi, impiante vaditese, ndertim ura dhe vepra arti deri 10 m, ndertim ujesjellsa kanalizime, urbane rurale. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burimet alternative si parqet e eres, sistemet fotovoltaike, termocentralet, biomasa etj. Ushtrimi i aktivitetit te importeksportit dhe/ose prodhimit te produkteve jo-ushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti te pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake. Tregtimin e ketyre produkteve me shumice dhe/ose pakice edhe nepermjet platformave online.
Emërtime të tjera Tregtare: ARC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/05/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBRAIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61314003H, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Shkalla C, Kati 5, Tirane, me administrator Dritan Spahiu. ARC shpk zotëron 16.85% të kapitalit të shoqërisë (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Mercedes Benz me targe AA882VU
Tirane, Automjet Mercedes Benz me targe AA368BI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 13.12.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua dhenie huaje ne favor te shoqerise “M&PI”shpk. Ne vleren 232.000 (dyqind e tridhjete e dy mije) euro, per nje periudhe prej dymbedhjete muajsh nga dita e disbursimit te shumes se huase.

Me date 14.12.2016, u lidh Marreveshja siguruese Nr. 1065 Rep dhe 382 Kol, me barremarres/ kreditor shoqerine ARC shpk dhe barredhenes shoqerine “M&P-I”shpk me objekt krijimin e barres sigueruese mbi 40% te kuotave te shoqerise M&P-I”shpk ne pronesi te barredhenesit si garanci per kontraten e huase Nr. 1064 Rep he 381 Kol date 14.12.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Themistokli Gërmenji", Pallati përballë RTSH, Kati 1

Adresa:
Tirane, Rruga “Petro Nini Luarasi”, Pallati 10/1, kati 0, pranë ish tregut elektrik.
Tirane, Pasuria Nr. 3/932-13, Zone Kadastrale 8160, Vol.25, Faqe 108
Tirane, Pasuria Nr. 215/190-G1, Zone Kadastrale 3866, Vol. 133, Faqe 244.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.03.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per miratimin e dhenies se huase 13.12.2016
Marreveshje siguruese 14.12.2016
Kontrate shitje kuotash 06.05.2017
Kontrate shitje blerje pjesesh kapitali 28.03.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 28 611 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 69 697 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 58 010 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 103 777 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 152 125 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 837 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 811 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 37 597 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -4 586 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:244 874 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:164 137 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:210 516 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:236 689 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:342 759 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:255 550 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 553 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 027 877,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala